رئیس شورای اسلامی شهرزابل انتخاب گردید

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

براساس قانون شوراها ی اسلامی شهرها؛ هر یکسال رئیس شورای اسلامی هرشهر براساس انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی انتخاب می شود.

در این راستا بعدازظهر پنجشنبه۱۴۰۱/۵/۱۳ آقای میثم جهانتیغ بااکثریت آراء برای دومین سال متوالی بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرزابل انتخاب گردید.

همچنین آقای حامد شهرکی مقدم بعنوان نایب رئیس و آقای حمیدرضا بزی بعنوان منشی شورای اسلامی شهرزابل انتخاب گردیدند

رئیس شورا

مسئولین کمیسیونها* :
? *کمیسیون خدمات شهری،عمران وسلامت:آقای حامدشهرکی مقدم*
? *کمیسیون برنامه،بودجه وامورحقوقی:اقای مهدی سارانی*
? *کمیسیون فرهنگی وورزشی:آقای حمیدرضا بزی*
? *کمیسیون بانوان:سرکارخانم بتول بارانی*

? *گفتنی ست:کمیسیونهای حقوقی و عمران که در سال گذشته به مسئولیت آقایان :محمد حسین میرزایی ومسعودپودینه بودبرای سال دوم باکمیسیونهای برنامه،بودجه وخدمات شهری ادغام وبا توجه به اینکه مسئولیت شورای اسلامی شهر باآقای میثم جهانتیغ می باشد، کمیسیون بهداشت نیزدرزیرمجموعه،کمیسیون خدمات شهری قرار گرفت* .