اعضای دوره ششم

آقای مسعود پودینه رئیس شورای اسلامی شهرزابل

آقای محمد حسین میرزایی -نایب رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی

آقای حمید رضا بزی – عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی ؛ورزشی

آقای میثم جهانتیغ -غضو شورا

آقای مهدی سارانی -عضو شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

آقای حامد شهرکی مقدم -عضو شورا و رئیس کمیسیون خدمات شهری؛عمران وسلامت

خانم بتول بارانی- منشی شورا  و رئیس کمیسیون بانوان