اعضای دوره ششم

آقای میثم جهانتیغ- رئیس شورای اسلامی شهرزابل

آقای محمد حسین میرزایی -نایب رئیس

آقای حمید رضا بزی – منشی و سخنگو

آقای مسعود پودینه-غضو شورا

آقای مهدی سارانی -عضو شورا

آقای حامد شهرکی مقدم -عضو شورا

خانم بتول بارانی- عضو شورا