بمنظور بررسی و نظارت بر روند پیشرفت فعالیتهای عمرانی شهرداری زابل ؛مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهرزابل؛ سرکارخانم بزی مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرزابل و مهدی سارانی مسئول کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهرزابل از روند اجرای پروژه های: بهسازی ورودی شهرزابل در میدان یعقوب لیث / بهسازی پارک محله ای واقع در بلوار مدرس […]

ادامه مطلب...

بمنظور بررسی مسائل و مشکلات شهری ساکنین بلوار آیت الله بخنیاری زابل ؛ مدیران شهری (رئیس شورای اسلامی شهر،شهردار ،معاون عمران شهرداری) و تنی چند از مسئولین بااهالی بلوار آیت الله بختیاری با اهالی محله فوق الذکر دیدار نمودند . دراین دیدار که پس از بازدید های روزگذشته ،صورت پذیرفت مقرر گردید کوچه آیت الله […]

ادامه مطلب...