تخفیف عوارض شهرداری زابل توسط شورای اسلامی شهر مصوب گردید.

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

به استنادمصوبه شورای اسلامی شهرزابل جهت رفاه حال شهروندان محترم ،تخفیف عوارض شهرداری زابل ،بشرح ذیل آغاز گردید:

✅ صدورپروانه
✅ تعمیرات
✅ ابقای اعیانی
✅ آگهی وتبلیغات تجاری
✅جریمه تاخیرعوارض نوسازی

🔸ماه اول ۵۰درصد از ۹۹/۹/۲۲ لغایت ۹۹/۱۰/۲۱
🔸ماه دوم ۴۰درصد از۹۹/۱۰/۲۲لغایت۹۹/۱۱/۲۱
🔸ماه سوم ۳۰درصد از۹۹/۱۱/۲۲لغایت۹۹/۱۲/۲۱