بازدیدمسئول کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرزابل از پروژه های عمرانی

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

بمنظور بررسی و نظارت بر روند پیشرفت فعالیتهای عمرانی شهرداری زابل ؛مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهرزابل؛ سرکارخانم بزی مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرزابل و مهدی سارانی مسئول کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهرزابل از روند اجرای پروژه های:

بهسازی ورودی شهرزابل در میدان یعقوب لیث / بهسازی پارک محله ای واقع در بلوار مدرس و ترمیم ولکه گیری آسفالت معابر سطح شهرزابل ؛بازدید نموده و برتسریع درروند انجام کار تاکید نمودند.