به استنادمصوبه شورای اسلامی شهرزابل جهت رفاه حال شهروندان محترم ،تخفیف عوارض شهرداری زابل ،بشرح ذیل آغاز گردید: ✅ صدورپروانه ✅ تعمیرات ✅ ابقای اعیانی ✅ آگهی وتبلیغات تجاری ✅جریمه تاخیرعوارض نوسازی 🔸ماه اول ۵۰درصد از ۹۹/۹/۲۲ لغایت ۹۹/۱۰/۲۱ 🔸ماه دوم ۴۰درصد از۹۹/۱۰/۲۲لغایت۹۹/۱۱/۲۱ 🔸ماه سوم ۳۰درصد از۹۹/۱۱/۲۲لغایت۹۹/۱۲/۲۱

ادامه مطلب...

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از روند اجرای پروژه های عمرانی اخیر شهرداری زابل بازدید مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهر و مسئول اداره طرح های عمرانی شهردار ی زابل از روند بهسازی وجدولگذاری کوچه باقری سی ام(کوچه دارالمؤمنین) و اجرای بتون دکوراتیو پارک محله ای مدرس هجدهم بازدید رئیس شورای اسلامی شهر زابل از […]

ادامه مطلب...