نشست خبری رئیس شورای اسلامی شهر وشهردارزابل بااصحاب رسانه

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

مشروح نشست خبری اصحاب رسانه با رئیس شورای اسلامی شهر وشهردارزابل بمناسبت گرامیداشت روز خبرنگار.

-دراین نشست، ابتدااحمدمیرریاست شورای اسلامی شهرضمن خیرمقدم به خبرنگاران واصحاب رسانه فرارسیدن عیدولایت وروزخبرنگارراتبریک گفت،وبیان داشت شمااصحاب رسانه پل ارتباطی میان مردم ومسئولین هستید وهمواره درتمامی ایام شهرداری رایارویاوربوده ایدوامیدواریم درادامه نیزباقلمهایتان پیام آورروشنگری وآگاهی دادن به شهروندان محترم درتمام زمینه هاباشید.
-وی درادامه گفت:درحال حاضر، فاضلاب شهری درحدود۱۴۰کیلومتردرحال خراب شدن است ومتاسفانه همه این خرابی هانثارشهرداری وشورای شهرمیشودکه بایدگفت این موضوع مربوط به اداره آب وفاضلاب می باشدوانشاءالله باهمکاری نزدیک نمایندگان محترم مردم واعتبارات لازم ،بزودی شاهداجرای زیرساخت هایی درشهرزابل باشیم.
-ایشان به وضعیت  ناوگان فرسوده شهرداری، اشاره کردوگفت:ناوگان فرسوده ،یکی دیگرازمعضلات شهرداری است وتاکنون نتوانستیم موفق به بازسازی این ناوگان شویم واین خودسبب برخی ناهماهنگی هادرخدمات رسانی شهرداری به مردم فرهنگمدار زابل می شودوبرخلاف برخی ازشهرستان هادرزابل ،صبح وعصردرجمع آوری زباله تلاش می کنندوحدود۷۰تن زباله درشبانه روزتولیدزباله داریم که می طلبدباکمبوداعتبارات وعدم درآمدهای واقعی ونیزحقوق ۷۰۰نفرپرسنل شهرداری سبب شودکه سه ماه حقوق،عیدی وبیمه تامین اجتماعی پرسنل را، معوقه داشته باشیم.
-رئیس شورای شهرزابل بیان داشت:بیشترمعضلات شهری وجود۲۶محله حاشیه نشین است که سبب بوجودامدن برخی ازمشکلات شده وخدمات دهی شهرداری راباکندی مواجه نموده ،همچنین باپرداخت ۳میلیاردتومان ،مغازه هاومنازل مسکونی واقع دراطراف میدان کارگر رفع تصرف شده تابتوانیم با بازسازی این چهارراه  وگسترش آن وضعیت ترافیک راروانتر کنیم وبزودی فضای سبزوآسفالت آن اجرایی خواهدشد.
-دکتر موسی خمری شهردارزابل نیزدراین نشست ضمن تبریک روزخبرنگاربه بیان برخی مشکلات درخصوص خدمات شهرداری پرداخت وگفت:درمدت نزدیک به دوسال ازحضوراینجانب بعنوان شهردارزابل همواره دروجودم دغدغه های حل مشکلات ومعضلات شهرزابل بوده که باهمکاری شورای شهرومردم عزیزتاحدودی ازمشکلات مرتفع گردیده ولی اکثرمشکلات همچنان باقی مانده است که باتلاشهای شبانه روز ی در صدد  احقاق حقوق شهروندان هستیم .
-وی گفت:ازابتدابدهی های موجود۷۰میلیاردبود که تقریبا۴ماه حقوق معوقه داشتیم ونزدیک به ۲۰۰نفردرسالهای ۹۵و۹۶وابتدای ۹۷معوقات بازنشستگان بوده است که تمامأ پرداخت شده است.
-شهردارزابل درادامه اظهارداشت :بعلت کمبودهای اعتباری ودرآمدهای محدود،دربحث هزینه کردها،سختگیری هاوضروریت هایی  راایجادکردیم واکنون فقط توان پرداخت حقوق وبخشی ازکارهای عمرانی شهررارادراولویت کاری داریم .
-وی همچنین به وضعیت فاضلاب شهری اشاره کردوگفت:حدود۷سال ازعمرمفیدلوله های آزبست می گذردواین یکی ازمشکلات است که مردم ازسوی شهرداری می داننددرحالیکه این پروژه مربوط به اداره آب وفاضلاب هست وازسوی دیگرشهرداری نیزهمکاری های نزدیکی دراین خصوص داشته ودرحال حاضرتنها۲۰درصدازفاضلاب شهری قابل استفاده است وعدم تزریق بودجه سبب مشکلات بیشتربرای رفع معضل فاضلاب شده که شبکه فاضلاب ترمیم شودوخواستارپیگیری رسانه هاازمدیران استانی وکشوری درخصوص شبکه فاضلاب وکمک به حل این معضل ،هستیم.
-دکترخمری درادامه به برخی ازاموراجرایی دیگردرشهرداری زابل اشاره کردند:
۱-درسال ۹۸نسبت به سال ۹۷میزان درآمدواقعی ۴۰درصدرشد،داشته است.
۲-رفع تملک پارک الغدیرکه پس ۱۳سال موفق شدیم باهمکاری نمایندگان مجلس ،امام جمعه محترم ،فرمانداری ویژه زابل وسایرمسئولین به سرانجام مقصودبرسانیم .
۳-بازدید مسئولین ستادبازآفرینی کشورازمحلات موردنظر ودرنظرگرفتن اعتبارات لازم برای ادامه روند اقدامات صورت گرفته.
۴-جدول گذاری وآسفالت معابرشهری ادامه خواهدداشت.
۵-بازسازی کارخانه آسفالت پس از۶ سال معیوب وبلااستفاده بودن ،تعویض قطعات وبازسازی آن توسط ۵متخصص شرکت سازنده وباهزینه ۹۰۰میلیون تومان راه اندازی شدوتوانستیم مقدار۳۰هزارمترمربع آسفالت ازاین کارخانه استفاده شودومنبع درآمدپایداربرای شهرداری ایجادشده است.
-وی ازمشارکت ناچیزمردم درعمران شهرخبردادوگفت:میزان مشارکت مردم بسیاراندک است واین به واسطه عدم تمکن مالی شهروندان محترم می باشدو تمامی  افرادی که توان پرداخت عوارض دارند۹الی ۱۰درصداست چراکه شهرهای بالای ۵۰هزارنفرقیررایگان دریافت نمی کنندو می بایست از محل  درآمد خودشهرداری هاخریداری شودوشهرداری زابل ازاین حیث محروم واین آیتم فقط شامل شهرهای زیر۵۰ هزارنفر میباشد.
-شهردارزابل دربخش جمع آوری زباله  اذعان داشت:برخی ازشهروندان دربازه زمانی اعلام شده نسبت به گذاشتن زباله کوتاهی می کنندوازسوی دیگرشهرداری نیزباکمبود ماشین آلات زباله مواجه هست واگربخواهیم شهرتمیزی داشته باشیم مردم درکنارشهرداری همکاری لازم راداشته باشند تا باانباشت زباله درشهر مواجه نشویم کما اینکه به جهت بهبود وضعیت جمع اوری ز باله ،از بخش خصوصی تعدادی خاور جهت جمع آوری زباله، اجاره گردیده  تااین معضل ازسطح شهرمرتفع شود..
-دکتر خمری همچنین اذعان داشت :خرید مخازن  و ماشین الات زباله در دستور کار قرار دارد که با همکاری شهروندان متمدن، معضل جمع آوری زباله در سطح شهرزابل بطور کلی رفع گردد.
-همچنین ایشان بیان داشتند:بلوارشهیدنوری که درگذشته شاهدحوادث تلخ تصادف بودیم .اکنون باایجادبلوارودرآینده نزدیک ساخت دوربرگردان ازجلوی منابع طبیعی سابق،ترددخودروهابه سهولت صورت خواهد پذیرفت.
-وی درپایان ضمن تشکرازاصحاب رسانه درخصوص همکاری های لازم باشهرداری ،ازامام جمعه محترم وفرماندارویژه زابل درجهت همکاری نزدیک وراهکارهای ارائه شده درخصوص مبلمان شهری، تشکرلازم را مبذول داشتند.
-همچنین درپایان این نشست ازخبرنگاران حوزه سیستان قدردانی وتجلیل بعمل آمد.