کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی (دوره ششم)

رئیس کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی- آقای مهندس میثم جهانتیغ

 

جلسه شماره ۱ در تاریخ  ۲۵/۵/۱۴۰۰ کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی

  ۱- در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای میثم جهانتیغ بعنوان رئیس ، آقای حمید رضا بزی  بعنوان نائب رئیس و خانم بتول بارانی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنا” آقای محمدحسین میرزائی  ، آقای مهدی سارانی  ، و مسعود پودینه  ،حامد شهرکی مقدم بعنوان عضو اصلی کمیسیون  می باشند

جلسه شماره ۲ در تاریخ  ۴/۶/۱۴۰۰ کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی

 ۱- مقرر گردیدشهرداری نسبت به واکسیناسیون نیروهای کارگری علی الخصوص پاکبانان محترم با توجه به اینکه با آلودگی زیادی سر کار دارند نسبت به واکسیناسیون آنها پی گیری و اقدام گردد.

جلسه شماره ۵ در تاریخ  /۱۱ /۱۴۰۰ کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی

۱– مقرر گردید با توجه به جلسه فرمانداری محترم شهرستان زابل به شهروندان اطلاع رسانی گردد کسانی که تحت پوشش بیمه نمب نمی باشند به دفاتر پیشخوان سطح شهر مرا جعه و نسبت به ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه سلامت بصورت رایگان اقدام نمائید.