کمیسیون امور حقوقی واداری (دوره ششم)

رئیس کمیسیون امور حقوقی واداری : آقای محمد حسین میرزایی

 

جلسه شماره ۱ درتاریخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی واداری

۱-در خصوص تعیین تکلیف هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای محمدحسین میرزایی بعنوان رئیس، آقای مسعود پودینه بعنوان نائب رئیس و آقای حامد شهرکی مقدم بعنوان منشی کمیسیون مذکور انتخاب گردید.

ضمنا” آقای مهدی سارانی سارانی ، آقای میثم جهانتیغ ، آقای حمیدرضا بزی، خانم بتول بارانی بعنوان      عضو اصلی کمیسیون می باشد .

جلسه شماره ۲  مورخ  ۲۳/۵/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۳۲۴۸/۱۴۰۰ مورخ  ۱۷/۵/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای حسین خاکشویی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۳/۲۰۱۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۲۵۵۱/۱۰۲مورخ ۲/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریهای ما از تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری به قیمت روز موافقت گردید .

جلسه شماره  ۳ مورخ  ۱۴/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۴۰۱۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم گل پری سندگل و شرکا مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۹۹۱/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۶۷۸/۱۰۲مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید شهرداری حق السهم زمین خود را از ملک مذکور دریافت نماید.

۲- نامه شماره ۱۴۱۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰شهرداری زابل و آقای علیرضا رزگران بنجار با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۷۶/۱۷ مترمربع معبر متروک در ضلع غربی پلاک ثبتی ۵۴/۱۶۳۳- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید

جلسه شماره  ۴ مورخ  ۱۵/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۳۸۵۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰شهرداری زابل و آقای محمدجمالی با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۷۳/۱۳۲ مترمربع معبر متروک در ضلع غربی پلاک ثبتی ۶۷۱۱/۱- اصلی واقع در بخش دو سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۵ مورخ  ۱۶/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۷۹۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۰شهرداری زابل در خصوص آقای عیسی شهرکی مالک ملک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۵۶۸-اصلی برای پرداخت خسارت بابت میزان ۱۱۷ متر مربع تعریض در خیابان سعدی مطرح و پس از بحث تبادل نظر با اکثریت آراء ، مقرر گردید به میزان ارزش ۱۱۷ مترمربع پروانه ساختمان مسکونی و تجاری به نامبرده اعطا گردد.

جلسه شماره  ۶ مورخ  ۱۷/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۱۵۸۱۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۰شهرداری زابل در خصوص اجرای تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها نسبت به عقد قرارداد خدمات مشاوره ای در امور حقوقی در جلسه کمیسیون مطرح و با اتفاق آراء با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری     موافقت گردید.

ضمنا”تاکید گردید یک نسخه از قرارداد پیشنهادی برای تصویب نهایی به کمیسیون امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

۲- نامه شماره ۱۶۱۶۹/۱۴۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰شهرداری زابل و خانم منیر شهریاری با موضوع فروش یک قطعه زمین    به مساحت ۳۹/۶۳ مترمربع معبر متروک در ضلع شمالی پلاک ثبتی ۵۳۸۳/۱- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع  مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و  مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

۳- نامه شماره ۱۶۱۷۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰شهرداری زابل و آقای حسن دهمرده با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۰/۳۲ مترمربع معبر متروک در ضلع شمالی پلاک ثبتی ۴/۱۴۴۵- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره ۷ مورخ  ۲۵/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۵۴۲۷/۱۴۰۰ مورخ  ۹/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص آقای علیرضا سرگلزایی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۴۱۹۳/۱- اصلی در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برابر مفاد توافقنامه شماره ۸۷۸ مورخ ۳/۴/۱۳۸۲ اقدام گردد

جلسه شماره  ۸ مورخ  ۲۷/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۷۵۸۸/۱۴۰۰ مورخ  ۲۴/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای حبیب دهمرده مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۲۷۹/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره۶۸۲۴/۱۰۲مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری     به قیمت روز موافقت گردید .

۱- نامه شماره ۱۷۷۷۱/۱۴۰۰ مورخ  ۲۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای غلامعلی حسنی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۶۳۲/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۴۵۱۸/۱۰۲مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری    به قیمت روز موافقت گردید .

۱- نامه شماره ۱۷۷۹۶/۱۴۰۰ مورخ  ۲۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم حوران چیت بند مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۷/۱۱۸۴- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۶۵۷۴/۱۰۲مورخ ۹/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری    به قیمت روز موافقت گردید .

 

جلسه شماره  ۹ مورخ  ۲۹/۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-مقرر گردید اداره منابع آب زابل نسبت به پیگیری برای ارائه اسناد مالکیت اراضی خیابان امام خمینی (ره )و انبار آن اداره از طریق استان پیگیری و نتیجه را به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-مقرر شد اداره آب فاضلاب زابل در خصوص خیابان هایی که تاکنون آسفالت جدید نشده است ، نسبت به نصب انشعاب برنامه ریزی و تسریع گردد.

۳-مقرر گردید شهرداری (امور اراضی ) با انجام مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، نسبت به اخذ میزان متراژ مالکیت اراضی اداره آب و فاضلاب و همچنین امور آب سیستان در شهر زابل پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴-نامه شماره ۱۴۷۳۴/۱۴۰۰مورخ ۴/۶/۱۴۰۰         در خصوص پرونده آقای احمد لکزایی دارای پروانه ساختمانی شماره ۲۹۰۵ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ و پایانکار ۶۴۶۴ مورخ ۲۲/۸/۹۵ و دارای ۳۰/۲۲۸ مترمربع مساحت ملک مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به تصرفات نامبرده در ملک مذکور از پلاک ۷۰۱/۶-اصلی ، مقرر گردید شهرداری با قیمت روز و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واگذاری ملک مذکور برابر قوانین اداری و مالی اقدام نماید.

 

جلسه شماره  ۱۰ مورخ  ۳۱  /۶/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۸۴۵۶۴ /۱۴۰۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص پرونده آقای دانیال کول زاده و توضیحات ارائه شده در مفاد نامه پیوستی پیرامون وضعیت عرصه ملک مذکور و پرداخت برخی مبالغ و همچنین مراجعه نامبرده در بازه زمانی شش ماهه مهلت تعیین تکلیف عرصه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به سهل انگاری شهرداری در راستای پرداخت به موقع مطالبات مالی نامبرده و واریز آن به حساب شهرداری بابت سهم عرصه ملک ایشان،  مقرر گردید شهرداری موضوع را برابر قوانین و آئین نامه اداری و مالی تعیین تکلیف نماید.

۲-نامه شماره ۱۸۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص در خواست آقای رضا سعادت امینی بابت خرید زمین به مقدار ۳۰/۳۹ متر مربع واقع در چهل متری شهید مصطفی خمینی مطرح و پس از بحث تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف)شهرداری نسبت به واگذاری ملک مذکور با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.

ضمنا”تاکید گردید قیمت کارشناسی روز برای تاکید نهایی به این کمیسیون اعلام نماید.

ب)مقرر گردید شهرداری نسبت به برآورد مبلغ واریزی طی فیش شماره ۳۱۱۳۵۱مورخ ۲۰/۷/۸۵ با نرخ روز ارزش پول از طریق   بانک ملی مرکزی بر اساس استعلام نرخ میانگین بانک مرکزی پیگیری، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

 

 

جلسه شماره ۱۱ مورخ  ۳  /۷/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

 

۱-با توجه به محرز شدن انتقال اسناد رسمی آقای آرش مقدار هفت هزار و چهارصد متر مربع  زمین بنام شهرداری،  مقرر گردید شهرداری ضمن پیگیری موضوع ،علت انتقال اسناد مالکیت اراضی مذکور به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-با توجه به اینکه برای شهرداری محروز بوده که مقدار حق السهم آقای آرش هفت هزارو چهارصد  متر زمین بوده ، مقرر گردید شهرداری علت افزایش آن به ۹۰۰۰ متر مربع را به این کمیسیون اعلام نماید.

۳-با توجه به آراءصادره از سوی مراجع قضای و وجود شبهاتی در مقدار زمین نه هزار متر مربع ، مقرر شد شهرداری علت تحویل اراضی بیش از مقدار مشخص به آقای آرش را بررسی و به این کمیسیون اعلام نماید.

۴-با توجه به تداخل پرونده های اراضی آقایان آرش و غزنیانی ، مقرر گردید شهرداری برای شفافیت موضوع ،نسبت به بررسی ابعاد مختلف پرونده های آقای غزنیانی اقدام و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید.

۵-با توجه به انتقال اسناد مالکیت حدود بیست و هشت هزار  متر مربع زمین از پلاک ۹۹۱ به نام آقای آرش که پس از پیگیری های انجام شده مقدار پانزده هزار متر مربع را به نام شهرداری برگشت داده است ، مقرر گردید شهرداری ابعاد مختلف موضوع را بررسی و نتیجه را با این کمیسیون اعلام نماید.

۶-واحد حقوقی و اراضی سریعا” پیگیرهای لازم را انجام دهند که چه مقدار از زمین به نام آقایان آرش و غزنیانی واگذار شده است .

۷-پیشنهاد می شود پرونده آقایان آرش و غزنیانی به فوریت در دستور کار حقوقی قرار گرفته و پیگیری های  قانونی آن انجام شود

 

 

 

جلسه شماره ۱۲  مورخ  ۲۶/۷/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۹۷۶۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰شهرداری زابل و آقای عوض صیادی با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۶۰/۴۰ مترمربع معبر متروک در ضلع شمالی پلاک ثبتی ۱۷/۲۱۸۹- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع  مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و  مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده  در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۱۳ مورخ  ۲۸/۷/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۱۳۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰شهرداری زابل و خانم آزاده متحدی با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۳۵/۱۶ مترمربع معبر متروک در ضلع شمالی پلاک ثبتی ۱۶۰۵۴/۱- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۱۴  مورخ  ۱۶/۸/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۱۹۴۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۸/۷/۱۴۰۰شهرداری مبنی بر اصلاح متراژ یک قطعه زمین از پلاک ۹۳۸/۱ اصلی متعلق به خانم مریم بزی به مساحت ۳۰۰ متر مطرح و با توجه به صورتجلسه شماره ۴۱۲ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر و تائید مساحت ۲۰۰ متر مربع در صورتجلسه مذکور و همچنین کمیته انطباق شهرستان   از  آنجائیکه مساحت تمامی قطعات پلاک فوق ۳۰۰ مترمربع (سیصد مترمربع) می باشد ، لذا با اتفاق آراء  با واگذاری مساحت ۳۰۰ متر مربع (سیصدمتر مربع ) با رعایت قوانین اداری و مالی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری  موافقت گردید.

جلسه شماره  ۱۵ مورخ  ۲۰/۸/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۳۶۵۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰شهرداری زابل و خانم دنیا عارفی با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۷۴/۴۶ مترمربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی ۱۳۷۹/۱- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۱۶ مورخ  ۲۳/۸/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۴۴۸۱/۱۴۰۰ مورخ  ۱۸/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای مهدی سلطانی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۱۳۲/۹- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۲۵۱۶ /۱۰۲   مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

جلسه شماره  ۱۷ مورخ ۳ /۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

نامه شماره ۲۵۵۹۳/۱۴۰۰مورخ  ۲۵/۸/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای شهریار مالکی شجاع  مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۹۹۱/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۵۱۴۰/۱۰۲ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

 

جلسه شماره  ۱۸ مورخ ۷ /۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۱۶۴۳/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰شهرداری زابل و آقای حسن دولتی مقدم  با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵/۲۹ مترمربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی ۲۰/۱۳۹۳- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۱۹ مورخ ۹ /۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

نامه شماره ۲۶۱۵۲/۱۴۰۰مورخ  ۳۰/۸/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم رضیه سراوانی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره۲۱۱۶/۱ اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره۱۰۸۲۲مورخ ۲۲/۶/۹۷ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

جلسه شماره ۲۰در تاریخ۱۳/۹/۱۴۰۰کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۱۸۵۲۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص در خواست خانم عصمت شهرکی همسر مرحوم منوچهر بزی فرزند اسماعیل دارای قولنامه محلی مدعی مالکیت حدود ۶۵۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۳۱/۱ اصلی که در سنوات گذشته تبدیل به پارک محله ای اسلام آباد شده و تقاضای زمین بصورت معوض از شهرداری را داشته ، مطرح و با اکثریت آراء  مقرر گردید شهرداری نسبت به استعلام کتبی مالکیت نامبرده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پیگیری نموده و در صورت اثبات مالکیت قطعی ایشان ، برابر ضوابط و مقررات حقوقی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال با رعایت قوانین اداری و مالی اقدام و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید.

۲-نامه شماره ۲۵۵۸۴/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۸/ ۱۴۰۰ شهرداری در خصوص درخواست خانم طوبی ارجمند ده ارباب دارای قولنامه محلی مدعی مالکیت ۲۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۵۲۰/۱- اصلی که در سنوات گذشته تبدیل به پارک محله ای باقرآباد شده و تقاضای زمین بصورت معوض از شهرداری را داشته ، مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید شهرداری نسبت به استعلام کتبی مالکیت نامبرده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پیگیری نموده و در صورت اثبات مالکیت قطعی ایشان ، برابر ضوابط و مقررات حقوقی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و جلوگیری و از تضییع حقوق بیت المال با رعایت قوانین اداری مالی اقدام و نتیجه را به این کمیسیون اعلام نماید.

۳-نامه شماره ۱۹۷۲۱/ ۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص خانم زهرا آمری متقاضی خرید قسمتی از پلاک ثبتی ۹۸۷/۱- اصل واقع در بخش دو سیستان که در حال حاضر اسناد مالکیت آن به نام شهرداری زابل بوده و مجموعه مساحت آن پس از کسر تعریض ۲۵/۲۹۸ متری و دارای زیر بنای غیر مجاز به مساحت ۲۰/۹۲ متر مربع با کار بری مسکونی به آدرس کوچه مصلفی نهم فرعی دوم سمت چپ می باشد ، مطرح و با اکثریت آراء با واگذاری املاک پلاک ثبتی ۹۸۷/۱ – اصلی به اشخاص غیر مخالفت گردید.

ضمنأ شهرداری مکلف شد نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکیت تک برگ پلاک مذکور بنام شهرداری پیگیری و اراضی فوق الاشاره را به فوریت تصرف قانونی نموده ونتیجه را ظرف مدت یک ماه به این کمیسیون اعلام نماید.

۴—نامه شماره ۱۹۷۰۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص پرونده خانم اشرف صفرزایی دارای سند مالکیت پلاک ثبتی ۷۱۵/۱۶ – اصلی به مساحت ۳۹۰ متر مربع دارای پروانه ساختمانی شماره ۴۶۳۶۴مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ به آدرس خیابان حافظ ۳۷- فرعی دوم دست سمت راست و دارای کاربری مسکونی که در حال حاضر تقاضای اصلاح پلاک ث ۰بتی ملک مذکور را دارد ، مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید شهرداری نسبت به استعلام لازم برای تعیین تکلیف و اقدامات بعدی از طریق اداره کل امور شهری و شوراها استانداری پیگیری ، اقدام ونتیجه را به این کمیسیون اعلام نمائید.

۵-نامه شماره ۲۷۳۸۲/۱۴۰۰ مورخ ۹/۹/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص قرارداد اجاره شماره ۲۲۷۴۸ مورخ ۵/۸/۱۴۰۰ منعقد شده فی مابین شهرداری و آقای جواد جهان بین فرزند یحیی به منظور واگذاری یک قطعه زمین به ابعاد ۵/۲ *۴ به مساحت ۱۰ مترمربع واقع در ضلع غربی حاشیه پارک یعقوب لیث بصورت اجاره ماهیانه جهت نصب و استقرار دکه برای عرضه خوار وبار و کافی شاپ به مدت یک سال شمسی به میزان ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰ /۲ ریال معادل دویست و سی هزار تومان به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ مطرح و با اکثریت آراء  با انعقاد قرارداد فوق الذکر مخالفت گردید.

ضمأ : تاکید گردید شهرداری نسبت به ابطال قرارداد مذکور و همچنین جمع آوری کانکس مستقر در آن مکان را به قید فوریت اقدام و نتیجه را به این کمیسیون ظرف مدت پانزده روز منعکس نماید.

جلسه شماره ۲۱ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۲۷۳۸۱/۱۴۰۰مورخ  ۹/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم راحله سهرابی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره۲۱۴/۱ اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره۹۲۱۰/۱۰۲ مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

۲-نامه شماره ۲۶۰۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای اسحق عودی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره۱۶۸۴ اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره۱۶۱۴۶/۱۰۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

جلسه شماره  ۲۲ مورخ ۱۶ /۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۶۴۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۱/۹/۱۴۰۰شهرداری زابل و خانم مرضیه میری با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۰۹/۳۰ مترمربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی ۲۱/۱۳۹۳- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۲۳ مورخ ۱۸ /۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۶۹۱۸/۱۴۰۰ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰شهرداری زابل و خانم دربی بی سارانی با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۷۰/۱۹۱ترمربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی۱۷/۱۶۳۸- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره ۲۴  مورخ  ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱- نامه شماره ۲۷۸۷۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۰شهرداری زابل و آقای غلامرضا تاجیک با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۶۴/۴۵ ترمربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی ۴/۲۱۲۰- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره  ۳۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۳۵۴۸۹/۱۴۰۰ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در راستای اجرای بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها  منضم به تعداد ۴ برگ قرارداد شماره ۳۵۰۸۰ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ (قرارداد خرید شن مخلوط ) منعقد شده  فی مابین شهرداری زابل و آقای رضالطیفی فرزند خواستی بانضمام مدارک پیوست مطرح و باتفاق آراء   موافقت گردید.

جلسه شماره  ۳۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۳۵۸۶۳/۱۴۰۰مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم فاطمه راشکی کمک مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۶۷۱/۵- اصلی در خصوص تفکیک و تاییدکروکی تفکیکی و نامه شماره ۹۶۱۸/۱۰۲ مورخ ۸/۸/۱۴۰۰رئیس محترم اداره ثبت واسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید.

جلسه شماره ۳۷  مورخ  ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

 

۱-نامه شماره ۳۰۵۶۹/ ۱۴۰۰مورخ ۲/۱۰/۱۴۰۰شهرداری در خصوص ثبت مقدار ۱۳/۲۸ متر مربع متصرفی از پلاک ثبتی           شماره ۱۱۸۷/۹۰۵/۹ اصلی به مالکیت آقای رضا گزمه فرزند حسین به قیمت کارشناسی روز مطرح و با اکثریت آراء برابر قوانین      اداری و مالی موافقت گردید.

۲-نامه شماره۳۷۰۴۰/۱۴۰۰مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای احمد علی سنچولی  مالک مشاعی         پلاک ثبتی شماره۸۳۰/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۱۳۱۶۴/۱۰۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰        رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

جلسه شماره ۳۸  مورخ  ۱/۱۲/۱۴۰۰ کمیسیون امور حقوقی و اداری

۱-نامه شماره ۳۸۱۴۲/۱۴۰۰مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای محمد عابدی   مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۵۴۱/۸۸- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و  نامه شماره ۱۲۲۴۶/۱۰۲ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء  به استناد  مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر در سال دوم آقای مهدی سارانی انتخاب گردید

کمیسیونهای حقوقی که در سال گذشته(اولین سال از دوره ششم) به مسئولیت آقای  :محمد حسین میرزایی بودبرای سال دوم باکمیسیونهای برنامه،بودجه وخدمات شهری ادغام گردید.