مصوبات

برای مشاهده مصوبات شورای اسلامی شهرزابل برروی گزینه ها کیک نمائید.

مصوبات شورای اسلامی شهرزابل

مصوبات شورای اسلامی شهرزابل

 

مصوبات شورا.

 

مصوبات شورا از تیرماه

مصوبات جدید۹۹