مصوبات (دوره ششم)

مصوبات شورای ششم

 

صورتجلسه شماره ۱  مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۰

۱- ابتدا درخصوص انتخاب هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر زابل بحث و تبادل نظر گرديد و به اتفاق آراء آقاي میثم جهانتیغ بعنوان رئيس شورا و آقای محمد حسین میرزایی بعنوان نائب رئيس شورا ، آقای حمید رضا بزی بعنوان منشي شورا تعيين شدند.

۲- درخصوص سرپرست شهرداری پس از بحث و تبادل نظر از کارکنان شهرداری آقای محمد پودینه  با اکثریت آراء بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید و از زحمات جناب آقای موسی خمری تقدیر و تشکر گردید.

صورتجلسه شماره ۲  مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۰

۱- ابتدا در خصوص انتخاب روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر زابل بحث و تبادل نظر گردید و به شرح ذیل تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱-۱-رئیس کمیسیون امور حقوقی و اداری به اتفاق آراء آقای محمد حسین میرزایی انتخاب گردید.

۱-۲- رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه به اتفاق آراء آقای مهدی سارانی انتخاب گردید.

۱-۳- رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری به اتفاق آراء آقای حامد شهرکی مقدم انتخاب گردید.

۱-۴- رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری به اتفاق آراء آقای مسعود پودینه انتخاب گردید.

۱-۵- رئیس کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی به اتفاق آراء آقای میثم جهانتیغ انتخاب گردید.

۱-۶- رئیس کمیسیون امور فرهنگی و ورزشی به اتفاق آراء آقای حمیدرضا بزی انتخاب گردید.

۱-۷- رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده به اتفاق آراء خانم بتول بارانی انتخاب گردید.

۲-در خصوص معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان زابل باتفاق آراء آقایان حمیدرضا بزی و حامد شهرکی مقدم انتخاب گردیدند.

۳- درخصوص معرفی نمایندگان شورا در نظام وظیفه آقای حامد شهرکی مقدم درجلسات هیات بدوی و آقای محمدحسین میرزایی جلسات تجدید نظر معرفی و انتخاب گردیدند.

۴-در خصوص معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت شرکت در جلسات اداره امور مالیاتی شهرستان زابل آقایان مسعود پودینه و حمیدرضا بزی انتخاب شدند.

۵-درخصوص معرفی نماینده شورا در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری به اتفاق آراء آقای      مهدی سارانی انتخاب گردید.

۶- درخصوص معرفی نماینده شورا در جلسات کمیسیون تجدید نظر شهرداری به اتفاق آراء     آقای محمدحسین میرزایی انتخاب گردید.

۷-در خصوص معرفی نماینده شورا در جلسات کمیسیون فروش عرصه شهرداری به اتفاق آراء آقای  میثم جهانتیغ انتخاب گردید.

۸- درخصوص معرفی نماینده شورا درکمیسیون معاملات شهرداری به اتفاق آراء آقای میثم جهانتیغ  انتخاب گردید.

۹-در خصوص معرفی نماینده شورا در جلسات ثبت احوال شهرستان زابل به اتفاق آراء آقای میثم جهانتیغ انتخاب گردید.

۱۰-درخصوص معرفی نماینده شورا در سازمان مدیریت برآرامستان ها شهرداری به اتفاق آراء خانم بتول بارانی انتخاب گردید.

۱۱-درخصوص معرفی نماینده شورا در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری به اتفاق آراء  خانم بتول بارانی انتخاب گردید.

۱۲-درخصوص معرفی نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به اتفاق آراء  آقای مسعود پودینه انتخاب گردید.

۱۳-درخصوص معرفی نماینده شورا در سازمان مدیریت بر حمل و نقل و بار مسافر شهرداری به اتفاق آراء آقای مسعود پودینه انتخاب گردید.

۱۴-درخصوص معرفی نماینده شورا در میدان میوه و تره بار شهرداری به اتفاق آراء آقای حامد شهرکی مقدم انتخاب گردید.

صورتجلسه شماره ۳ مورخ  ۱۷/۵/۱۴۰۰

۱- بمناسبت گرامیداشت روز خبرنگار جلسه ای با حضور خبرنگاران ، اصحاب رسانه منطقه سیستان اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری ، پیرامون مسائل  و مشکلات شهری به بحث و تبادل نظرپرداخته شد.

در ادامه خبرنگاران سوالات خود را از اعضاء شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری در راستای مشکلات و معضلات موجود مطرح و پاسخ های لازم از سوی سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی داده شد.

درپایان اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری با لوح سپاس از خبرنگاران و اصحاب رسانه به منظور تلاش های بی وقفه آنان مصادف با فرا رسیدن ۱۷ مرداد ماه روز خبر نگار تقدیرنمودند.

صورتجلسه شماره ۴ مورخ  ۱۹/۵/۱۴۰۰

۱- نامه شماره ۲/ب مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-در خصوص تعیین تکلیف هیات رئیسه کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظرگردید که باتفاق آراء خانم بتول بارانی بعنوان رئیس ، آقای مسعود پودینه بعنوان نائب رئیس و آقای حمید رضا بزی بعنوان منشی کمیسیون مذکور انتخاب گردید۰

ضمنا”آقای محمدحسین میرزایی، آقای مهدی سارانی،آقای میثم جهانتیغ و آقای حامدشهرکی مقدم بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

۲-۱-در پایان جلسه به اتفاق اعضای کمیسیون و سرپرست شهرداری طی بازدیدهایی از پارک بانوان در محل پارک ملت و زمین شهرداری در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی صورت گرفت که مقرر گردید جهت بهسازی پارک بانوان و پی گیری رفع مشکلات ملکی زمین خیابان فردوسی با نیروی انتظامی هر چه سریع تر اقدام گردد.

۲- نامه شماره ۲/خ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۲- در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای حامدشهرکی مقدم بعنوان رئیس ، آقای محمدحسین میرزایی بعنوان نائب رئیس و آقای مسعود پودینه بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنا”آقای مهدی سارانی ، آقای میثم جهانتیغ ، حمیدرضا بزی و خانم بتول بارانی بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

صورتجلسه شماره ۵  مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰

۱- نظر به پیشنهاد مردمی و برخی فعالین رسانه در خصوص استفاده از محوطه فضای سبز مجموعه شهرداری ،  مقرر گردید شهرداری نسبت به جداسازی محوطه مذکور و همچنین ایجاد درب ورودی واقع در حاشیه خیابان فردوسی با استقرار نگهبان برای بازه زمانی مشخص تعیین شده (ساعت ۱۶ عصر لغایت ۲۳ شب) بازگشایی و اقدام لازم بعمل آید

صورتجلسه شماره ۶  مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۰

۱نامه شماره ۶/ خ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بانضمام نامه شماره ۱۳۹۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص تمدید قرارداد تعداد ۸ دستگاه خاور شخصی (اجاره ماهیانه) برای جمع آوری زباله به مدت یکسال و همچنین تعداد ۴ دستگاه خاور شخصی (اجاره ماهیانه) برای جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر به مدت دو ماه در جلسه علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با کلیات موضوع موافقت گردید.

-ضمنا مقرر شد یک نسخه از قرارداد به همراه جزئیات کامل و قیمت آن را برای تصویب به شورا ارسال نماید.

صورتجلسه شماره ۷ مورخ  ۳۱/۵/۱۴۰۰

۱پیرامون فراخوان منتشر شده برای ثبت نام افراد واجد شرایط به منظور انتخاب به عنوان شهردار زابل برای بررسی جزئیات مدارک و مستندات اشخاص مذکور بحث و تبادل نظر شد که در مرحله اولیه ثبت نام در سایت شورای اسلامی شهر ، تعداد ۳۷ نفر ( ۳۴ نفر آقا و ۳ نفر خانم) ثبت نام نمودند. از این تعداد ، با توجه به شرایط احراز مطابق قوانین اعلام شده از سوی وزارت کشور ، تعداد ۱۸ نفر فاقد شرایط لازم برای انجام مصاحبه و مراحل بعدی مشخص شدند و همچنین یک نفر از افراد ثبت نام شده انصراف خود را اعلام نمود.

در پایان پس از انجام ادامه بررسی ها ، مقررگردید تعداد ۱۸ نفر از افراد ثبت نام شده با توجه به داشتن شرایط لازم احراز وزارت کشور برای انجام مصاحبه حضوری از مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ دعوت شوند.

صورتجلسه شماره ۸ مورخ  ۱/۶/۱۴۰۰

۱در ادامه بررسی صلاحیت و برنامه های کاربردی و عملی افراد ثبت نام شده در سایت شورای اسلامی شهر زابل برای تصدی سمت شهردار زابل ، آقای حامد طاهری در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زابل حضور یافت و نسبت به ارائه برنامه ها و راهکارهای خود در بازه زمانی ۷۵ دقیقه اشاره نمود و پس از آن نیز اعضای شورای اسلامی شهر زابل سوالاتی را مطرح نمودند.

۲-نامه شماره ۴/ خ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید.

۱-۲-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به تهیه لوازم اولیه پاکبانان و پرسنل فضای سبز (لباس ،دستکش ،ماسک ،کفش ،مواد عفونی کننده و… ) برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۲-مقرر گردید شهرداری در خصوص استفاده از مرخصی استحقاقی پاکبانان مساعدت بیشتری نماید.

۲-۳مقرر شد شهرداری در خصوص نظارت و ساماندهی اجرائیات (پلیس ساختمان )برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۴-پیشنهادگردید شهرداری در خصوص واگذاری جمع آوری زباله خانگی به بخش خصوصی بررسی و طرح های پیشنهادی خود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون خدمات شهری ظرف مدت یکماه اعلام نماید.

۲-۵-مقرر گردید با توجه به اینکه سازه و لوازم گلخانه قبلی شهرداری در پارک ملت ، همچنان در انبار موجود است و از طرفی به دلیل لزوم کاشت به موقع نهال در ایام فصل درخت کاری، شهرداری نسبت به جانمایی گلخانه با همان سازه قبلی در یکی از املاک خود برنامه ریزی و اقدام نماید .

۲-۶-مقرر گردید شهرداری نسبت به شناسایی پاکبانان نمونه و تشویق آنان در بازه زمانی مختلف به منظور ایجاد انگیزه در بین پرسنل برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۷-مقرر گردید شهرداری نسبت به رفع مشکلات و کمبود امکانات حوزه فضای سبز برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۸-مقرر شد شهرداری نسبت به احیاء پارک های محله ای با اولویت و در نظر گرفتن شرایط محله برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۹-مقرر گردید شهرداری در خصوص کاشت نهال و توسعه فضای سبز شهر در شهریور ماه برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۱۰-مقرر شد شهرداری نسبت به زمان آبیاری فضای سبز شهری خیابانهای اصلی با توجه به شرایط ترافیک معابر اصلی برنامه ریزی و حتی الامکان در ساعات پایانی شب برای آبیاری خیابانهای اصلی اقدام نماید.

۲-۱۱-پیشنهاد گردید شهرداری با توجه به ناوگان فرسوده برای جمع آوری زباله خانگی ، نسبت به تمدید قرارداد خودروهای فعلی (تعداد ۸ دستگاه خاور بخش خصوصی )به مدت یکسال برنامه ریزی و اقدام نماید.

ضما” برای تائید قیمت نهایی قرارداد ،نظریه کارشناسی به این کمیسیون اعلام گردد.

۲-۱۲-مقررگردید شهرداری نسبت به برآورد کارشناسی قیمت اجاره ماهیانه غرفه های میدان میوه و تره بار به نرخ روز به تعداد ۴۶ غرفه برای مدت یک سال پیگیری نماید و نمونه قرارداد مذکور برای بررسی تائید نهایی ظرف مدت یک ماه به این کمیسیون ارسال شود.

۲-۱۳-مقرر شد شهرداری نسبت به برآورد هزینه ورود خودروهای سبک و سنگین به محوطه میدان میوه تره بار پیگیری و برای بررسی و تائید نهایی ظرف مدت پانزده روز به این کمیسیون اعلام نماید .

۲-۱۴-مقرر گردید شهرداری نسبت به ساماندهی خودروهای فروش میوه در معابر سطح شهر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۱۵-مقرر گردید شهرداری در خصوص ساماندهی صنوف مزاحم ، طرح و پیشنهادی و مکان مدنظر را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-۱۶-مقررگردید شهرداری در خصوص ساماندهی مراکز خرید ضایعات در سطح شهر برنامه ریزی و طرح پیشنهادی خود را برای انتقال به خارج از شهر برای بررسی و تائید نهایی به این کمیسیون اعلام نماید.

ضمنا”اخطار لازم برای انتفال به خارج از شهر به متصدیان مراکز ضایعاتی به فوریت داده شود.

۲-۱۷-مقررشد شهرداری نسبت به ساماندهی دست فروشان سطح بازار و همچنین دست فروشان خیابان امام خمینی (ره) رو بروی اداره مخابرات و همچنین دستفروشان چهارراه دکترا برنامه ریزی و اقدام عاجل بعمل آورد.

۲-۱۸-مقرر گردید شهرداری نسبت به ساماندهی دست فروشان میوه میدان یعقوب لیث ،بسیج، پادگان،و سایر نقاط شهر    برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۱۹-مقررشد شهرداری برای تفکیک زباله های شهری و باز یافت آنها و همچنین تفکیک زباله های خشک برنامه ریزی و طرح پیشنهادی خود را برای بررسی بیشتر و تصمیم گیری نهایی ظرف مدت یکماه به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-۲۰-مقرر گردید شهرداری در خصوص فرهنگ سازی تفکیک زباله ها درب منازل برنامه ریزی و اقدام نماید .

۲-۲۱-مقرر شد شهرداری نسبت به ساماندهی محوطه ترمینال و لوازم مورد نیاز ساختمان دفاتر پایانه مسافربری برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۲۲-مقرر گردید شهرداری در خصوص ساماندهی ناوگان تاکسی سطح شهر برای ارائه خدمات مطلوب به عموم شهروندان در تمام مسیرها برنامه ریزی و اقدام نماید

۲-۲۳مقرر شد شهرداری در خصوص راه اندازی و استفاده از ایستگاه زباله در منطقه سه قلعه برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۲۴-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به باز سازی دو دستگاه خودرو مزدا اجرائیات برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۲۵-مقررگردید شهرداری نسبت به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی برای تزریق واکسن کرونا  به پرسنل با اولویت پاکبانان و کارگران حوزه فضای سبز برنامه ریزی و اقدام گردد.

۲-۲۶-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به پرداخت اضافه کار به همه پرسنل با نگاه خدمت و تلاش بیشتر در ساعات غیر اداری با رعایت انصاف برنامه ریزی و اقدام نماید .

۲-۲۷-مقررشد شهرداری نسبت به نصب یک تانکر آب بر روی خودرو وانت به منظور شستشوی سطل های زباله سطح شهر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۲۸-مقرر گردید شهرداری با توجه به درخواست های مردمی در محلات حاشیه شهر برای استقرار سطل زباله برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۲۹-مقرر شد شهرداری با کمک گرفتن از امکانات موجود شهری بخش خصوصی ، بصورت مردمی ، نسبت به  پاکسازی و ساماندهی آنها اقدام نماید.

۲-۳۰-مقرر گردید شهرداری نسبت به راه اندازی ناوگان سبک و سنگین موجود در نقلیه با کمترین هزینه برنامه ریزی و اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۹ مورخ  ۲/۶/۱۴۰۰

۱در ادامه بررسی صلاحیت و برنامه های کاربردی و عملی افراد ثبت نام شده در سایت شورای اسلامی شهر زابل برای تصدی سمت شهردار زابل ، آقای شهرام شه بخش در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زابل حضور یافت و نسبت به ارائه برنامه ها و راهکارهای خود در بازه زمانی ۷۵ دقیقه اشاره نمود و پس از آن نیز اعضای شورای اسلامی شهر زابل سوالاتی را مطرح نمودند.

۲-در ادامه بررسی صلاحیت و برنامه های کاربردی و عملی افراد ثبت نام شده در سایت شورای اسلامی شهر زابل برای تصدی سمت شهردار زابل ، آقای مجتبی خسروی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زابل حضور یافت و نسبت به ارائه برنامه ها و راهکارهای خود در بازه زمانی ۷۵ دقیقه اشاره نمود و پس از آن نیز اعضای شورای اسلامی شهر زابل سوالاتی را مطرح نمودند.

۳-نامه شماره ۲/ب مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که به اتفاق آراء آقای میثم جهانتیغ بعنوان رئیس، آقای حمید رضا بزی بعنوان نائب رئیس، خانم بتول بارانی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنما”آقای محمد حسین میرزایی ، آقای مهدی سارانی ، مسعود پودینه و حامد شهرکی مقدم بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ  ۶/۶/۱۴۰۰

۱-نامه شماره ۲/ب مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه              شماره ۱ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون طرح برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید                      که باتفاق آراء آقای مهدی سارانی بعنوان رئیس ، آقای میثم جهانتیغ بعنوان نائب رئیس و آقای حمیدرضا بزی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنا”آقای محمدحسین میرزایی ، آقای مسعود پودینه ، آقای حامد شهرکی مقدم و خانم بتول بارانی بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

۲-نامه شماره ۲/ف مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه                   شماره ۱ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۲-در خصوص تعیین تکلیف هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی و ورزشی شهرداری شورای اسلامی شهر باتفاق آراء                    آقای حمیدرضا بزی بعنوان رئیس ، آقای مسعود پودینه بعنوان نائب رئیس و آقای مهدی سارانی بعنوان منشی کمیسیون مذکور   انتخاب گردید۰

-ضمنا”آقای محمدحسین میرزایی، آقای میثم جهانتیغ ، آقای حامدشهرکی مقدم، خانم بتول بارانی بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

۲-۲-درخصوص برنامه ریزی ایام محرم از نمایندگان فرهنگی ادارات شهرستان دعوت بعمل آمد و مقرر گردید کلیه ادارات شهرستان نسبت به سیاه پوش نمودن فضای داخل اداره و سردرب اداره اقدام نمایند.

صورتجلسه شماره ۱۱ مورخ  ۷/۶/۱۴۰۰

۱- در ادامه بررسی صلاحیت و برنامه های کاربردی و عملی افراد ثبت نام شده در سایت شورای اسلامی شهر زابل برای تصدی سمت شهردار زابل ، آقای محمد پودینه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زابل حضور یافت و نسبت به ارائه برنامه ها و راهکارهای خود در بازه زمانی ۷۵ دقیقه اشاره نمود و پس از آن نیز اعضای شورای اسلامی شهر زابل سوالاتی را مطرح نمودند.

۲-در ادامه بررسی صلاحیت و برنامه های کاربردی و عملی افراد ثبت نام شده در سایت شورای اسلامی شهر زابل برای تصدی سمت شهردار زابل ، آقای مهدی حقیقی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زابل حضور یافت و نسبت به ارائه برنامه ها و راهکارهای خود در بازه زمانی ۷۵ دقیقه اشاره نمود و پس از آن نیز اعضای شورای اسلامی شهر زابل سوالاتی را مطرح نمودند.

۳-نامه شماره ۴/ح مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۳-۱-نامه شماره ۱۳۲۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای حسین خاکشویی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۳/۲۰۱۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۲۵۵۱/۱۰۲ مورخ ۲/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۲۱۸۸/۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال چهار میلیون و پانصد هزار ریال                                 به آدرس شهرستان زابل – خیابان طالقانی –کارخانه یخ سابق  با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ  ۸/۶/۱۴۰۰

۱-پیرو دعوت قبلی، جناب آقای دکترسرگزی نماینده محترم مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی وهیات همراه  در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زابل حضور یافتند.

در ادامه مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه شهری و شهرداری از طرف اعضای شورای اسلامی شهر مطرح گردید.    سپس جناب آقای دکتر سرگزی ضمن تبریک برای انتخاب اعضای شورای اسلامی دوره ششم و پاسخ موارد مطرح شده ، قول مساعد برای هر گونه همکاری را دادند.

۲-نامه شماره ۲/ح مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۲-در خصوص تعیین تکلیف هیات رئیسه کمیسیون امور حقوقی و اداری شهرداری شورای اسلامی شهر باتفاق آراء آقای محمدحسین میرزایی بعنوان رئیس ، آقای مسعود پودینه بعنوان نائب رئیس و آقای حامد شهرکی مقدم بعنوان منشی کمیسیون مذکور   انتخاب گردید۰

ضمنا”آقای مهدی سارانی، آقای میثم جهانتیغ ، آقای حمیدرضا بزی، خانم بتول بارانی بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

صورتجلسه شماره ۱۳ مورخ  ۹/۶/۱۴۰۰

بر اساس دستور کار جلسه که برابر دعوتنامه فوق الذکر تعیین و تکلیف در خصوص انتخاب شهردار اعلام شده بود موضوع در دستور کار قرار گرفت که پس از استماع نقطه نظرات اعضاء و بحث و تبادل نظر به منظور وحدت رویه و حفظ انسجام در شورای اسلامی شهر و شهرداری و به جهت حفظ و منافع و دفاع از حقوق شهروندان و انجام خدمت صادقانه آقای مهندس محمد پودینه شهردار زابل انتخاب و  معرفی گردید.

صورتجلسه شماره ۱۴ مورخ  ۱۰/۶/۱۴۰۰

۱-جلسه شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، سرپرست و تعدادی از فعالین اجتماعی برگزار ، که فعالین اجتماعی آمادگی خود را جهت مشارکت های مردمی و زیبا سازی شهر با شورای اسلامی شهر و شهرداری اعلام نمودند.

۲- نامه شماره ۲/ع مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۲-در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای مسعود پودینه بعنوان رئیس ، خانم بتول بارانی بعنوان نائب رئیس و آقای محمد حیسن میرزایی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

۱-۲-مقرر گردید اداره عمران شهرداری نیروهای خدماتی تحت اختیار خود را جهت انجام کارهای عمرانی بصورت گروهی به کار گیرد.

۱-۳-مقرر گردید با پیگیریهای صورت گرفته یک دستگاه پژو ۴۰۵ به اداره عمران جهت انجام امورات محوله تحویل داده شود.

۱-۴- پیسنهاد گردید معاونت عمران شهرداری حهت درآمدزایی شهرداری در خصوص فروش آسفالت و تولید قطعات بتنی و بلوک جدولی برنامه ریزی و اقدام نماید.

۳- نامه شماره ۴/ب مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۳-مقرر گردید شهرداری از ظرفیت کارخانه آسفالت شهرداری جهت درآمدزایی استفاده نماید.

۲-۳-مقررگردید شهرداری نسبت به ارائه راههای درآمدی شهرداری و تشویق عموم مردم با راهکارهای مناسب برای پرداخت عوراض نوسازی و کسبی اقدام نماید.

۳-۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به تمدید قرارداد غرفه های میدان میوه و تره بار ، واحدهای تجاری شهرداری و منابع درآمدی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری اقدام نماید.

۴-۳-مقرر شد در حوزه آرامستان و آتشنشانی با ایجاد راه های منابع درآمدی برنامه ریزی اقدام نماید.

۵-۳-مقرر گردید شهرداری از ظرفیت تبلغات تلویزیون شهری برای کسب راه های درآمدی اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ  ۱۳/۶/۱۴۰۰

۱– نامه شماره ۱۵۳۳/۱۴۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص ماده ۲ شیوه نامه فروش عرصه ، با توجه به اینکه اعضای کمیسیون، شهردار و مسئول امور مالی می باشند، در جلسه شورا مطرح و با توجه به مراجعات شهروندان محترم جهت تسریع در پاسخگویی        ارباب رجوع ، تا صدور حکم شهردار و تعیین تکلیف سرپرست امور مالی ، فعلا با امضاء سرپرست شهرداری وسرپرست امور مالی اقدام گردد.

 

صورتجلسات شورا مهرماه ارسال شده

صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ  ۱۳/۶/۱۴۰۰

۱– نامه شماره ۱۵۳۳/۱۴۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص ماده ۲ شیوه نامه فروش عرصه ، با توجه به اینکه اعضای کمیسیون، شهردار و مسئول امور مالی می باشند، در جلسه شورا مطرح و با توجه به مراجعات شهروندان محترم جهت تسریع در پاسخگویی        ارباب رجوع ، تا صدور حکم شهردار و تعیین تکلیف سرپرست امور مالی ، فعلا با امضاء سرپرست شهرداری وسرپرست امور مالی اقدام گردد.

صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ  ۱۴/۶/۱۴۰۰

۱-جلسه شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، سرپرست محترم شهرداری و ریاست محترم اداره برق شهرستان زابل جهت ایجاد تعامل و بررسی مشکلات سطح شهر و روشنایی معابر سطح شهر و          جابه جایی تیرهای برق بحث و تبادل نظر گردید.

۲-نامه شماره ۴/ب مورخ ۴/۶/۱۴۰۰ رئیس رئیس کمیسیون بهداشت و امور اجتماعی شورای اسلامی شهر شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۲- مقرر گردیدشهرداری نسبت به واکسیناسیون نیروهای کارگری علی الخصوص پاکبانان عزیز با توجه به اینکه با آلودگی زیادی در ارتباط هستند، نسبت به واکسیناسیون آنها پیگیری و اقدام گردد

۳-نامه شماره ۱۰/خ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۴ مورخ ۶/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۳-با توجه به زمان مناسب کاشت نهال در شهریور ماه هر سال در منطقه سیستان ، مقرر گردید برنامه ریزی لازم برای کاشت نهال در بلوارها ، میادین و بوستان ها انجام شود.

۲-۳-مقرر گردید برای بهره وری بیشتر و توسعه فضای سبز موجود ، از ظرفیت متخصصین دانشگاه زابل و سایر نهادها استفاده گردد.

۳-۳-مقرر گردید از کارشناسان خبره مرکز تحقیقات کشاورزی بصورت مستمر برای شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه و راه اندازی گلخانه شهرداری استفاده شود.

۴-۳-مقرر گردید برای جلوگیری از هدر رفت هزینه و منابع ، نسبت به شناسایی  نهال های سازگار با شرایط آب و هوایی شهر زابل و کمک گرفتن از افراد صاحب نظر اقدام گردد.

۵-۳-مقرر گردید ساماندهی فضای سبز محلات شهر در دستور کار جدی شهرداری قرار گیرد.

۶-۳-مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه نهال های سازگار با منطقه اقدام نموده و از هر گونه اصراف و خرید های زائد پرهیز نماید.

۷-۳-مقرر گردید در مواقع ضرورت و نیاز به نیروی انسانی  با توجه به زمان کشت، از ظرفیت پرسنل نواحی و سایر واحدهای اجرایی استفاده نماید.

۸-۳-مقرر شد شهرداری نسبت به هماهنگی با ادارات شهر زابل برای بهسازی و احداث باغچه های موجود در محدوده ادارات پیگیری و اقدام نماید.

۹-۳-مقرر شد شهرداری از طریق فضای مجازی و رسانه های ارتباطی منطقه ، نسبت به تحقق شعار                              (هر شهروند=کاشت یک درخت)در محلات مختلف شهر زابل برنامه ریزی و اقدام نماید.

۱۰-۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به نگهداری و آبیاری فضای سبز موجود شهر ، با یک برنامه ریزی دقیق اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۱۷ مورخ  ۱۶/۶/۱۴۰۰

۱- نامه شماره ۸/ط مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳/ط مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۱۵۴۶۲/۱۴۰۰ مورخ ۹/۶/۱۴۰۰شهرداری در خصوص بدهی به شرکت ایران خودرو دیزل بابت خرید ۱۸ دستگاه اتوبوس ۱۴۵۷ از اتحادیه اتوبوسرانیهای کشور که از طریق سازمان اتوبوسرانی در سنوات گذشته(سال۱۳۸۶)خریداری گردیده ، در جلسه کمیسیون مطرح وپس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء موافقت گردید شهرداری نسبت به پرداخت اصل بدهی با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری اقدام نماید.

۲-۱-نامه شماره ۱۶۱۶۸مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص تخفیف عوارضات شهرداری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا و شرایط مالی شهروندان در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء با تخفیف برای ماه اول ۴۰درصد، ماه دوم ۳۰درصد                  و ماه سوم ۲۰درصد در موارد ذکر شده ذیل موافقت گردید:

۱-صدور پروانه تجاری و مسکونی    ۲- ابقاء اعیانی(پذیره)    ۳-بالکن و پیش آمدگی    ۴- کسب و پیشه     ۵-پروانه دیوار کشی     ۶-آگهی تجاری         ۷-تعمیرات       ۸ -خدمات نوسازی

ضمنا”جهت ارج نهادن به مقام والای خانواده شهداءایثارگران و جانبازان(۲۵درصدو بالاتر)از ۱۰درصد تخفیف بیشتر برخودار گردند.

۳-۱-نامه شماره ۱۵۴۰۹ مورخ ۹/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل بانضمام نامه شماره ۵۸۵۴مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۷               در خصوص تخفیف پروانه ساختمانی موسسه فرهنگی اجتماعی سجادیه در جلسه کمیسیون مطرح                     و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء موافقت گردید شهرداری نسبت به تخفیف ۱۰۰درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی (عوارض محلی)موسسه مذکور اقدام و همچنین در خصوص عوارض ملی (عوارض  نوسازی )   را وصول نماید.

صورتجلسه شماره ۱۸ مورخ  ۱۷/۶/۱۴۰۰

۱- نامه شماره ۸/ح مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳/ح مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۱- نامه شماره ۱۴۰۱۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم گل پری سندگل و شرکا مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۹۹۱/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۶۷۸/۱۰۲ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردید شهرداری حق السهم  زمین خود را از ملک مذکور دریافت نماید.

۲-۱- نامه شماره ۱۴۱۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع قرارداد فروش یک قطعه زمین فی مابین شهرداری و آقای علیرضا زرگران بنجار در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و مستندات موجود و با رعایت قوانین اداری و مالی و صرفه و صلاح شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۱۹ مورخ  ۲۰/۶/۱۴۰۰

۱- نامه شماره ۱۲/ح مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۵/ح مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱- ۱-نامه شماره ۷۹۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۰شهرداری زابل در خصوص آقای عیسی شهرکی مالک ملک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۵۶۸-اصلی برای پرداخت خسارت بابت میزان ۱۱۷ متر مربع تعریض در خیابان سعدی در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث تبادل نظر با اکثریت آراء ، مقرر گردید به میزان ارزش ۱۱۷ مترمربع پروانه ساختمان مسکونی و تجاری به نامبرده اعطا گردد.

۲- نامه شماره ۱۴/ح مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۶/ح مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۵۸۱۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۰شهرداری زابل در خصوص اجرای تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها نسبت به عقد قرارداد خدمات مشاوره ای در امور حقوقی در جلسه شورا مطرح و با اتفاق آراء با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری  موافقت گردید.

ضمنا”تاکید گردید یک نسخه از قرارداد پیشنهادی برای تصویب نهایی به کمیسیون امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

۲-۲– نامه شماره ۱۶۱۶۹/۱۴۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع قرارداد فروش یک قطعه زمین فی مابین شهرداری و خانم منیر شهریاری در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و مستندات موجود و با رعایت قوانین اداری و مالی و صرفه و صلاح شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

۳-۲-نامه شماره ۱۶۱۷۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع قرارداد فروش یک قطعه زمین فی مابین شهرداری و آقای حسن دهمرده در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و مستندات موجود و با رعایت قوانین اداری و مالی و صرفه و صلاح شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید

صورتجلسه شماره ۲۰ مورخ  ۲۱/۶/۱۴۰۰

۱- نامه شماره ۱۲/خ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۵/خ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به راه اندازی کلانتری اجرائیات شهرداری زابل برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-مقرر گردید شهرداری نسبت به شناسایی و تعیین محدوده مجاز و غیر مجاز سد معبر در سطح شهر و همچنین اخذ عوارض از خودروهای میوه برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۳-مقرر شد شهرداری نسبت به شناسایی تعیین مکانی در خارج از نقاط مسکونی برای انتقال کارگاه های ضایعاتی اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴-مقرر گردید شهرداری نسبت به تعیین ساعت مشخص جمع آوری زباله خانگی در محلات مسکونی برنامه ریزی، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۵- مقرر شد شهرداری نسبت به مشخص نمودن لیست نیروهای پاکبان در معابر و محلات سطح شهر و تعیین زمان حضور آنها برای نظافت برنامه ریزی ،  اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۶- مقرر گردید شهرداری نسبت به وصول عوارض اصناف و کسبه سطح شهر برنامه ریزی، اقدام اعلام نتیجه نماید.

۷-مقرر شد شهرداری نسبت به هماهنگی با پلیس راهور برای اخذ عوارض خودروهای موجود در پارکینگ های سطح شهر ، هنگام ترخیص خودرو پیگیری،  اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۸-مقر گردید شهرداری با هماهنگی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان با توجه به مذاکرات دیدار حضوری ، نسبت به استفاده از زندانیان راه باز برای مشاغل پاکبان و فضای سبز شهرداری با انجام بیمه حوادث پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۹-مقرر شد شهرداری  نسبت به هرس کردن درختان بلوار شهید میر حسینی با توجه به تداخل سیم های برق پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱۰-مقرر گردید در خصوص رفع سد معبر بازار مرکزی زابل پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ  ۲۳/۶/۱۴۰۰

۱ نامه شماره ۴/ب مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به رنگ آمیزی پارک بانوان واقع در پارک ملت اقدام نماید.

۲-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به استقرار نگهبان برای پارک بانوان جهت امنیت بیشتر اقدام نماید.

۳-پیشنهاد گردید که شهرداری دوچرخه های پارک بانوان را به بخش خصوصی واگذار نماید.

۴-مقرر گردید نصب پرده برزنتی درب ورودی پارک بانوان انجام گیرد.

۲- نامه شماره ۶/ع مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-مقرر گردید تمام کنده کاریهای شرکت گاز برای آسفالت آماده شود.

۲-مقرر گردید تمام کارهای انجام شده عمران با نقشه و نظریه کارشناسی انجام شود.

۳-مقرر گردید کوچه هایی که تمام عوارض شهرداری خود را به روز تصفیه کرده اند در اولویت آسفالت و      فضای سبز قرار بگیرند.

صورتجلسه شماره ۲۲ مورخ  ۲۷/۶/۱۴۰۰

۱-نامه شماره ۱۳۹۲۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص بدهی شهرداری به شرکت ایران خودرو دیزل بابت خرید ۶ دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل پارسین و ۱۲ دستگاه مینی بوس از شرکت پیشرو دیزل که از محل دریافت وام از پست بانک اقدام نموده در جلسه علنی شورا مطرح و با فروش دو دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل پارسین مخالفت گردید.

ضمنا” پیشنهاد شد شهرداری نسبت به ارائه راهکار جدید برای پرداخت معوقات پست بانک برنامه ریزی نماید.

۲ نامه شماره ۱۷/ح مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امورحقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۲۵/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-نامه شماره ۱۵۴۲۷/۱۴۰۰ مورخ ۹/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص آقای علیرضا سرگلزایی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۴۱۹۳/۱- اصلی در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برابر مفاد توافقنامه شماره ۸۷۸ مورخ ۳/۴/۱۳۸۲ اقدام گردد.

صورتجلسه شماره ۲۳ مورخ  ۳۰/۶/۱۴۰۰

۱ نامه شماره ۱۵/خ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر      بانضمام صورتجلسه شماره ۶ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۱-مقرر گردید شهرداری (واحد حقوقی) نسبت به اخذ نظریه رسمی کارشناس رسمی دادگستری برای    تمدید قرارداد سال ۱۴۰۰ به تعداد ۴۶ غرفه میدان میوه و تره بار، با الگوبرداری از مفاد قرارداد سال ۱۳۹۴ که به تایید و امضاء تمامی ۴۶ نفر رسیده، ظرف مدت پانزده روز اقدام و برای بررسی و تصویب نهایی              به این شورا ارسال نماید.

-ضمنا”تاکید گردید قیمت روز کارشناسی برای تائید نهایی به این کمیسیون اعلام نمایند.

۲-۱-مقرر شد شهرداری تا حد امکان، نسبت به رفع مشکلات و کمبود های میدان میوه و تره بار همکاری و اقدام نماید.

۲ نامه شماره ۱۸/ح مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امورحقوقی و اداری شورای اسلامی شهر                     بانضمام صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۷۵۸۸/۱۴۰۰ مورخ  ۲۴/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای حبیب دهمرده مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۲۷۹/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و                        نامه شماره۶۸۲۴/۱۰۲مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل              بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۱۴۲۱۷ مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال معادل دویست و پنجاه هزار تومان به آدرس                         بلوار شهید میرحسینی –میرحسینی ۵ فرعی دوم با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید.

۲-۲-نامه شماره ۱۷۷۷۱/۱۴۰۰ مورخ  ۲۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای غلامعلی حسنی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۶۳۲/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و                          نامه شماره ۴۵۱۸/۱۰۲مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۱۴۲۲۱ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال معادل دویست و هشتاد هزار تومان به آدرس خیابان هیرمند – هیرمند ۱۲ با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید.

۲-۳-نامه شماره ۱۷۷۹۶/۱۴۰۰ مورخ  ۲۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست خانم حوران چیت بند مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۷/۱۱۸۴- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۶۵۷۴/۱۰۲مورخ ۹/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون        شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۲۱۹۲/۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال معادل یکصد و هشتاد هزار تومان به آدرس خیابان                شهید باقری-انتهای کوچه شهید باقری ۲۵(طالقانی ۱۰) با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۲۴ مورخ  ۳/۷/۱۴۰۰

۱ نامه شماره ۲۲/خ مورخ ۱/۷/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۸۴۵۶۴ /۱۴۰۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص پرونده آقای دانیال کول زاده و توضیحات ارائه شده در مفاد نامه پیوستی پیرامون وضعیت عرصه ملک مذکور و پرداخت برخی مبالغ و همچنین مراجعه نامبرده در بازه زمانی شش ماهه مهلت تعیین تکلیف عرصه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به سهل انگاری شهرداری در راستای پرداخت به موقع مطالبات مالی نامبرده و واریز آن به حساب شهرداری بابت سهم عرصه ملک ایشان،  مقرر گردید شهرداری موضوع را برابر قوانین و آئین نامه اداری و مالی تعیین تکلیف نماید.

۲-۱-نامه شماره ۱۸۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص در خواست آقای رضا سعادت امینی بابت خرید زمین به مقدار ۳۰/۳۹ متر مربع واقع در چهل متری شهید مصطفی خمینی مطرح و پس از بحث تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف)شهرداری نسبت به واگذاری ملک مذکور با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.

ضمنا”تاکید گردید قیمت کارشناسی روز برای تاکید نهایی به این کمیسیون اعلام نماید.

ب)مقرر گردید شهرداری نسبت به برآورد مبلغ واریزی طی فیش شماره ۳۱۱۳۵۱مورخ ۲۰/۷/۸۵ با نرخ روز ارزش پول از طریق                   بانک ملی مرکزی بر اساس استعلام نرخ میانگین بانک مرکزی پیگیری، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲- نامه شماره ۱۹/خ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۲-مقرر گردید شهرداری نسبت به تمدید قرارداد اجاره ماهیانه غرفه های جنب کوچه آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۰ با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.

ضمنا” تاکید گردید شهرداری نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مفاد قرارداد پیشنهادی غرفه ها را  برای تائید نهایی به این کمیسیون ارسال نماید.

۲-۲-مقرر شد شهرداری با همکاری و مشارکت مستاجران غرفه های موجود نسبت به ایجاد سقف مناسب در آن محدوده اقدام نماید.

۳-۲-مقررگردید شهرداری نسبت به هماهنگی لازم با اداره برق شهرستان برای اختصاص انشعاب برق مستقل ، پیگیری و اقدام نماید.

۴-۲-مقرر شد مستاجران غرفه ها ، نسبت به رنگ آمیزی درب غرفه ها بصورت متحدالشکل اقدام نمایند.

۵-۲-مقرر گردید مستاجران غرفه ها ، نسبت به رعایت مباحث بهداشتی و جمع آوری زباله ها و رفع سد معبر احتمالی، همکاری و اقدام نمایند.

صورتجلسه شماره ۲۵ مورخ  ۶/۷/۱۴۰۰

۱ نامه شماره ۲۳/خ مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر      بانضمام صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۱-مقرر گردید سازمان حمل و نقل شهرداری نسبت به تمدید اجاره ماهیانه غرفه های شرکت های مسافربری ترمینال برای سال ۱۴۰۰ با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری پیگیری ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

ضمنا”تاکید گردید سازمان حمل و نقل قیمت کارشناسی روز غرفه ها را برای تائید نهایی به این کمیسیون ارسال نماید.

۲-۱-مقرر شد سازمان حمل و نقل شهرداری نسبت به اختصاص انشعاب برق مستقل برای تمامی غرفه های شرکت های مسافربری ترمینال از طریق اداره برق شهرستان پیگیری ،اقدام و اعلام نتیجه نمائید.

۳-۱-مقرر گردید سازمان حمل ونقل شهرداری نسبت به استقرار دستگاه خود پرداز در محل دفاتر شرکت های مسافربری ترمینال با انجام مکاتبات اداری با بانک ها پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴-۱-مقرر شد سازمان حمل و نقل شهرداری  نسبت به اتصال و فعال شدن خطوط تلفن دفاتر شرکت های مسافربری ترمینال از طریق اداره مخابرات شهرستان پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۵-۱-مقرر گردید سازمان حمل و نقل شهرداری نسبت به فعال شدن کارواش و تعویض روغن مجموعه ترمینال پیگیری، اقدام و اعلام نتیجه نماید. -مقرر شد شهرداری نسبت به تعویض جداول محوطه ترمینال برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۷-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت محوطه ترمینال برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۸-۱-مقرر شد شهرداری نسبت به رنگ آمیزی جداول و زیبا سازی محوطه ترمینال برنامه ریزی ،و اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۹-۱-مقرر گردید انجمن شرکت های مسافربری ترمینال زابل نسبت به ارائه طرح پیشنهادی برای ساخت فاز دوم ساختمان دفاتر شرکت های مذکور برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه به این کمیسیون نماید.

۱۰-۱-مقرر شد سازمان حمل و نقل نسبت به نظم و ساماندهی ناوگان اتوبوس و همچنین ورود مسافران در محل درب ورودی ترمینال برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲- نامه شماره ۷/ب مورخ ۲۵/۶/۱۴۰۰ رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳ مورخ  ۲۴/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مذکور بشرح ذیل مصوب گردید:

۱-۲-تشکیل اتاق فکر

۲-۲-ایجاد اتاق بازی های فکری برای کودکان با نیرو های مستقل از سیستم شهرداری

۳-۲-گسترش و توسعه امکانات ورزشی بانوان

۴-۲-ایجاد تعاونی برای اشتغالزایی بانوان

۵-۲-ایجاد خانه های مهارت افزایی

۶-۲-اقدام به ایجاد غرفه هایی برای فروش صنایع دستی و حمایت از این صنایع

۷-۲-انتخاب نماینده بانوان در محلات جهت استفاده از پتانسیل بانوان

۸-۲-زیبا سازی و احیای یک بو لوار و یا یک میدان توسط بانوان هنرمند

صورتجلسه شماره ۲۶ مورخ  ۱۰/۷/۱۴۰۰

۱-۱-مقرر گردید اداره منابع آب زابل نسبت به پیگیری برای ارائه اسناد مالکیت اراضی خیابان امام خمینی (ره) و انبار آن اداره از طریق استان پیگیری و نتیجه را به این کمیسیون اعلام نماید.

۱-۲-مقرر شد اداره آب فاضلاب زابل در خصوص خیابان هایی که تاکنون آسفالت جدید نشده است ، نسبت به نصب انشعاب برنامه ریزی و تسریع گردد.

۳-۱-مقرر گردید شهرداری (امور اراضی ) با انجام مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ، نسبت به اخذ میزان متراژ مالکیت اراضی اداره آب و فاضلاب و همچنین امور آب سیستان در شهر زابل پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۴-نامه شماره ۱۴۷۳۴/۱۴۰۰ مورخ ۴/۶/۱۴۰۰ در خصوص پرونده آقای احمد لکزایی دارای پروانه ساختمانی شماره ۲۹۰۵ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ و پایانکار ۶۴۶۴ مورخ ۲۲/۸/۹۵ و دارای ۳۰/۲۲۸ متر مربع مساحت ملک مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به تصرفات نامبرده در ملک مذکور از پلاک ۷۰۱/۶- اصلی ، مقرر گردید شهرداری با قیمت روز و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واگذاری ملک مذکور برابر قوانین اداری و مالی اقدام نماید.

-ضمنا” تاکید گردید شهرداری قیمت روز کارشناسی را برای فروش ملک مذکور به منظور تائید نهایی به این کمیسیون ارسال نماید.

صورتجلسه شماره ۲۷ مورخ  ۱۴/۷/۱۴۰۰

۱-۱-مقرر گردید شهرداری در خصوص پرداخت اضافه کار به تمامی کارگران خدماتی (نیروهای پاکبان و فضای سبز) که روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری کار می کنند بر اساس قوانین مربوط به اداره کار در نظر گرفته شود و به حساب افراد مشمول اضافه کار واریز گردد.

۱-۲- مقرر شد شهرداری در خصوص پرداخت اضافه کار تمامی نگهبانان (حوزه حراست و فضای سبز ) که به صورت هر ۲۴ ساعت در محل کار مشغول خدمت می باشند بر اساس قوانین مربوط به اداره کار در نظر گرفته شود و به حساب افراد مشمول اضافه کار واریز گردد.

صورتجلسه شماره ۲۸ مورخ  ۱۷/۷/۱۴۰۰

۱-با توجه به محرز شدن انتقال اسناد رسمی آقای آرش مقدار ۷۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد) متر مربع  زمین بنام شهرداری ، مقرر گردید شهرداری ضمن پیگیری موضوع ،علت انتقال اسناد مالکیت اراضی مذکور به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-با توجه به اینکه برای شهرداری محرز بوده که مقدار حق السهم آقای آرش ۷۴۰۰ (هفت هزارو چهارصد ) متر زمین بوده ، مقرر گردید شهرداری علت افزایش آن به ۹۰۰۰ (نه هزار) متر مربع را به این کمیسیون اعلام نماید.

۳-با توجه به آراءصادره از سوی مراجع قضای و وجود شبهاتی در مقدار زمین ۹۰۰۰ (نه هزار) متر مربع ، مقرر شد شهرداری علت تحویل اراضی بیش از مقدار مشخص به آقای آرش را بررسی و به این کمیسیون اعلام نماید.

۴-با توجه به تداخل پرونده های اراضی آقایان آرش و غزنیانی ، مقرر گردید شهرداری برای شفافیت موضوع ،نسبت به بررسی ابعاد مختلف پرونده های آقای غزنیانی اقدام و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید.

۵-با توجه به انتقال اسناد مالکیت حدود ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار ) متر مربع زمین از پلاک ۹۹۱ به نام آقای آرش که پس از پیگیری های انجام شده مقدار ۱۵۰۰۰ (پانزده هزار) متر مربع را به نام شهرداری برگشت داده است ، مقرر گردید شهرداری ابعاد مختلف موضوع را بررسی و نتیجه را با این کمیسیون اعلام نماید.

۶-واحد حقوقی و اراضی سریعا” پیگیرهای لازم را انجام دهند که چه مقدار از زمین به نام آقایان آرش و غزنیانی واگذار شده است .

۷-پیشنهاد می شود پرونده آقایان آرش و غزنیانی به فوریت در دستور کار حقوقی قرار گرفته و پیگیری های  قانونی آن انجام شود.

صورتجلسه شماره ۲۹ مورخ  ۲۰/۷/۱۴۰۰

 

۱-با توجه ابعاد مختلف ترافیکی ، عدم ایمنی لازم ، تصادفات فراوان در طول هر هفته و شرایط نامساعد در ورودی شهر ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به طراحی ، برنامه ریزی و احداث میدان در ورودی شهر زابل از سمت جاده زهک در تقاطع بلوار باهنر و کمربندی آیت الله سیستانی پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه به این کمیسیون نماید.

صورتجلسه شماره ۳۰ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰

 

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۸ شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل شورای اسلامی گردد.

صورتجلسه شماره ۳۱ مورخ  ۲۷/۷/۱۴۰۰

۱-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به بررسی ابعاد مختلف موضوع برای واگذاری فضای سبز ورودی شهر از سمت محدوده بلوار شهید نوری و بلوار شهید میرحسینی و همچنین ورودی از سمت مشهد مقدس محدوده بلوار امام رضا (ع)و بلوار شهیدان دولتی مقدم به بخش خصوصی از طریق شرکت های پیمانکاری مختلف با در نظر گرفتن صرف و صلاح شهرداری اقدام و ظرف مدت یک ماه نتیجه اقدامات به این شورا منعکس نماید.

۲-۱-مقرر شد شهرداری نسبت به کاشت نهال در محدوده ورودی های شهر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۳-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به کاشت نهال در محدوده خیابان پرستار برنامه ریزی و اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۳۲ مورخ  ۱/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱- نامه شماره ۱۹۷۶۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع قرارداد فروش یک قطعه زمین فی مابین شهرداری و آقای عوض صیادی در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و مستندات موجود و با رعایت قوانین اداری و مالی و صرفه و صلاح شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۳۳ مورخ  ۴/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱- نامه شماره ۲۱۳۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع قرارداد فروش یک قطعه زمین فی مابین شهرداری و خانم آزاده متحدی در صحن علنی شورا بررسی و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و مستندات موجود و با رعایت قوانین اداری و مالی و صرفه و صلاح شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۳۴ مورخ  ۵/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱-نامه شماره ۱۹۸۱۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۲۹ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای ابوالفضل میرشکار فرزند رضا بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

۲-۱-نامه شماره ۱۹۸۲۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۳۳ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای غلامرضا اژدرپور فرزند رضا بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ  ۸/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱-نامه شماره ۲۰۰۳۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۷۸ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و خانم فرشته پرک فرزند قربان بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

۲-۱-نامه شماره ۲۰۰۳۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۳۱ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای کاظم کیخوائی فرزند احمدعلی بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

صورتجلسه شماره ۳۶ مورخ  ۱۰/۸/۱۴۰۰

 

۱-با توجه به حضور معاونت محترم مدیریت شعب بانک مسکن استان و مدیران شعب بانک مسکن سیستان در جلسه شورای اسلامی شهر و تبادل نظر برای همکاری فی مابین شهرداری و بانک مسکن تبادل نظر گردید. در این راستا مقرر شد پیشنهادت شهرداری برای همکاری متقابل به بانک مسکن ارائه و در این خصوص پیگیری های لازم بعمل آید که میتوان به مهترین پیشنهادات مطرح شده از جمله : پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به عموم شهروندان ، تسهیلات فرزند پرسنل شهرداری ، تسهیلات برای طرح های عمرانی شهری با مشارکت بانک مسکن ، تسهیلات برای پرونده های املاک مرتبط با شهرداری اشاره کرد.

 

۲-۱-نامه شماره ۲۰۰۳۴ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۷۶۶مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای محمدتقی گلوی فرزند عباسعلی بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

۲-۲-نامه شماره ۲۰۰۳۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۷۶۷ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای غلامرضا صیادی فرزند عیسی  بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

صورتجلسه شماره ۳۷ مورخ  ۱۱/۸/۱۴۰۰

 

۱-با توجه به حضور رئیس و کارشناسان تامین اجتماعی شهرستان زابل در این جلسه پیرامون بدهی شهرداری و سازمان      تامین اجتماعی و ایجاد تعاملات بیشتر بحث وتبادل نظر شد که از مهترین موارد آن می توان به بدهی ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری و سازمان های وابسته ، تقسیط بدهی سازمان های آتش نشانی و حمل و نقل بار و مسافر ، فراهم شدن شرایط بازنشسته شدن افراد شاغل در شهرداری با سن بالای ۶۰ سال ، پیگیری برای تقسیط بدهی شهرداری از طریق سازمان          تامین اجتماعی کشور و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد .

 

۱-۱-نامه شماره ۲۱۳۳۱ مورخ۲۵/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۲۰۷۹۵ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای رضا مشهدی فرزند علی اصغر بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

صورتجلسه شماره ۳۸ مورخ  ۱۵/۸/۱۴۰۰

 

۱ در ابتدا رئیس اداره پست شهرستان در جلسه حضور یافت و پیشنهاداتی در خصوص تحویل و توزیع قبوض عوارض نوسازی شهرداری در قبال اخذ وجه و همچنین پلاک کوبی منازل سطح شهر ارائه نمودند که در پایان پس از تبادل نظر ، مقرر گردید اداره پشت شهرستان بصورت کتبی پیشنهادت خود را به شهرداری به منظور بررسی بیشتر و تصمیم گیری ارسال نماید.

 

۲-۱–با توجه به لزوم توسعه فضای سبز و پارک های سطح شهر و ایجاد مکان های سالم برای حضور خانواده ها ، بانوان و اقشار مختلف جامعه ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به ارائه طرح به منظور احداث پارک خانواده شهر زابل (پارک بانوان و خانواده) در مساحتی حدود ۱۰۰۰۰متر مربع ( ده هزار متر مربع)ظرف مدت یک ماه برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲-۲-مقرر شد شهرداری پیشنهادات لازم برای تعیین تکلیف زمین جنب بانک کشاورزی مرکزی ظرف مدت یک ماه به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-۳-مقرر گردید شهرداری نسبت انتقال اسناد مالکیت زمین جنب بانک کشاورزی ظرف مدت یک ماه پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید

 

۳-۱-با توجه به نیاز و ضرورت منطقه و لزوم توجه به توسعه و عمران شهری ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به احداث کارخانه آسفالت برنامه ریزی و اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ  ۱۶/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱-نامه شماره ۲۳۴۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص افتتاح حساب وکالتی مربوط به معاملات بورس به منظور خرید سیمان و غیره در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید

 

۱-۲-در این جلسه درخواستهای خود را در زمینه مشارکت بانوان در امور زیباسازی یک بلوار یا میدان         بنام بانوان اظهار داشتند ، در ادامه این جلسه اعضای محترم کمیسیون امور بانوان ضمن تشکر                      از دغدغه مندی بانوان محترمه در جهت رفع مشکلات شهری به ایراد سخن پرداختند همچنین شهردار زابل ضمن تقدیر از حضور بانوان محترمه در راستای زیباسازی شهر با درخواست های آنان موافقت نموده و اظهار داشت مشارکت بانوان محترمه در تغییر چهره شهر و دغدغه مندی آنان باعث بهینه تر شدن روند انجام امور میشود و در پایان میدان جدیدی با مشارکت و همکاری بانوان و احداث و به نام بانوان نامگذاری گردد.

صورتجلسه شماره ۴۰ مورخ  ۱۸/۸/۱۴۰۰

 

۱- نامه شماره ۱۹۴۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۸/۷/۱۴۰۰شهرداری مبنی بر اصلاح متراژ یک قطعه زمین از پلاک ۹۳۸/۱ اصلی متعلق به خانم مریم بزی به مساحت ۳۰۰ متر مطرح و با توجه به صورتجلسه شماره ۴۱۲   مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر و تائید مساحت ۲۰۰ متر مربع در صورتجلسه مذکور و همچنین کمیته انطباق شهرستان و از آنجائیکه مساحت تمامی قطعات پلاک فوق ۳۰۰ مترمربع (سیصد مترمربع) می باشد ، لذا با اتفاق آراء  با واگذاری مساحت ۳۰۰ متر مربع (سیصدمتر مربع ) با رعایت قوانین اداری و مالی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری  موافقت گردید.

 

۱-۲-نامه شماره ۲۲۴۹۳ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص تعیین نرخنامه سالن ورزشی شهرداری در سال جاری مطرح و با توجه به نامه شماره ۶۰۸/۱۶ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبنی بر عدم تغییر نرخنامه اماکن ورزشی و محاسبه قیمت ها      براساس سال ۱۳۹۹ ، مقرر گردید شهرداری برای سال جاری ، مشابه سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت هزینه ها اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۴۱ مورخ  ۱۹/۸/۱۴۰۰

۱- در خصوص بستر سازی لازم جهت بهره گیری بهینه از نیروهای بالقوه بانوان سیستانی در عرصه اقتصاد و حمایت از     اشتغال و کارهای تولیدی ، راهکارهای لازم ارائه و منتخبین شورای شهر زابل حمایت خود را در مشاغل تولیدی بانوان توانمند در این عرصه و ایده های خلاقانه آنان اعلام داشتند. که به شرح ذیل می باشد:

۱-۱-پیشنهاد شد دفتر کار و اساسنامه این بنگاه اقتصادی بانوان کار آفرین علاقمند مشخص شود.

۲-۱-ایجاد کار گروهی جهت طرح های مد نظر

۳-۱- پیشنهاد فروشگاه دائم برای بسته بندی محصولات از طریق بانوان

۴-۱-پیشنهاد برای بازار شب جهت غرفه اطراف میدان یعقوب لیث برای زنان بد سرپرست و بی سرپرست خانوار که               پیشنهاد شد آلاچیق پارک ملت یا همان بوفه  قدیم کنار تاکسیرانی برای بانوان در نظر گرفته شود.

 

۱-۲-نامه شماره ۲۱۹۲۳ مورخ ۲۸/۷/۱۴۰۰ شهرداری منضم به اصلاحیه بهاء خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ  ۲۲/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱- نامه شماره ۲۳۶۵۸/۱۴۰۰ مورخ۱۲/۸/۱۴۰۰ شهرداری زابل و خانم دنیا عارفی با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۷۴/۴۶ متر مربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی ۱۳۷۹/۱- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ  ۱۶/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱-نامه شماره ۲۳۴۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص افتتاح حساب وکالتی مربوط به معاملات بورس به منظور خرید سیمان و غیره در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

۱-۲-در این جلسه درخواستهای خود را در زمینه مشارکت بانوان در امور زیباسازی یک بلوار یا میدان         بنام بانوان اظهار داشتند ، در ادامه این جلسه اعضای محترم کمیسیون امور بانوان ضمن تشکر                      از دغدغه مندی بانوان محترمه در جهت رفع مشکلات شهری به ایراد سخن پرداختند همچنین شهردار زابل ضمن تقدیر از حضور بانوان محترمه در راستای زیباسازی شهر با درخواست های آنان موافقت نموده و اظهار داشت مشارکت بانوان محترمه در تغییر چهره شهر و دغدغه مندی آنان باعث بهینه تر شدن روند انجام امور میشود و در پایان میدان جدیدی با مشارکت و همکاری بانوان و احداث و به نام بانوان نامگذاری گردد.

صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ  ۲۵/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱-مقرر شد شهرداری نسبت به شناسایی و فعال سازی استعدادهای اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر و بالقوه کردن منابع مالی،برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۲-مقرر شد شهرداری نسبت به برگزاری جلسات منظم واحدهای مالی و درآمد و همچنین ارائه گزارش ماهانه برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به قانون مند کردن و ساماندهی پارکینگ های سطح شهر و همچنین کسب درآمد پایدار برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۴-مقرر شد شهرداری نسبت به رایزنی با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری مطالبات شهرداری و جذب اعتبارات در سطح استانی و ملی ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۵-مقرر گردید شهرداری نسبت به فعال کردن طرح ممیزی و راه اندازی سامانه پیام کوتاه جهت دریافت عوارض ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ  ۲۹/۸/۱۴۰۰

 

۱-۱-نامه شماره ۲۴۴۸۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای مهدی سلطانی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۱۳۲/۹- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۲۵۱۶/۱۰۲مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۱۴۱۸۹ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال معادل دویست و شصت هزار تومان به آدرس بلوار ارتش با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید.

 

۱-۲-نامه شماره ۲۴۸۸۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ شهرداری منضم به فیش شماره ۲۶۵۹۳۳ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۰ بنام فضه میرشکار متقاضی تقسیط عوارضات ، که در زمان مراجعه جهت انجام عملیات تقسیط                         کل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال (دویست و شصت میلیون ریال ) در جلسه علنی شورا مطرح و با اتفاق آراء با استرداد مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال (دویست و شصت میلیون ریال ) موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ  ۲۹/۸/۱۴۰۰

۱-۱-نامه شماره ۲۴۴۸۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای مهدی سلطانی مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۱۳۲/۹- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۲۵۱۶/۱۰۲مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۱۴۱۸۹ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال معادل دویست و شصت هزار تومان به آدرس بلوار ارتش با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید.

 

۱-۲-نامه شماره ۲۴۸۸۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ شهرداری منضم به فیش شماره ۲۶۵۹۳۳ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۰ بنام فضه میرشکار متقاضی تقسیط عوارضات ، که در زمان مراجعه جهت انجام عملیات تقسیط                         کل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال (دویست و شصت میلیون ریال ) در جلسه علنی شورا مطرح و با اتفاق آراء با استرداد مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال (دویست و شصت میلیون ریال ) موافقت گردید

صورتجلسه شماره ۴۵ مورخ  ۲/۹/۱۴۰۰

 

۱-۱-مقرر گردیدشهرداری به منظور تولید بیشتر کارخانه آسفالت ، مصالح مورد نیاز را سریعا خریداری نماید.

۱-۲-مقرر گردید شهرداری به تسطیح و آسفالت خیابان شهید باقری به فوریت اقدام نمائید.

۱-۳-مقرر شد شهرداری نسبت به خرید سیمان بمنظور افزایش تولید جدول برای کارگاه تولید و قطعات بتنی برنامه ریزی    اقدام نماید.

۱-۴-پیشنهاد گردید شهرداری به منظور سرعت بخشیدن جدول گذاری و پیاده رو سازی معابر سطح شهر از پیمانکار         بخش خصوصی استفاده نماید.

ضمنا تاکید گردید که یک نسخه از قرارداد پیشنهادی برای تصویب نهایی به کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

۱-۵-مقررگردید شهرداری نسبت به تامین نیروی انسانی برای کارگاه تولید قطعات بتنی از نیروهای مازاد سایر               واحدهای شهرداری اقدام نماید.

۱-۶-مقرر شد شهرداری نسبت به رفع نواقص بلوار مدرس(آسفالت، جدول گذاری ، پیاده رو سازی ، فضای سبزو…)                  به فوریت اقدام نماید.

۱-۷-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت ضلع غربی بلوار کارگر حدفاصل میدان پدران آسمانی و میدان استاندارد             به فوریت اقدام نماید.

۱-۸-مقرر شد شهرداری نسبت به نظارت بیشتر در خصوص حفاری های شرکت گاز و برآورد واقعی هزینه ها از طریق معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری پیگیری و اقدام نماید.

۱-۹-پیشنهاد گردید شهرداری از تلاشها و زحمات پرسنل پخش آسفالت شهرداری با حضور اعضای کمیسیون عمران ، تقدیر بعمل آید.

۱-۱۰-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت نوار حفاری بلوار کارگر به قید فوریت اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۴۶ مورخ  ۶/۹/۱۴۰۰

۱-۱-در ابتدای جلسه جناب آقای جدید الاسلام معاون محترم اعتباری شعب بانک رفاه کارگران استان ، جناب آقای کاظمی مسئول امور مشتریان بانک رفاه کارگران استان ، مدیران و کارشناسان شعب بانک رفاه حوزه زابل و شهردار محترم زابل در جلسه حضور یافتند. در این دیدار که به منظور تقویت روابط فی مابین شهرداری و بانک رفاه کارگران انجام گردید در راستای ارائه خدمات مطلوب به پرسنل شهرداری و عموم شهروندان ، بررسی امکان تسهیل در صدور انواع ضمانت های بانکی ، بررسی و امکان سنجی ظرفیت آن بانک به منظور مشارکت در طرحهای توسعه شهری ، نحوه اعطای تسهیلات به جامعه هدف شهرداری ، کسب اطلاع اعضای کمیسیون از آخرین خدمات قابل ارائه توسط شعب آن بانک ، راه های درآمدی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی بانک رفاه و.. بحث وتبادل و نظر گردید. که مقرر گردید هر یک از طرفین بسته های پیشنهادی خدمات قابل ارائه برای همکاری های بیشتر را به صورت کتبی و طی یک ماه آینده به منظور بررسی ، ارزیابی و تصمیم گیری به طرف مقابل تقدیم نماید.

در پایان با توجه به درخواست اعضای شورای اسلامی شهر ، مقرر شد بانک رفاه کارگران استان در راستای ایجاد تعامل بیشتر و تقویت روابط ، نسبت به پرداخت تعداد پنجاه فقره تسهیلات پنجاه میلیون تومانی به نیروهای پاکبان شهرداری با ارائه تعهد باز پرداخت توسط شهرداری همکاری و مساعدت نماید.

۱-۲-نامه شماره ۲۵۴۸۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ شهرداری منضم به مبالغ پیشنهادی به منظور ساماندهی دست فروشان میوه در نقاط مشخص شده توسط شهرداری مطرح و با اکثریت آراء موافقت گردیدد..ضمنأ به شرح ذیل می باشد

ردیف محل ساماندهی مبلغ مصوب شده
۱ زمین واقع در خیابان هیرمند نبش هیرمند ۱۷ بهای خدمات جهت  هر غرفه روزانه ۰۰۰/۱۰۰
۲ پارکینگ مجاور اداره برق واقع در بلوار باهنر بهای خدمات جهت هر خودرو روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۳ زمین حاشیه میدان یعقوب لیث جنب هتل آرام بهای خدمات جهت هر خودرو (غرفه) روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۴ زمین حاشیه میدان یعقوب لیث ورودی به بلوار میرحسینی بهای خدمات جهت هر خودرو (غرفه) روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۵ کلیه مکانهای جدید جهت ساماندهی خودروها بهای خدمات روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۶ اخذ جریمه در مکانهای غیر مصوب (تعیین نشده ) بهای خدمات روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

 

صورتجلسه شماره ۴۷ مورخ  ۹/۹/۱۴۰۰

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۹ شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

صورتجلسه شماره ۴۸ مورخ  ۱۳/۹/۱۴۰۰

۱-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت اطراف میدان یعقوب لیث برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-۱-مقرر شد شهرداری نسبت به آسفالت تقاطع بلوار شهید سردار شهرکی و بلوار شهید میر حسینی برنامه ریزی و اقدام نماید.

۳-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت ضلع جنوبی بلوار بسیج برنامه ریزی و اقدام نماید.

۴-۱-مقرر شد شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت بلوار حیدر شهرکی (هر دو لاین) برنامه ریزی  و اقدام نماید.

۵-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت اطراف میدان بسیج برنامه ریزی و اقدام نماید.

۶-۱-مقرر شد شهرداری نسبت به آسفالت اطراف میدان پیامبر اعظم (ص) برنامه ریزی و اقدام نماید.

۷-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت بلوار شهید حسینی طباطبایی ، حد فاصل میدان مادر تا میدان پیامبر اعظم (ص) برنامه ریزی و اقدام نماید.

۸-۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت اطراف میدان مادر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۹-۱- مقرر شد شهرداری نسبت به آسفالت باقیمانده بلوار ارتش برنامه ریزی و اقدام نماید.

صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ  ۱۶/۹/۱۴۰۰

۱-۱-نامه شماره ۲۵۵۹۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای شهریار مالکی شجاع مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۹۹۱/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۵۱۴۰/۱۰۲مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۵۰ مورخ  ۱۷/۹/۱۴۰۰

۱-۱-نامه شماره ۱۸۵۲۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص درخواست خانم عصمت شهرکی همسر مرحوم منوچهر بزی فرزند اسماعیل دارای قولنامه محلی مدعی مالکیت حدود ۶۵۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۳۱/۱ اصلی که در سنوات گذشته تبدیل به پارک محله ای اسلام آباد شده و تقاضای زمین بصورت معوض از شهرداری را داشته ، مطرح و با اکثریت آراء  مقرر گردید شهرداری نسبت به استعلام کتبی مالکیت نامبرده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پیگیری نموده و در صورت اثبات مالکیت قطعی ایشان ، برابر ضوابط و مقررات حقوقی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال با رعایت قوانین اداری و مالی اقدام و نتیجه را به این کمیسیون اعلام نماید.

۲-۱-نامه شماره ۲۵۵۸۴/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۸/ ۱۴۰۰شهرداری در خصوص درخواست خانم طوبی ارجمند ده ارباب دارای قولنامه محلی مدعی مالکیت ۲۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۵۲۰/۱- اصلی که در سنوات گذشته تبدیل به پارک محله ای باقرآباد شده و تقاضای زمین بصورت معوض از شهرداری را داشته ، مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید شهرداری نسبت به استعلام کتبی مالکیت نامبرده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پیگیری نموده و در صورت اثبات مالکیت قطعی ایشان ، برابر ضوابط و مقررات حقوقی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و جلوگیری و از تضییع حقوق بیت المال با رعایت قوانین اداری مالی اقدام و نتیجه را به این کمیسیون اعلام نماید.

صورتجلسه شماره۶۰ مورخ  ۸/۱۰/۱۴۰۰

۱-۱- نامه شماره ۲۸۴۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل و آقای ملک حسین دولت شاه با موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۱۰/۵۹ متر مربع معبر متروک در ضلع پلاک ثبتی ۶۲۶۱/۱- اصلی واقع در بخش یک سیستان که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرده و همچنین از حدود و مشخصات ملک آگاهی پیدا نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستندات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی از طرف شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۶۱ مورخ  ۱۱/۱۰/۱۴۰۰

۱-۱-با توجه به گسترش نگهداری حیوانات خانگی و پدیده سگ گردانی در فضای سبز ، پارک ها ، اماکن عمومی ، حضور سگ های صاحبدار در فضای یاد شده موجب سلب آسایش شهروندان به ویژه کودکان و عملی علیه بهداشت عمومی باستناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری بمنظور  اطلاع رسانی و جلوگیری از ورود حیوانات خانگی در فضای سبز ، پارک ها ، بوستان ها و اماکن عمومی حضور سگ های صاحبدار با نصب تابلو به فضاهای یاد شده ممانعت بعمل آورد.

۲-۱-نامه شماره ۲۹۴۳۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای محمد حسین پودینه مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۱۱۲۰۹/۱- اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۸۲۴۳/۱۰۲مورخ ۷/۷/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و باتوجه به نامه شماره ۲۲۱۰/۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۸/۹/۱۴۰۰ کارشناسان رسمی دادگستری  با ارزش کارشناسی روز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال معادل سیصد هزار تومان به آدرس خیابان جام جم ۷ با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری موافقت گردید .

صورتجلسه شماره۶۲ مورخ  ۱۲/۱۰/۱۴۰۰

۱-۱-مقرر گردید اشکالات مطرح شده در حسابرسی شهرداری در اسرع وقت بر طرف شود.

۱-۲-مقررگردید جلسات منظم شهرداری با عوامل مالی و در آمدی شهرداری برگزار و نتیجه آن به کمیسیون ارسال شود.

۱-۳-مقرر گردید از ظرفیت سرمایه گذار خصوصی استفاده گردد.

۱-۴-مقرر گردید شهرداری نسبت به تهیه و تنظیم بودجه و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

۱-۵-مقرر شد حسابرسی مالی سال ۱۴۰۰ شهرداری انجام شود.

۱-۶-مقرر شد شهرداری نسبت به تعیین تکلیف سهام شهرداری در شرکت آب و فاضلاب زابل پیگیری ، اقدام  و اعلام نتیجه نماید.                              

۲-۱- نامه شماره ۱۹۴۰۹/ ۱۴۰۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص قرارداد شماره ۲۰۰۶/۱۴۰۰ مورخ ۴/۷/۱۴۰۰ فی مابین شهرداری زابل و شهرداری دوست محمد  در خصوص  خرید ۱۰۰۰ تن آسفالت گرم با مصالح (معدنی و کوهی)جهت آسفالت معابر شهر دوست محمد در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء بشرح ذیل موافقت گردید:

۲-۲- نامه شماره ۳۰۳۱۱/ ۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص قرارداد شماره ۲۹۹۳۷/۱۴۰۰  مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ فی مابین شهرداری زابل و آقای حسینعلی شهرکی در خصوص خرید ۵۰۰۰ تن تن ماسه شکسته در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء بشرح ذیل موافقت گردید:

صورتجلسه شماره۶۳ مورخ  ۱۴/۱۰/۱۴۰۰

۱-۱-پیشنهاد گردید شهرداری ( سازمان آرامستان ) نسبت به احداث حداقل تعداد دویست عدد قبر برای افراد مجهول الهویه در قبرستان بی بی دوست بصورت دو فاز عملیاتی (در هر مرحله یکصد عدد ) به قید فوریت اقدام و نتیجه را به این کمیسیون منعکس نماید.

۱-۲- مقرر گردید شهرداری ( سازمان آرامستان ) قبل از هر گونه دفن اجساد، نسبت به آماده سازی قبور در محل بی بی دوست اقدام و پس از آن برای دفن اجساد مراحل اداری آن را پیگیری و به این کمیسیون اعلام نتیجه نماید.

۱-۳-پیشنهاد گردید شهرداری پس از انجام مراحل اداری و اخذ مجوز از دفتر امور شهری و شوراها استانداری ، نسبت به استخدام یک نفر طلبه (ویژه آرامستان بهشت مرتضی ) دارای شرایط برای انجام امورات محوله پیگیری و اقدام و اعلام به این کمیسیون اعلام نتیجه نماید.

۱-۴-مقرر گردید شهرداری (سازمان آرامستان) نسبت به ارائه طرح پیشنهادی برای افزایش محدوده آرامستان بهشت مرتضی زابل با در نظر گرفتن همه جوانب اداری و ضوابط حقوقی اقدام و نتیجه را به این کمیسیون منعکس نماید.

۱-۵- پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به احداث مجتمع فرهنگی در محل آرامستان بهشت مرتضی و ارائه طرح پیشنهادی آن برنامه ریزی ، اقدام و نتیجه را به این کمیسیون منعکس نماید.

۱-۶- مقرر گردید شهرداری ( سازمان آرامستان ) نسبت به آماده سازی اتاق بحران برای آمادگی در برابر حوادث احتمالی ، برنامه ریزی ،  اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۷-مقرر گردید شهرداری (سازمان آرامستان ) نسبت به اسقرار دائم تعداد دو غسال و همچنین تعداد دو غساله در محل آرامستان بهشت مرتضی برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱-۸-مقرر گردید سازمان آرامستان شهرداری نسبت به ارائه راهکارها و طرح های پیشنهادی برای ارتقاء کمی و کیفی آرامستان بهشت مرتضی اقدام و نتیجه را به کمیسیون منعکس نماید.

۲-۱- نامه شماره ۳۰۳۰۴/ ۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص قرارداد شماره ۲۷۳۸۹/۱۴۰۰ مورخ ۹/۹/۱۴۰۰ فی مابین شهرداری زابل و آقای رضا لطیفی نیا در خصوص  خرید ۸۵۰۰ تن شن خاکی در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء بشرح ذیل موافقت گردید.

 

۲-۲- نامه شماره ۲۹۳۱۶/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص قرارداد شماره ۲۹۱۲۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ فی مابین شهرداری زابل و آقای فریدون سرحدی در خصوص در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء بشرح ذیل موافقت گردید:

صورتجلسه شماره ۶۴ مورخ  ۱۸/۱۰/۱۴۰۰

۱-۱- پیشنهاد گردید برای تکمیل مسیر پیاده روی و همچنین مکان شب بازار واقع در ضلع شمالی پارک یعقوب لیث ، نسبت به انجام موزاییک و سنگ فرش به منظور ایجاد محیطی سالم و با نشاط در راستای رفاه عموم شهروندان ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲-۱- نامه شماره ۲۹۷۲۷/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص قرارداد شماره ۲۹۸۳/۱۴ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ فی مابین شهرداری زابل و دوست محمد در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء بشرح ذیل موافقت گردید:

این قرارداد فی مابین شهرداری دوست محمد و آقای مهندس مهدی پودینه به نشانی شهر دوست محمد خیابان امام خمینی (ره) مقابل میدان معلم با شماره تماس ۳۲۶۲۲۴۵۹ که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شهرداری زابل به نمایندگی مهندس پودینه شهردار زابل به عنوان طرف دیگر قرارداد (فروشنده مصالح ) به آدرس زابل خیابان فردوسی ساختمان   مرکزی شهرداری زابل با شماره تماس ۳۲۲۳۱۱۴۶ با شرایط و مشخصات ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرا مفاد  آن می باشند .

۲-۲-نامه شماره ۳۰۵۳۰/۱۴۰۰مورخ ۲/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری زابل با موضوع درخواست آقای مهدی معمری بامری مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره۱۲۰۰/۱اصلی در خصوص تفکیک و تایید کروکی تفکیکی و نامه شماره ۱۹۷۷/۱۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان زابل بانضمام کروکی پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء به استناد مفاد ذیل تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها با تعیین ارزش کارشناسی توسط کارشناس دادگستری با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری به قیمت روز موافقت گردید .

صورتجلسه شماره ۶۵ مورخ  ۱۹/۱۰/۱۴۰۰

  • مقرر گردید برنامه عملیات عمرانی در سطح شهر تا شب عید به معاون عمران و شهرسازی اعلام نمائید.
  • مقرر گردید به قید فوریت پروژه های عمرانی در دست اقدام واحد عمران هر چه سریع تر پیگیری و اقدام شود
  • مقرر گردید باغچه های مورد نیاز فضای سبز توسط اداره عمران شهرداری اقدام شود.

 ۲-۱-نامه شماره ۲۹۹۸۲ /۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص درخواست آقای محمد رنجوری برای نصب دکه     در حاشیه میدان امام جواد (ع) مطرح و با اکثریت آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره ۶۶مورخ  ۲۰/۱۰/۱۴۰۰

۱-۱-نامه شماره ۳۱۵۹۴/۱۴۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۰ و ۳۱۴۹۵/۱۴۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری  در خصوص بستن حساب های راکد شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء با بستن حسابهای راکد شهرداری موافقت گردید.

۱-۲-نامه شماره ۳۰۱۱۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۰ شهرداری بانضمام نامه های شماره ۶۹۱۳۵  مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ ، ۸۸۵۳۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۹ ، ۵۲۵۸ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ و ۵۵۷۵۴ مورخ ۱/۸/۱۴۰۰    مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید.