مصوبات

مصوبات شورای اسلامی شهرزابل

——————————————————

ابتدا درخصوص انتخاب هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر زابل  بحث و تبادل نظر گرديد و باتفاق آراء آقاي احمد میر بعنوان رئيس شورا و خانم مریم بزی بعنوان نائب رئيس ، آقای مهدی سرگلزایی بعنوان منشي تعيين شدند.

۲-با توجه به استعفای آقای حمیدرضا نوری شهردار زابل موضوع در جلسه رسمی شورا مطرح ، باتفاق آراء با استعفای ایشان موافقت و آقای موسی خمری  بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید.

۳-نامه شماره ۱۸۵۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۷ شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح و مقرر شد مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (پنجاه میلیارد ریال ) قسمتی از اسناد خزانه (اوراق قرضه ) مربوط به شهرداری زابل از طریق بورس به فروش برسد و حقوق پرسنل محترم شهرداری و سازمانهای تابعه در ماههای اردیبهشت ، خرداد و تیر  (۳ ماه ) پرداخت گردد.

-۱-نامه شماره ۹۶۲۴-۱۷/۳/۹۷ شهرداری موضوع درخواست نصب دکه به ابعاد ۲*۳ واقع در پیاده روی خیابان هیرمند ضلع جنوب غربی چهار راه زهک به طرف زهک که توسط آقای رضا رنجوری مقدم برابر با شرایط به طوریکه مزاحمتی برای شهروندان نداشته باشد و درآینده برای مشارالیه ایجاد حق ننماید و آسیب های اجتماعی از سوی متقاضی بوجود نیاید به مدت ا سال از تاریخ ۱/۷/۹۷ لغایت ۱/۷/۹۸ بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال ) در راستای ضوابط قانونی با اخذ تعهد محضری برای مدت معین انجام گردد.

۲-نامه شماره ۳۸۷۵ مورخ فرماندار محترم در خصوص برگزاری جلسات کارگروه فلزات گران بها در جلسه رسمی شورا مطرح و آقای احمد میر به عنوان نماینده شورا معرفی گردید.

۱- نامه شماره ۵۹ مورخ ۱۷/۵/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۹ مورخ ۱۷/۵/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۱۸۱۶۵ مورخ ۱۶/۵/۹۷ شهرداری در خصوص اعمال ضریب مدرک تحصیلی برای نیروهای قرار دادی در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آرا مصوب شد مطابق قوانین امور اداری و استخدامی اقدام گردد.

 

 • نامه شماره ۱۳۶۶۸ مورخ ۱۴/۴/۹۷شهرداری در خصوص تعدادی از وسایل و ماشین آلات که غیر قابل استفاده بوده و بصورت مستعمل در واحد موتوری موجود می باشد باستناد نامه شماره ۱۷۰۸۹ مورخ ۲۷/۳/۹۷ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان مبنی بربرگزاری مزایده عمومی خودروهای مستعمل فرسوده که از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان برگزار می گردد. در جلسه علنی شورا مطرح و  با اکثریت آراء در خصوص این مزایده موافقت گردید.

تبصره: رعایت قوانین مالی و اداری شهرداری الزامی می باشد.

۱-نامه شماره ۲۱۶۰۸ مورخ ۲۲/۶/۹۷ شهرداری محترم در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به گزارش مسئول درآمد شهرداری مبنی بر اضافه واریزی سرکار خانم سمیرا کول به مبلغ ۸۵۰/۷۱/۵۸ ریال به حساب شهرداری با استرداد وجه با اکثریت آراء موافقت گردید.

ضمنا به پیوست  چهار برگ مستندات ارسال می گردد.

نامه شماره ۲۱۶۰۹ مورخ ۲۲/۶/۹۷ شهرداری در خصوص درخواست آقای محمد هادی سردشتی دهیار روستای خراشادی مبنی بر تخلیه زباله های روستا در خودروهای سیمی تریلر مستقر در کارگاه عمران در جلسه علنی شورا مطرح و با کلیات موضوع با اکثریت آراء موافقت گردید . ضمنا” مقرر شد قرارداد جهت تایید نهایی به این شورا ارسال گردد.

تبصره: رعایت قوانین مالی و اداری شهرداری رعایت گردد.

۱-نامه شماره ۲۱۷۸۸ مورخ ۲۵/۶/۹۷ شهرداری در خصوص ماده ۲ شیوه نامه فروش عرصه ، باتوجه به اینکه اعضای کمیسون ، شهردار و مسئول امور مالی می باشند در جلسه شورا مطرح  و نیز مراجعات مردم و تسهیل در کار شهروندان محترم ، با اکثریت آراء مصوب گردید تا تعیین تکلیف شهردار و مسئول امورمالی ، سرپرست شهرداری و سرپرست امور مالی حق امضاء در کمیسیون فروش  عرصه را داشته باشند.

-نامه شماره ۲۲۰۰۷ مورخ ۲۷/۶/۹۷ شهرداری موضوع زیباسازی و دیوارکشی املاک محدوده شهر که دارای قولنامه محلی هستند و صاحبان آنها توانایی مالی برای دیوار کشی را ندارند و به محل دپوی زباله و نخاله توسط برخی شهروندان تبدیل شده است در جلسه شورا مطرح و به جهت رعایت حال صاحبان این املاک و زیباسازی منظر شهری با اکثریت آراء مصوب گردید مبلغ تخفیف دیوارکشی از محل ماده ۱۶ و ۱۷ به شرح ذیل انجام گیرد:

۱-کوچه های زیر ۶  متری مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-کوچه های ۱۲-۶ متری مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ال

۳-کوچه های بالای ۱۲ متر  مبلغ  ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره :

۱-رعایت تعریض و کاربری آن حفظ گردد.

۲-زمین معارض نداشته باشد.

۳-دیوارکشی به منزله پروانه کار نیست صرفا” جهت زیبا سازی و حصار زمین می باشد.

۲- نامه شماره ۵۴ مورخ ۱/۵/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۷ مورخ ۲/۵/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۲-نامه شماره ۱۶۱۵۸ مورخ ۳۱/۴/۹۷ شهرداری مبنی بر استرداد اضافه پرداختی مبلغ ۹۳۵/۹۴۴/۱۷ ریال (هفده میلیون و نهصدوچهل و چهار هزارو نهصدو سی و پنج ریال ) بابت عرصه ملک پلاک ۳۷۱/۱-اصلی (مستندات پیوست) متعلق به آقای حسینعلی جهانتیغ در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آرا مصوب گردید مبلغ مذکور به نامبرده عودت گردد.

 ۱-نامه شماره ۲۲۰۰۷ مورخ ۲۷/۶/۹۷ شهرداری موضوع زیباسازی و دیوارکشی املاک محدوده شهر که دارای قولنامه محلی هستند و صاحبان آنها توانایی مالی برای دیوار کشی را ندارند و به محل دپوی زباله و نخاله توسط برخی شهروندان تبدیل شده است در جلسه شورا مطرح و به جهت رعایت حال صاحبان این املاک و زیباسازی منظر شهری با اکثریت آراء به شرح ذیل مصوب گردید:

۱-کوچه های زیر ۶  متری مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-کوچه های ۱۲-۶ متری مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۳-کوچه های بالای ۱۲ متر  مبلغ  ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره :

۱-رعایت تعریض و کاربری آن حفظ گردد.

۲-زمین معارض نداشته باشد.

۳-دیوارکشی به منزله پروانه کار نیست صرفا” جهت زیبا سازی و حصار زمین می باشد.

۲- نامه شماره ۵۴ مورخ ۱/۵/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۷ مورخ ۲/۵/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۲-نامه شماره ۱۶۱۵۸ مورخ ۳۱/۴/۹۷ شهرداری مبنی بر استرداد اضافه پرداختی مبلغ ۹۳۵/۹۴۴/۱۷ ریال (هفده میلیون و نهصدوچهل و چهار هزارو نهصدو سی و پنج ریال ) بابت عرصه ملک پلاک ۳۷۱/۱-اصلی (مستندات پیوست) متعلق به آقای حسینعلی جهانتیغ در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آرا مصوب گردید مبلغ مذکور به نامبرده عودت گردد.

 – نامه شماره ۳۹/ح  مورخ ۱/۵/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱۹ مورخ ۳۱/۳/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-در اجرای نامه شماره ۱۱۰۷۶ مورخ ۲۹/۳/۹۷ شهرداری  قرارداد علی اصغر میر شماره ۱۰۶۶۰ مورخ ۲۴/۳/۹۷ موضوع تهاتر ارزش ملک مسیر تعریض در قبال جرائم کمیسیون ماده صد به اطلاع میرساند در صورتیکه شهرداری قصد تملک جهت تعریض را داشته باشد برابر شرایط تملک اقدام نماید.

در صورتیکه مالک فبلا” ساخت وساز نموده باشد نیاز به تعریض که مالک انجام داده عرصه و اعیان را مشخص تخریب نموده است شهرداری مکلف به پرداخت حقوق مالک می باشد.

از سوی دیگر پرداخت حق اشرافیت نامبرده که شهرداری می بایستی دریافت نماید با ارزش عرصه ملک تهاتر بلامانع است ضمنا مدارکی دال بر تجاری بودن ملک موصوف  پایان کار یا پروانه تجاری از بنای سابقه ای که توسط مالک تخریب شد در پروانه مشاهده نگردید. با توجه به موارد فوق الذکر با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نحوه تملک و قانون امور مالی و فنی شهر سازی در صورتیکه شهرداری اقدام به بازگشایی نموده باشد اقدام در غیر اینصورت برابر ضوابط و مقررات قانونی اعمال گردد.

ضمنا تخریب کامل اجرا نشده است .

۲- نامه شماره ۶۵/ح  مورخ ۵/۶/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۲ مورخ ۴/۶/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-در اجرای نامه شماره ۱۸۶۱۸ مورخه ۲۰/۵/۹۷ موضوع واگذاری حوضچه شماره یک پارک یعقوب به آقای حسینعلی نهتانی با استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند

هر گونه واگذاری پس از طی تشریفات مزایده برابرضوابط و مقررات قانونی مالی شهرداریها در راستای بند ۹ ماده ۵۵ و ماده ۱۳ با عنایت به اینکه متقاضیان دیگری هم دارد از طریق مزایده پس از طی تشریفات قانونی بلا مانع میباشد.

۲-۲-در اجرای نامه شماره ۱۵۲۶۷ مورخه ۲۵/۴/۹۷ موضوع واگذاری زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع بصورت اجاره جهت تمدید قرارداد قطار برقی با استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند :

واگذاری زمین با حفظ حقوق شهرداری فقط از طریق مزایده پس از طی تشریفات قانونی با رعایت تمامی ضوابط و مقررات اقدام شود.

– نامه شماره ۳۷/ح  مورخ ۳۰/۳/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱۸ مورخ ۲۸/۳/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-در اجرای نامه شماره ۱۰۶۰۳ مورخ ۲۴/۳ /۹۶ موضوع در خواست مالکین قاسم ومحمد کاظم صفا بخش به اسناد سوابق و مدارک زمین مربوط مسکن و شهرسازی بوده بوده و بر اساس نقشه مسکن شهر سازی سازمان  عرضی کوچه مشخص که ۱۴ متر بوده و در حال حاضر با توجه مقدار زمین که از نامبردگان در کوچه قرار گرفته باز هم عرض کوچه از ۱۶ متر بیشتر خواهدشد و مقدار زمین اضافه متعلق به نامبردگان مسترد نماید چون نامبردگان سند مالکیت دارند منع قانونی ندارد.

۱-۲-در اجرای نامه شماره ۲۷۷۲مورخ ۲۹/۱/۹۷ موضوع شرکت مبارز جهت خرید ماشین آلات با استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند:

چون سقف خرید بیشتر از مبلغ استعلام بهاء میباشد و با لحاظ اینکه در کشور شرکتهای مشابه وجود دارد در چنین مواردی خرید فقط از طریق شرایط مناقصه طی تشریفات قانونی بلامانع میباشد و یا در صورتیکه شهرداری حاضر به برگزاری تشریفات مناقضه نباشد از طریق سازمان همیاری شهرداریها اقدام صورت گیرد تا سازمان مورد نظر برابر ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام نماید در غیر اینصورت خلاف قانون میباشد.

۲- نامه شماره ۶۹/ح  مورخ ۱۳/۶/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۴ مورخ ۱۱/۶/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۷۵۳۵ مورخه ۱۳/۵/۹۷ شهرداری زابل در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به طرح تراقیک و استفاده عموم بااتفاق آرا با واگذاری ملک مذکور مخالفت گردید.

۲-۲-نامه شماره ۱۹۵۲۹ مورخ ۱/۶/۹۷ شهرداری زابل در خصوص آقای علی آبدهی مبنی بر اختصاص مکان در پارک یعقوب لیث جهت استفاده ماشین برقی کودکان بصورت استیجاری بااستنادسوابق و مدارک موجود به اطلاع می رساند:

اولا هر گونه واگذاری پس از طی تشریفات مزایده برابر ضوابط و مقررات قانونی مالی شهرداری ها  در راستای بند ۹ ماده ۵۵ و ماده ۱۳ باعنایت به  اینکه متقاضیان دیگری شاید داشته باشد از طریق مزایده پس از طی تشریفات قانونی بلامانع می باشد.

۱-نامه شماره ۲۰۴۸۰ مورخ ۱۳/۶/۹۷ شهرداری در خصوص تخفیف عوارض و پروانه های ساختمانی برای متقاضیان در جلسه علنی شورا مطرح و به مناسبت هفته دفاع مقدس با توجه به عدم توانایی مالی شهروندان و در راستای حمایت از ساخت و ساز و رونق فعالیت های ساختمانی و رفاه حال شهروندان محترم میزان تخفیف عوارضات محلی به میزان ۳۰ /سی درصد به مدت ۲ /دو ماه با اکثریت آراء مصوب گردید ضمنا” این مصوبه شامل عوارض نوسازی و عوارض ملی نمی گردد.

 • نامه شماره ۲۱۸۲۰ مورخ ۲۵/۶/۹۷ شهرداری محترم در خصوص پروانه ساختمانی آقای رضا فرازی نژاد و پرداخت مبلغ ۲۷۶/۴۲۸/۵۷ ریال برای صدور پروانه ساختمانی که صادر نگردیده در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به پرداخت مبلغ مذکور به شهرداری و باستناد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که برای نامبرده برای ملک مذکور صادر گردیده است مصوب گردید مبلغ فوق با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ تهاتر گردد.
 • – نامه شماره ۶۳/ح مورخ ۳۰/۵/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۱ مورخ ۲۹/۳/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:
 • ۱-۱-در اجرای نامه شماره ۱۳۸۷۱ مورخه ۱۶/۴/۹۷ به موضوعیت پلاک ۱۰۳۶/۹ –اصلی مشتمل بر دو قطعه به متصرفیت آقای حبیب اله نوری و غیر ه به استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند
 • نامبرده به استناد مدارک محلی و نظر به دفتر اظهار نامه ثبتی با لحاظ اینکه ملک موصوف اقدام که در همین راستا قرارداد شماره ۱۱۶۴۶ -۱۸/۳/۹۰ به شرح مفاد آن فی مابین مالک و شهرداری وقت (آقای دهمرده) منعقد و به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۳ مورخه ۲۷/۳/۹۰ توسط اعضای شورای اسلامی شهر تصویب گردیده است
 • شهرداری به موضوع بعدا معترض که مالک طی نامه ای با واگذاری پنجاه درصد ( ۲۵% افزایش ) پیشنهادی رضایت خود را بنام شهرداری اغلام داشته است و خواهان تعیین تکلیف و صدور مجوز ثبت متصرفی خود میباشد پیشنهاد
 • به استناد ماده واحد سال ۱۳۴۳ صدور مجوز سند بصورت خام برابر نقشه اصلاحات ارضی با ثبت پنجاه در صد بنام شهرداری و باقیمانده به نام متصرف به صرفه و صلاح شهرداری با اینکه ملک در کارافه تفکیکی بنام فروشنده اولیه بوده میباشد .
 • مشروط بر اینکه از باقیمانده در حق السهم مالک برابر مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریهای پس از صدور سند نسبت با دریافت حقوق شهرداری در حق شهرداری از خرید خواران بعد از مالک اولیه اخذ گردد.
 • ۲- نامه شماره ۶۱/ح مورخ ۲۰/۵/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۸/۵/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:
 • ۲-۱-در اجرای نامه شماره ۱۰۳۰۳ مورخ ۲۳/۳/۹۷ موضوع تمدید قرارداد اجاره شماره ۳۰۸۷۳ مورخ ۱۳/۹/۹۵ با آقای قربانعلی تاجی به استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع می رساند:
 • -از آنجائیکه در قرارداد فوق الذکر در هیچیک از مفاد تمدید قرارداد از قبل نیامده است لذا فقط در راستای بند ۹ ماده ۵۵ و ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری امکان واگذاری برابر شرایط مزایده در راستای ضوابط و مقررات پس از طی تشریفات قانونی مزایده انجام شود.
 • ۲-۲-در اجرای نامه شماره ۱۷۷۰۱ مورخه ۱۴/۵/۹۷ موضوع در خواست آقای محمد علی کلانتری فرزند عباس به استناد سوابق به استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند نامبرده پلاک ثبتی ۱۴۷۹/۳/۱- اصلی واقع در خیابان منشعبه از بلوار کارگر ، چهار میباشد از این شهرداری در خواست واگذاری مقدار ملکی در جلو درب ورودی نامبرده قرار دارد و در حق السهم شهرداری براساس نامه اداره و شهرسازی قرار گرفته و ستاره دار میباشد .
 • پیشنهاد:
 • از آنجائیکه واگذاری مشابه به دیگر مالکین در کوچه از سوی شهرداری انجام شده پس از استعلام مجدد از اداره و شهرسازی مبنی بر اینکه ملک موصوف متعلق به شهرداری میباشد و مدعی قانونی دیگری ندارد و برابر طرح تفضیلی و جامع شهری از املاک ستاره دار میباشد وفق ضوابط و مقررات مالی شهرداری با نرخ کارشناسی اقدام بلام مانع می باشد.
 • نامه شماره ۵۱/ح مورخ ۲۶/۴/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۵ مورخ ۲۱/۴/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

 ۱-۱-نامه شماره ۱۲۳۱۷ مورخه ۱۲/۴/۹۷ موضوع صورتجلسه مورخه ۳/۴/۹۷ به موضوعیت راهکارهای قانونی جهت رفع مشکل خانواده محترم شهداء به اسناد سوابق و مدارک موجود در پرونده مطروحه به اطلاع می رساند شهرداری در پی درخواست بنیاد شهید و حسب دستور استاندار محترم وقت از سوی شهرداری زابل طی نامه شماره ۱۵۱۵/۴۱/۴ مورخ  ۳۱/ ۵/۹۷ شهرداری پلاک ۱۰۵۷- اصلی علی رقم مخالفت شهرداری با موضوع در پی اجرای دستور استاندار وقت مقدار ۶۵۰۰۰ متر مربع به بنیاد شهید با لحاظ اینکه پرونده نحوه مالکیت موصوف از سوی مالکین ( خانواده پناهی) و  قانونی (شهرداری زابل ) در حال رسیدگی از سوی مراجع قضای بوده واگذار میگردد. حال ایرادات نحوه واگذاری:

 • با توجه به اینکه شهرداری مخالفت خود را اعلام میدارد بنیاد شهید در آن قسمت اسرار به تحویل زمین می نماید.
 • واگذاری زمین خارج از شرایط مزایده از سوی شهرداری تحت دو عنوان دستوری مغادیری با موازین قانونی بوده است
 • با لحاظ اینکه شهرداری بدون در نظر گرفتن منابع شهرداری وصرفه صلاح در جلسه مورخه ۹۷/۴/۱۲ نمایند که در جلسه شورای اسلامی شهر پنجاه در صد پرداخت ارزش عرصه را می پذیردموارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 • با توجه به مفاد صورتجلسه ابتداء کل مالکیت وراث مرحوم پناهی بر پلاک چقدر می باشد.
 • وضعیت کامل ثبتی پلاک ثبتی پلاکات موصوف از اداره ثبت اسناد دریافت گردد.
 • کروکی ثبتی و تفکیکی با موصوف از اداره ثبت اسناد دریافت گردد.
 • به استناد ماده ۱۰۱ ق-ش حق السهم شهرداری کل پلاکات مشخص گردد.
 • به اسناد ماده ۱۰۱ ق-ش حق تفکیک وافراز از ۶۵۰۰ متر مربع معابر وشوارع حدود دو هزار مربع می باشد وبا احتساب در رعایت قانونی برابر اسنادی که کلیه مالکیتی مشاعی ارائه بنمایه و استعلام ثبتی حق السهم شهرداری ابتدا مشخص در آنگاه در صددقیق خلاف ضوابط و مقررات نباشه ابتدا پنجاه در صد السهم شهرداری با بخشی از حق السهم مالکین تهاتر و نسبت به الباقی از مالکین باتوجه به صرفه و صلاح شهرداری در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام گردد و حقوق عمومی هم از مالکین مشاعی همچنان غرامت پرداخت می شود آنهم از کلیه مالکین همزمان دریافت گردد.

 

نامه شماره ۲۲۰۲ مورخ ۹۷/۷/۸ سرپرست محترم شهرداری مبنی بر تمدید قرارداد حجه الا سلام علیرضا پیری امام جماعت شهرداری از تاریخ ۱ /۶/۱به مدت یک سال و مبلغ ۸/۴۰۰/۰۰۰ (هشت میلیون ریال) در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آرا مصوب گردید.

۲-نامه شماره ۲۳۲۳۳ مورخ ۹۷/۷/۱۱ شهرداری با توجه نقص ماشین سیمی تریلر حمل زباله و پر شدن و انباشت زباله و تماسهای مکرر شهروندان با پیشنهاد شهرداری برای جمع آوری و رفع و نقص فنی و معضلاتی که برای اهالی آن منطقه بوجود آورده بود در جلسه شورا مطرح و با اتفاق آرا با انتقال زباله به سایت رامشار  به مقدار ۳۰(سی) سرویس کمپرسی ده چرخ به مبلغ هر سرویس ۰۰۰/۰۰۰ /۴ ریال و به منظور آماده سازی پارک با اجاره یک دستگاه خاور کمپرسی به مدت ۱۰/ده روز به مبلغ روزانه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال  موافقت گردید.

۳-در خصوص نامه شماره ۲۲۹۵۶ مورخ ۹/۷/۹۷ و بازدید اعضای محترم از واحد نقلیه و فرسودگی ماشین آلات و عدم استفاده و به لحاظ بازسازی ناوگان حمل و نقل به بازه زمانی شش ماهه دوم ۹۷ نسبت به اجاره ۵ دستگاه خاور کمپرسی جهت حمل زباله برابر بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری در جلسه شورا مطرح و با اتفاق آراء با موضوع فوق برابر ضوابط و مقررات مالی شهرداری بمدت شش ماه موافقت گردید

 

۱- نامه شماره ۴۷/ح  مورخ ۹۷/۴/۱۸ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۳ مورخ ۹۷/۴/۱۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-در اجرای نامه شماره ۱۰۸۸۲ مورخه ۲۸/۳/۹۷ موضوع انتقال  ۸۰۰ متر مربع زمین پارک محلهای واقع در بلوار کشاورز به مالکیت آقای محمد علی بزی به اسناد سوابق و مدارک موجود در پرونده به اطلاع میرساند:

۱-نامبرده مقدار ۸۰۰ متر مربع از پلاک ۸۷۹/۱ –اصلی را از طریق دفتر اسناد رسمی بنام شهرداری انتقال نموده است.

۲-نامبرده این مقدار زمین را طی قرارداد جهت تغییر کاربری به شهرداری واگذاری نموده است.

۳-شهرداری از مالک اولیه (عبدالحسین پودینه و خانم آنه بی بی کریمی ) جهت تغییر کاربری مقدار ۴۱۰۰ متر مربع طی قرارداد و مصوبه شورای اسلامی شهر بدون احتساب شوارع دریافت نموده و سپس شهرداری مجوز تغییر کاربری برای با قیمانده ای که در حق السهم مالکین فوق بوده صادر نموده است و حق السهم خود را هم برابر مصوبات شهرداری به غیر واگذار نموده است .

۴-از آنجائیکه یک مرتبه شهرداری اقدام به دریافت زمین از بابت تغییر کاربری نموده است و از سوی دیگر امکان ۸۰۰ متر پارک محله که در مرحله دوم اخذ گردیده و شهرداری هنوز اقدام به ارزش مبلغ ۸۰۰ متر در حق آقای بزی اقدام ننموده است شهرداری در نظر دارد که ملک موصوف را بنام مالک اولیه اقاله نموده و در صورتیکه شهرداری از این بابت هزینه ای داده باشد توسط آقای بزی جبران خسارت وارده به شهرداری از بابت عمران یا ابادانی برآید.

۵-حق افراز و تفکیک در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها  به قوت خود می باشد و در زمان در خواست مالک یا مالکین قابل در یافت از سوی شهرداری بر کل پلاک موصوف می باشد.

۶-باتوجه به موارد پیش آمده به مسئول امور حقوقی شهرداری تذکر کتبی داده شود که منبعد از این موارد قانونی را بطور کامل رعایت و دفاع از منافع شهرداری و شهروندان محترم را مد نظر قرار دهد و در غیر اینصورت شورای اسلامی شهر از شخص مسئول به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.

-نامه شماره ۶۷/ح  مورخ ۹۷/۶/۱۰ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۳ مورخ ۹۷/۶/۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۱۵۲۷۲ مورخه ۲۵/۴/۹۷ به موضو عیت در خواست خانم گلپری سارانی به استناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند :

با لحاظ اینکه عرصه و اعیان متعلق به شهرداری میباشد فروش عرصه به درخواست کننده بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد.

فروش به متصرف فقط از طریق مزایده امکان پذیر پس از طی مراحل تشریفات قانونی می باشد.

متصرف در ملک موصوف اقدام به ساخت و ساز بنا مسکونی و تجاری نموده است.

ضمنا نامبرده طی نامه شماره ۳۹۴۸۴ مورخه ۹/ ۱۱/ ۹۶ جهت ثبت عرصه به دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۵ زابل معرفی شده است.

لذا با عنایت به اینکه کلیه اموال منقول و غیر منقول فقط از طریق شرایط مزایده پس ار طی تشریفات قانونی امکان پذیر میباشد و نامبرده هم از ملک را از مالک متصرف سابق که دارای اشتراک آب و برق و بناء بوده خریداری کرده و با لحاظ اینکه پلاک موصوف در حق السهم شهرداری میباشد با عنایت به ماده واحد قانون تعیین و ضعیت املاک سال ۱۳۴۳ اداره خالصه سیستان داخل در شعاع ۳ کیلومتر شهر زابل و شیوه نامه پس از دریافت ارزش اعیان و عرصه مقدار متصرفی برابر نظریه کارشناسی روز دادگستری با توجه به موارد مشابه که صورت گرفته                       بلا مانع می باشد.

 ۲- نامه شماره ۴۹/ح  مورخ ۲۰/۴/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۴ مورخ ۲۰/۴/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۳۱۰۵ مورخه ۱۱/۴/۹۷ موضوع قرارداد شهرداری با آقای قاسم محمد قاسمی جهت احداث حوضچه قایق پدالی و محل بازی سه بعدی به اسناد سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند:

-هر گونه واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی فقط از طر یق شرایط مزایده پس از طی تشریفات قانونی  برابرشرایط قوانین مالی شهداریها امکان پذیر می باشد.

-هرگونه ایجاد حق برای متقاضی قبل از شرایط بند ۱ گزارش خلاف می باشد .

-ساخت وساز حوضچه برابر موراد فنی و فراهم نمودن زیر ساختها به صورت امانی توسط شهرداری و یااز طریق برگزاری مناقصه رسمی به پیمانکاران دارای شرایط وفق ضوابط و مقررات مالی و تامن بودجه امکان پذیر می باشد .

-اصولا در غیر این صورت واگذاریها اماکن تفریحی و زیر ساختی به صرفه و صلاح شهرداری نخواهد بود.

-بنا براین هر گونه ساخت وساز ازطریق ماقصه با شرایط خاص قانونی مالی شهرداریها امکان پذیر می باشد و همچنین واگذاری به صورت اجاره یا فروش برابر شرایط مزایده پس از طی تشریفات قانونی امکان پذیر می باشد .

لذا شهرداری می تواند در صورت ساخت ابتدا از طریق مناقصه نسبت به واگذاری موضوع اقدام و در صورت ساخت نسب به اجاره برابر نظریه کارشناس از طریق مزایده ضمن تشریفات قانونی برابر شرایط مالی قانون شهرداریها به لحاظ اینکه متقاضی دیگر هم دارد اقدام گردد .

۱-نامه شماره ۷۵/ح  مورخ ۱۶/۷/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۵/۷/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۲۳۱۱۲ مورخ ۱۰/۷/۹۷ شهرداری زابل  موضوع تقاضای مورخه ۲۶/۱۲/۹۶ آقای هادی رضایی وارده به دبیر خانه شهرداری به شماره ۴۸۴۱۳ مورخه ۲۷/۱۲/۹۶ تصویر پیوست و قولنامه محلی و اشتراکات آب و برق شهر زابل تصاویر پیوست با لحاظ به ساخت و ساز مسکونی قبل از سال ۱۳۶۶ و به استناد گزارش دفتر فنی و شهرسازی با کاربری مسکونی برابر طرح تفصیلی در خواست ثبت منزل مسکونی خود را دارد از آنجانیکه به استناد استعلامیه ثبتی بشماره ۲۷۹۱ مورخه ۲۷/۲/۷۲ تصویر پیوست پلاک ۱۱۰۳/۱ اصلی از طرف اداره خالصه زابل در خواست ثبت گردیده و آگهی های نوبتی و تحدیدی آن منتشر و بلامعارض سپری شده است و برابر اسناد رسمی مقادیری از پلاک فوق به اشخاص متصرف انتقال قطعی یافته و بعضا طی سند وکالتنامه رسمی بشماره ۱۷۸۷۹ مورخه ۲۳/ ۱۰/ ۵۷ تصویر پیوست به غیر واگذار شده لذا با عنایت به اینکه کلیه اموال منقول و غیر منقول فقط از طریق شرایط مزایده پس ار طی تشریفات قانونی امکان پذیر می باشد و نامبرده هم از ملک را  از مالک متصرف سابق که دارای اشتراک آب و برق و بناء بوده خریداری کرده و با لحاظ اینکه پلاک موصوف در حق السهم شهرداری می باشد با عنایت به ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک سال ۱۳۴۳ اداره خالصه سیستان داخل در شعاع ۳ کیلومتر شهر زابل و شیوه نامه پس از دریافت ارزش اعیان و عرصه مقدار متصرفی برابر نظریه کارشناسی روز دادگستری با توجه به موارد مشابه که صورت گرفته بلامانع می باشد.

 

-نامه شماره ۲۴۶۷۴ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری مبنی بر بدهی شهرداری به بازنشستگان که به شرح ذیل می باشد:

۱-۱-حق سنوات پرسنل شهرداری به تعداد ۶۳ نفر به مبلغ ۷۰۲/۱۶۰/۰۴۳/۲۵ ریال

۲-۱-حق سنوات پرسنل سازمان حمل و نقل و بار مسافر (اتوبوسرانی ) به تعداد ۸ نفر به مبلغ : ۶۵۹/۵۴۶/۴۳۱/۵ ریال

۳-۱-حق سنوات پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به تعداد ۸ نفر به مبلغ ۱۹۷/۴۵۸/۹۳۵/۱ ریال بدهی های مربوط به کارکنان مبلغ ماهیانه نیز افزوده می شود.

لذا با عنایت به مراتب مشروح فوق و مراجعات مکرر بازنشستگان و لزوم پرداخت حق سنوات و ۴ % سختی کار این پرسنل زحمتکش و همچنین بدهی به سازمانهای بستانکار بیمه کارکنان درخواست شهرداری مبنی بر فروش قسمتی از  اسنادخزانه (اوراق قرضه) مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال(پنج میلیارد تومان) در صحن علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردید.

 

-نامه شماره ۲۸/ح  مورخ ۱۹/۳/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱۴ مورخ ۲۰/۳/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۹۰۴۵ مورخ ۱۰/۳/۹۷ شهرداری در خصوص سرکار خانم مریم میرشکار جهت تفکیک عرصه بر اساس تبصره (۶) رای شماره ۹۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۳ و۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۴ که           اظهار میدارد:

تبصره (۶) برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر مربع با کاربری مسکونی که محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از.

 

-نامه شماره ۱۸/ح  مورخ ۱۸/۲/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۹ مورخ ۱۷/۲/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۴۹۳۸ مورخ ۱۳/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای علیرضا کیخا واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی روبروی سازمان انتقال خون و پلاک ثبتی ۲۸۴ و ۲۸۵ اصلی 

۱-۲- نامه شماره ۴۹۳۹ مورخ ۱۳/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای ابراهیم کیخا واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی روبروی سازمان انتقال خون و پلاک ثبتی ۲۸۴ و ۲۸۵ اصلی 

۱-۳- نامه شماره ۴۹۴۷ مورخ ۱۳/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای سیدعبدالله داودی  واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی روبروی سازمان انتقال خون و پلاک ثبتی ۲۸۴ و ۲۸۵ اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۲۰/ح  مورخ ۲۱/۲/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۲۰/۲/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۵۹۲۰ مورخ ۱۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک وافراز ملک آقای محمد پیغان واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی شمالی و پلاک ثبتی ۱۰۰۱  – اصلی و

۲-۲- نامه شماره ۵۹۳۵ مورخ ۱۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای محمد پیغان واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی شمالی و پلاک ثبتی ۱۰۰۱  – اصلی 

۲-۳- نامه شماره ۵۹۱۹ مورخ ۱۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای جعفر بستانی  واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی جنوبی بعد از اداره آبیاری و پلاک ثبتی ۱۱۸۴/۱- اصلی 

۲-۴- نامه شماره ۵۹۱۸ مورخ ۱۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای احمد بستانی  واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی جنوبی بعد از اداره آبیاری و پلاک ثبتی  ۱۱۸۴/۱- اصلی 

۲-۵- نامه شماره ۵۹۶۸ مورخ ۲۰/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم فرشته خسروی  واقع در شهر زابل بلوار دانشگاه ۵ کوچه سوم و پلاک ثبتی ۷۰۱/۱ اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

 

-نامه شماره ۲۴/ح  مورخ ۳۱/۲/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۲/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۶۸۸۷ مورخ ۲۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای محمد شیرزایی واقع در شهر زابل خیابان قلنبر ۳ سازمان و پلاک ثبتی ۱۶۴۹ اصلی 

۱-۲- نامه شماره ۶۸۸۸ مورخ ۲۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای مهدی لکزائی نژاد واقع در شهر زابل خیابان قلنبر ۳ و پلاک ثبتی ۱۶۴۹ اصلی 

۱-۳- نامه شماره ۶۸۸۶مورخ ۲۹/۲/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک وافراز ملک آقای علی کشته گر ملاشاهی واقع در شهر زابل خیابان  قلنبر ۳ و پلاک ثبتی ۱۶۴۹ اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۴۱/ح  مورخ ۵/۴/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۰ مورخ ۴/۴/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۰۰۲۲ مورخ ۲۱/۳/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک وافراز ملک آقای حسن اوتن واقع در شهر زابل خیابان بلوار ارتش ارتش ۱۱ انتهای کوچه و پلاک ثبتی ۹۳۸-۹ اصلی 

۲-۲- نامه شماره ۱۰۰۲۴ مورخ ۲۱/۳/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک وافراز ملک آقای محمد شهداد واقع در شهر زابل خیابان بلوار حیدر شهرکی ۴ و پلاک ثبتی ۷۰۶۹ – ۱- اصلی 

۲-۳- نامه شماره ۸۸۲۱ مورخ ۹/۳/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای جواد لکزائی واقع در شهر زابل خیابان بلوار شهید حیدری ۴ و پلاک ثبتی ۷۰۶۹/۱- اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

-نامه شماره ۴۳/ح  مورخ ۱۶/۴/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۱۳/۴/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۴/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای مجتبی پودینه واقع در شهر زابل خیابان مطهری و پلاک ثبتی ۱۱۳۵/۱ اصلی 

۱-۲- نامه شماره ۱۳۱۰۶ مورخ ۱۱/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای غلام بامری واقع در شهر زابل خیابان جاده سیاهمرد روبروی قبرستانی و پلاک ثبتی ۵۵۳/۱- اصلی 

۱-۳- نامه شماره ۱۲۸۷۳ مورخ ۹/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم کبری مکاری واقع در شهر زابل خیابان  شهید باقری جنوبی روبروی کوچه زرین پلاک ثبتی ۱۲۰۸- اصلی 

۱-۴-نامه شماره ۱۲۸۷۵ مورخ ۹/۴/۹۷ شهرداری درخصوص تفکیک وافراز ملک آقای غلامعلی ساجدی واقع در شهر زابل خیابان دانشگاه ۵ و پلاک ۷۰۱/۱- اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۵۳/ح  مورخ ۲۷/۴/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۲۶ مورخ ۲۵/۴/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۲۸۷۴ مورخ ۹/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم زهرا مکاری واقع در شهر زابل خیابان شهید باقری جنوبی روبروی کوچه زرین و پلاک ثبتی ۱۲۰۸ اصلی 

۲-۲- نامه شماره ۱۲۸۷۷ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای مهدی پیغان واقع در شهر زابل خیابان حافظ ۱۹ و پلاک ثبتی ۷۴۲- ۱- اصلی 

۲-۳- نامه شماره ۱۲۸۷۶ مورخ ۹/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای محمد اکبری واقع در شهر زابل خیابان ترمینال جدید روبروی میدان بار و پلاک ثبتی ۲۰۰/۱- اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

 

 

-نامه شماره ۷۱/ح  مورخ ۱۳/۶/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۲/۶/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۱۸۵۵۱ مورخ ۲۰/۵/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای حمید علی پهلوان واقع در شهر زابل خیابان پارک یعقوب لیث باشگاه پهلوان و پلاک ثبتی ۹۹۱/۱ اصلی و

۱-۲- نامه شماره ۱۴۷۱۴ مورخ ۲۱/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای علیرضا بدیع دلیلی واقع در شهر زابل خیابان میدان یعقوب لیث ۳۰ متری ترمینال و پلاک ثبتی ۲۰۴/۱- اصلی 

۱-۳- نامه شماره ۱۷۸۰۳ مورخ ۱۵/۵/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای علی سرگزی واقع در شهر زابل خیابان  شهید باقری کوچه شهید باقری ۳۳ و پلاک ثبتی ۱۱۲۶- اصلی 

۱-۴-نامه شماره ۱۷۷۰۲ مورخ ۱۴/۵/۹۷ شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ملک آقای علی سرگزی واقع در شهر زابل خیابان شهید باقری کوچه شهید باقری ۳۳و پلاک ثبتی ۱۱۲۶- اصلی 

۱-۵-نامه شماره ۱۷۸۰۴ مورخ ۱۵/۵/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای علی سرگزی واقع در شهر زابل خیابان شهید باقری کوچه شهید باقری ۳۳ و پلاک ۱۱۲۶- اصلی 

۱-۶-نامه شماره ۱۷۸۰۵ مورخ ۱۵/۵/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای محبعلی سامانی واقع در شهر زابل خیابان بلوار کارگر و پلاک ۹۹۱/۱- اصلی 

۱-۷-نامه شماره ۱۴۹۸۵ مورخ ۲۳/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم صدیقه رضائی واقع در شهر زابل خیابان دانشگاه ۵ و پلاک ۷۰۱/۱- اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۷۳/ح  مورخ ۱۹/۶/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۶ مورخ ۱۸/۶/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۱۹۰۱۰ مورخ ۲۵/۵/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای هادی میری واقع در شهر زابل خیابان میدان یعقوب لیث ۳۰ متری ترمینال و پلاک ثبتی ۲۰۴/۱- اصلی 

۲-۲- نامه شماره ۱۹۰۲۰ مورخ ۲۵/۵/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک  آقای بهمن آچاک واقع در شهر زابل خیابان میدان یعقوب لیث ۳۰ متری ترمینال و پلاک ثبتی ۲۰۴/ ۱- اصلی 

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

 

-نامه شماره ۱۶/ح  مورخ ۱۵/۲/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۸مورخ ۱۳/۲/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۲۷۳۶ مورخ ۲۹/۱/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم زرخاتون صحرانشین واقع در شهر زابل خیابان شهید قلنبر کوچه قلنبر ۳ کوچه منشعبه  و پلاک ثبتی ۱۶۴۹ – اصلی

۱-۲- نامه شماره ۲۷۳۴ مورخ ۲۹/۱/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای علیرضا میری واقع در شهر زابل خیابان شهید قلنبر قلنبر ۳ و پلاک ثبتی ۱۶۴۹- اصلی

۱-۳- نامه شماره ۲۶۸۸ مورخ ۲۹/۱/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای حسین اکبری شاهرودی واقع در شهر زابل خیابان  جام جم انتهای جام جم ۱۰ و پلاک ثبتی ۲۶/۱- اصلی

۱-۴-نامه شماره ۲۵۷۴ مورخ ۲۸/۱/۹۷ شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ملک آقای حسینعلی رضوانی نیا واقع در شهر زابل خیابان بلوار شهید مهر علی جهانتیغ و پلاک ثبتی ۶۶۱/۱- اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۷۷/ح  مورخ ۱۴/۸/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۳/۲/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۲۱۷۰۱مورخ ۲۴/۴/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای حسین کاظمی نسب واقع در شهر زابل خیابان بلوار دانشگاه ۵ و پلاک ثبتی ۷۰۱/۱- اصلی

۲-۲- نامه شماره ۲۴۸۲۲ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای رضا قاسمی واقع در شهر زابل خیابان میدان یعقوب لیث روبروی درب ترمینال و پلاک ثبتی دو- اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

 

نامه شماره ۲۵۵۹۱  مورخ ۲۸/۷/۹۷ شهرداری  در خصوص پروژه های نیمه تمام و یا در حال اجرا توسط شهرداری واتمام اعتبار بعضی از ردیفهای اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال ۹۷  شهرداری به شرح ذیل در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آرا مصوب گردید از محل پروژه هائیکه تا پایان سال جاری اجرایی نمی گردد نسبت به تامین اعتبار ردیفهای ذیل در اصلاحیه ومتمم بودجه سال ۹۷ اصلاح وپایدار نماید:

۱-وظیفه عمران شهری –برنامه حمل ونقل وبهبود عبور ومرور شهری ردیف ۳۳۰۲۰ طرح پیاده روسازی – پروژه تکمیل وبازسازی پارک ملت به مبلغ ۷۰ میلیون تومان در بودجه سال۹۷ پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذا مبلغ ۵۰ میلیون تومان از وظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری ردیف ۳۷۰۱۰ طر ح خریداحداث , تکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری ومرکز تجاری وپارکینگ کسروبه برنامه حمل ونقل وبهبود عبور ومرور شهری ردیف ۳۳۰۲۰ طرح پیاده روسازی پروژه تکمیل وبازسازی پارک ملت اضافه نماید.

۲-وظیفه عمران شهری برنامه بهبود محیط شهری ردیف ۳۵۰۱۰ طرح احداث پارک ایجادفضای سبز- کمربند سبز حاشیه خیابانها ودرختکاری درمعابر پروژه زیباسازی مبلمان شهری مبلغ ۷۰ میلیون تومان دربودجه سال ۹۷ پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذامبلغ ۱۷۰میلیون تومان ازوظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری ردیف ۳۷۰۱۰ طرح خریداحداث تکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری ومرکز تجاری وپارکینگ کسروبه برنامه بهبود محیط شهری ردیف ۳۵۰۱۰ طرح احداث پارک ایجادفضای سبز ,کمربند سبزحاشیه خیابانها پروژه زیباسازی مبلمان شهری اضافه نماید.

۳-وظیفه عمران شهری –برنامه بهبود محیط شهری ردیف ۳۵۰۱۰ طرح احداث پارک , ایجادفضای سبز کمربندسبز حاشیه خیابانها ودرختکاری درمعابر پروژه خریدلوازم روشنایی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دربودجه سال۹۷ پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذامبلغ ۱۳۰میلیون تومان از وظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایرتاسیسات وتسهیلات شهری ردیف ۳۷۰۱۰ طرح خرید احداث وتکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری- پروژه احداث ساختمان شهرداری ومرکزتجاری وپارکینگ کسروبه برنامه بهبود محیط شهری ردیف ۳۵۰۱۰ طرح احداث پارک ایجاد فضای سبز , کمربند سبز حاشیه خیابانها- پروژه خریدلوازم  روشنایی اضافه نماید.

وظیفه عمران شهری –برنامه بهبود محیط شهری ردیف ۳۵۰۱۰ طرح احداث پارک وایجاد فضای سبز کمربند سبزحاشیه خیابانها ودرختکاری درمعابر- پروژه احداث توسعه وبهسازی فضای سبزپارکها ومعابر مبلغ ۱۵۰میلیون تومان دربودجه سال ۹۷ پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذامبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از وظیفه عمرن شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری ردیف ۳۷۰۱۰ طرح خرید احداث وتکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری و مرکز تجاری وپارکینگ کسر و به برنامه بهبودمحیط شهری ردیف ۳۵۰۱۰ طرح احداث پارک ایجاد فضای سبز ،کمربند سبز حاشیه خیابانها پروژه احداث توسعه وبهسازی فضای سبز پارکها ومعابر اضافه نماید.

بطور مختصرمبلغ۵۵۰ میلیون تومان از وظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری ردیف۳۷۰۱۰ طرح خرید احداث تکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری و مرکز تجاری وپارکینگ کسر و به پروژه های تکمیل وبازسازی پارک ملت و زیبا سازی مبلمان شهری وخرید لوازم روشنایی واحداث وتوسعه وبهسازی فضای سبز پارکها ومعابر اضافه نماید.

-نامه شماره ۲۶۴۰۵ مورخ ۶/۸/۹۷ شهرداری در خصوص معرفی نماینده  شورای اسلامی شهر در کمیسیون معامعلات شهرداری در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقای احمد میر بعنوان نماینده شورا در جلسات کمیسیون معاملات انتخاب و معرفی گردید.

۲- نامه شماره ۲۷۱۲۳ مورخ ۱۴/۸/ ۹۷ شهرداری در خصوص معرفی یک فرد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری در جلسه مطرح و باتفاق آرا آقای غلامعلی بارانی انتخاب و معرفی گردید .

براساس دستور کار جلسه که برابر دعوتنامه فوق الذکر تعیین و تکلیف در خصوص انتخاب شهردار اعلام شده بود موضوع در دستور کار قرار گرفت که پس از استماع نقطه نظرات اعضاء و بحث و تبادل نظر به منظور وحدت رویه و حفظ انسجام در شورای اسلامی شهر و شهرداری و به جهت حفظ منافع و دفاع از حقوق شهروندان و انجام خدمت صادقانه باتفاق آراء آقای موسی خمری بعنوان   شهردار زابل انتخاب و  معرفی می گردد.

 

۱- نامه شماره ۲۴۸۸۳ مورخ ۲۳/۷/۹۷ شهرداری با انضمام نامه شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۷/۷/۹۷ سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری در خصوص نرخنامه سرویس مدارس در جلسه مطرح و با مبلغ ( ۰۰۰/۰۰ ۸ریال ) معادل هشتاد هزارتومان باتفاق آراء موافقت گردید وازمبلغ فوق پنج درصد به حساب سازمان واریز گردد.

۲- نامه شماره ۲۵۳۱۴ مورخ ۲۵/۷/۹۷ شهرداری بانضمام نامه شماره ۲۴۰۰ مورخ ۲۱/۷/۹۷ سازمان مدیریت حمل ونقل و بارمسافر شهرداری در خصوص افزایش قرارداد دانشگاه علوم  پزشکی نسبت به سال قبل در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء و با افزایش ۱۰ درصدی موافقت گردید.

 • نامه شماره ۲۵۳۱۲ مورخ ۲۵/۷/۹۷ شهرداری بانضمام نامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۲۱/۷/۹۷ سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری در خصوص آقای محسن روحی کارپرداز سازمان مذکور با توجه به اینکه برای امورات سازمان از خود روی شخصی خود استفاده می کند در جلسه شورا مطرح و با اتفاق آراء با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ماهیانه به حساب نامبرده واریز گردد

  -نامه شماره ۲۴۶۷۴ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری مبنی بر پرداخت بدهی شهرداری به بازنشستگان و نیز بیمه تامین اجتماعی از بابت ۴ % سختی کار کارگران مربوط به سنوات گذشته و حال سازمانهای وابسته و خود شهرداری زابل که جمعا” مبلغ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می شود با عنایت به مراجعات مکرر بازنشستگان و لزوم پرداخت  ۴ % سختی کار این پرسنل زحمتکش ، درخواست شهرداری مبنی بر فروش قسمتی از اسناد خزانه (اوراق قرضه) به مبلغ ۵۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل ( پنج میلیارد تومان ) در صحن علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردید.

   ۱-نامه شماره ۲۶۱۱۱ مورخ ۲/۸/۹۷ شهرداری در خصوص دریافت تعرفه صدور مجوز پروانه ساختمان با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۳ از مالکین پلاک ۱۵۶- اصلی عوارض اخذ نموده لذا با توجه به نامه شماره ۹۵۶۷ مورخ ۳/۵/۹۷ سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان اخذ عوارضات سال ۹۳ کاهش یافته در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید.

تبصره۱-اولا” شهرداری می تواند نسبت به تهاتر و جابجا کردن وجه با شخص موافقت نماید.

تبصره۲-اگر کسی نسبت به استرداد وجه خود اصرار داشت شهرداری موظف است نسبت به استرداد وجه آن اقدام نماید.

۲-نامه شماره ۲۸۴۴۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ در خصوص اجاره سالن ورزشی واقع در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء با کلیات موضوع موافقت گردید.

۲-۱- صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد.

۲-۲-رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری رعایت گردد.

۲-۳-جزئیات قرارداد به منظور بررسی و تصمیم گیری نهایی به این شورا ارسال گردد.

 

۱-نامه شماره ۲۷۵۶۰ مورخ ۲۰/۸/۹۷ شهرداری در خصوص اجاره استندها و بیلبوردها و پل هوایی در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء با کلیات موضوع مصوب گردید.

۱-۱- صرفه و صلاح و قوانین اداری و مالی شهرداری رعایت گردد.

۱-۲-قرارداد پس از تنظیم به منظور بررسی و تصمیم گیری نهایی به این شورا ارسال گردد.

۲-نامه شماره ۳۰۲۴۷/۱۰۷/د مورخ ۲۰/۸/۹۷ سرپرست محترم اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در خصوص معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقای گلزار سرگلزایی و سرکار خانم شهلا رضوانی انتخاب و معرفی گردیدند.

۳-در خصوص نامه شماره ۲۳۱۶۳ مورخ ۱۰/۷/۹۷ شهرداری در خصوص تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۷ ، به شهرداری زابل اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی نسبت به جذب مشاور حقوقی و یا وکیل حقوقی اقدام نماید.

 

 

-نامه شماره ۵۲۶۳۶/۵ مورخ ۲۴/۸/۹۷ دبیر اجرایی اولین سمپوزیوم بین المللی سیاست های مالی ، مالیاتی و بودجه نویسی با محوریت مبارزه با پولشویی در ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء با شرکت تعداد ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در کارگاه آموزشی مذکور  از محل بودجه شورا     موافقت گردید.

 

 

-نامه شماره ۲۸۸۵۰ مورخ ۳۰/۸/۹۷ با موضوع کمک به هئیت ورزشی جهت اعزام تیم به یک دوره مسابقات رزمی قهرمانی استان در مورخ ۲۵ لغایت ۲۸ مهر به میزبانی زاهدان تحت عنوان تیم شهرداری زابل در صحن علنی شورا بررسی و باتفاق آراء مصوب گردید تا از محل برنامه امور اداری ماده ۷ ردیف ۲۰۷۱۰ کمک به هزینه های ورزشی کارکنان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال هزینه نمایند.

۲-نامه شماره ۲۹۴۷۳ مورخ ۶/۹/۹۷ با موضوع اضافه پرداختی عوارض آقای عبدالعلی اجتهادی عرب (حسینعلی میرپارسا) در صحن علنی شورا مطرح و به استناد صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۷ شهرداری به اتفاق آراء مصوب گردید تا مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۳۹ ریال را به نامبرده استرداد گردد. (مدارک پیوست می باشد)

 

 

۱نامه شماره ۷۹/ح  مورخ ۲۹/۸/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۹مورخ ۲۸/۸/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۲۷۴۱۸ مورخ ۱۹/۸/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک  خانم صغری سردشتی واقع در شهر زابل بلوار کارگر شمالی کوچه روبروی روستای فتح اله و پلاک ثبتی ۹۷۸/۱-اصلی و

۱-۲-نامه شماره ۲۷۷۶۴ مورخ ۲۱/۸/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای رضا اربابی نو  واقع در شهر زابل خیابان سام شرقی-سام ۱۷ و پلاک ثبتی ۲۲۶۱ –اصلی و

۱-۳-  نامه شماره ۲۷۷۶۵ مورخ ۲۱/۸/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای مهدی محبی  واقع در شهر زابل خیابان سام شرقی-سام ۱۷ و پلاک ثبتی ۲۲۶۱ –اصلی و

۱-۴- نامه شماره ۲۸۳۷۶ مورخ ۲۶/۸/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای حمیدرضا شیرزایی  واقع در شهر زابل خیابان فردوسی-پاساژ محمدرسول اله و پلاک ثبتی ۱۸۷ –اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۲نامه شماره ۸۱/ح  مورخ ۱۳/۹/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۴۰مورخ ۱۲/۹/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۲-نامه شماره ۲۸۶۶۷ مورخ ۲۸/۸/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک  آقای ایرج میرشاهی واقع در شهر زابل خیابان شهدا روبروی اوقاف انتهای کوچه و پلاک ثبتی ۱۱۳۵/۱-اصلی و

۲-۳-نامه شماره ۲۹۹۷۶ مورخ ۱۰/۹/۹۷ شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم رضیه سراوانی معتبر  واقع در شهر زابل خیابان طالقانی روبروی بانک رفاه  و پلاک ثبتی ۲۲۶۱ –اصلی و

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

 

-در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی شهر جهت شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقای سید عباس فاطمی بعنوان نماینده این شورا انتخاب و معرفی گردید.

۲-در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی شهر جهت شرکت در جلسات کمیسیون تجدید نظر در جلسه شورا  مطرح و باتفاق آراء آقای گلزار سرگلزایی بعنوان  نماینده این  شورا انتخاب و معرفی گردید.

 

نامه شماره ۱۶/ب  مورخ ۱۲/۹/۹۷ رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۷مورخ ۱۱/۹/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-با عنایت به اینکه مقدار ۳۰۰۰ متراز  ملک متعلق به پارک بانوان متعلق به نیروی انتظامی بوده و هنوز مراحل قانونی آن به اتمام نرسیده و به جهت استفاده بهینه بانوان از فضای پارک ملت مقرر شد زمین ورزشی واقع در این پارک برای ورزش بانوان محصورو تجهیزات لازم از جمله ست ورزشی ، سیستم صوت و کفپوش در محل نصب گردد.

 

 ۱نامه شماره ۲۷۵۲۵ مورخ ۱۹/۸/۹۷ شهرداری در خصوص قرارداد شهرداری با پیمانکار حمل زباله ها از ایستگاه دپو به محل دفن رامشار در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید که ضمن رعایت صرفه و صلاح شهرداری قوانین مالی و اداری رعایت گردد.

۲-نامه شماره ۳۱۲۰۵ مورخ ۲۹/۹/۹۷ شهرداری در خصوص مزایده اجاره ماهیانه زمین واقع در خیابان هیرمند نبش هیرمند ۱۷ در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء با واگذاری زمین مخالفت گردید.

نامه شماره ۸۳/ح  مورخ ۴/۱۰/۹۷ رئیس کمیسیون حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۴۱ مورخ ۳/۱۰/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-نامه شماره ۳۱۷۴۹  مورخ ۲۹/۹/۹۷شهرداری در خواست آقای حاجی بختیاری به استناد سوابق و مدارک موجود نامبرده برابر نظریه معاونت فنی و شهرسازی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۲/ ۱۷۰۸متر مربع بوده که مقدار ۱۳۶۲ مترمربع در مسیر تعریض خیابان بیرجندیهای شمالی (سابق ) قرار گرفته و شهردار ی بصورت معوض نسبت به واگذاری همان میزان بانضمام ۱۰۰ متر پروانه تجاری و ۱۵۰ متر مربع پروانه مسکونی رایگان پس از تائید شورای اسلامی شهر در راستای بند یک صورتجلسه شماره ۹ مورخه ۴/۲/۸۴ و همچنین عرصه باقیمانده ملک فوق بصورت رایگان به نامبرده با عنایت به قراردادهای شماره ۳۹۵۱۷ -۱۷/۱۰/۸۴ و شماره ۴۲۲۹۰ مورخه ۲۲/۱۰/۸۳ در راستای گزارش وارده به دفتر دبیر خانه شهرداری به شماره ۱۱۷۲۰ مورخه ۱۱/۳/۸۸ توسط آقایان عرب و پیرکمالی با حفظ کاربری اقدام شده است که متعاقبا” آقای حاجی بختیاری اقدام به ساخت و ساز به مساحت ۷۰/۱۲۹متر مربع از مقدار پروانه رایگان به استناد قرارداد استفاده نموده که بعلت اضافه بناء از پروانه صادره به کمیسیون ماده صد پرونده ارسال که اقدام به صدور رای جریمه شده و نامبرده از پرداخت جریمه بعلت داشتن مجوز باقیمانده پروانه رایگان مسکونی و صد متر مربع تجاری در راستای قرارداد را درخواست که به ازای  ارزش صدور پروانه ۱۰۰ متر مربع تجاری و باقیمانده پروانه مسکونی بصورت تهاتر جهت پرداخت جریمه و صدور پایانکار ضمن موافقت شهرداری رادارد بنا بر این محاسبه مبلغ مورد جریمه با پایانکار با ارزش ریالی باقیمانده کسری پروانه رایگان به متراژ مسکونی و تجاری پس از محاسبات بصورت جابجا وفق مقررات اداری و مالی بلامانع می باشد ودر صورت افزایش یا کسری از محاسبات از سوی طرفین اعم از مالک و شهرداری پرداخت مابه التفاوت ضروری می باشد.     

۱-با توجه به جلسات ستاد ساماندهی صنوف مزاحم از جمله دستفروشان سطح شهر و تاکید فرماندار محترم و اتاق اصناف در این خصوص و همچنین نامه شماره ۳۲۳۲۹ مورخ ۵/۱۰/۹۷ شهرداری در جلسه رسمی شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید محل پارکینگ واقع در خیابان شهید پهلوان را با قیمت کارشناسی روز به مدت یکسال بصورت اجاره ماهیانه با ترک تشریفات مزایده با اتاق اصناف شهرستان زابل جهت ساماندهی دستفروشان واگذار نماید .

۱نامه شماره ۲۹۶۳۲ مورخ ۷/۹/۹۷ شهرداری در خصوص  درخواست  آقای احمد خاکسفیدی مبنی  بر صدور مجوز محل  ماشین و موتور شارژی  برای بازی کودکان در محل پارک ملت و پارک یعقوب لیث (طبق کروکی پیوستی) در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید موضوع طبق قوانین اداری  و مالی و  از طریق مزایده اقدام گردد.

۱نامه شماره ۳۳۶۴۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ شهرداری بند ۲ موضوع پرونده های فروش عرصه سنوات گذشته که فاقد گواهی ثبت  عرصه  و تائیدیه  اعضای  کمیسیون می باشد در جلسه علنی شورا مطرح  و با عنایت  به اینکه شهروندان محترم نسبت به  پرداخت مبلغ برآورد شده از سوی شهرداری اقدام نموده اند و از سایر قوانین  اطلاعی نداشتند و می بایست  شهرداری نسبت  به  سایر مراحل کار        اطلاع  رسانی  می نموده به اتفاق آراء مصوب  گردید  ضمن استعلام  فیش  واریزی از بانک ،  برابر همان  وجه  پرداختی  اقدام  گردد.

۲-نامه شماره ۳۳۶۴۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ شهرداری بند یک با موضوع حق الجلسه هزینه پرونده های کمیسیون فروش عرصه بررسی و باتفاق آراء مصوب گردید برای هر پرونده مبلغ  یکصد و بیست هزار ریال به عنوان حق الجلسه در نظر گرفته شود.

۱نامه شماره ۳۳۲۸۸ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ در خصوص تمدید قرارداد آقای محمدرضا  خمر (سرسره  بادی) واقع در پارک یعقوب لیث در صحن  علنی شورا بررسی گردید و مصوب  گردید که  برابر ضوابط مالی و اداری  شهرداری اقدام گردد.

۱-نامه شماره ۱۸/ب  مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱-ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه مقرر شد کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر زابل با همکاری کار گروه خانواده مجمع عالی بسیج شهرستان زابل همایش پیاده روی بانوان به همراه قرائت زیارت عاشورا در روز جمعه ۵/۱۱/۹۷ ساعت ۸ صبح در محل پارک ملت برگزار نماید و جهت شرکت عموم بانوان شهرستان اقدامات لازم واطلاع رسانی صورت پذیرد.

۱-نامه شماره ۳۵۷۲۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ شهرداری مبنی بر تخفیف عوارض محلی به مناسبت چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی در صحن علنی شورا بررسی و باتفاق آراء با تخفیف ۴۰ درصد ماه اول و ۳۵ درصد ماه دوم و ۳۰ درصد ماه سوم در موارد ذکر شده ذیل موافقت گردید.

۱-صدور پروانه تجاری – مسکونی پذیره

۲-پروانه دیوارکشی

۳-کسب و پیشه

۴-آگهی تجاری

۵-محوطه های روباز

۶-تعمیرات تجاری

۷-بالکن و پیش آمدگی

تبصره : جرایم نوسازی با ۱۰۰ درصد تخفیف موافقت گردید.

۱- نامه شماره ۲۳۷۴۱۴۲۰ مورخ ۲۵/۹/۹۷ شرکت آب و فاضلاب زابل با موضوع تبصره ۳ آب بها شهر زابل بررسی گردید و با توجه به مشکلات و خشکسالی های پی در پی به اتفاق آراء با اجرای آن در شهر زابل مخالفت گردید.

۲-نامه شماره ۱۲/ط  مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۶ مورخ ۲۳/۱۰/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۲-۱-نامه شماره ۳۳۷۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ شهرداری بانضمام یک جلد تعرفه درآمدی سال ۱۳۹۸ شهرداری زابل در جلسه کمیسیون مطرح  و پس از بحث و  بررسی با حضور کارشناسان باتفاق  آراء  مصوب گردید.

۳-نامه شماره ۱۴/ط  مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۳-۱-نامه شماره ۳۳۷۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ شهرداری بانضمام یک جلد بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری زابل در جلسه کمیسیون مطرح  و پس از بحث و  بررسی با حضور کارشناسان باتفاق  آراء  مصوب گردید.

۱-  نامه شماره ۲۹۹۷۷ مورخ ۱۰/۹/۹۷ شهرداری با موضوع بدهی شهرداری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال(هشت میلیون و چهارصد هزار تومان) به آقای سید علی جعفری مبنی بر کارکرد ماشین بابکت در محدوده پارک ملت از تاریخ ۲۹/۱۱/۹۶ لغایت ۲۴/۱۲/۹۶ به مدت ۱۶۸ ساعت و گزارش مالی شهرداری و با عنایت به اینکه حساب مالی سال ۹۶ بسته شده است موضوع در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید از ماده ۲۰ ردیف دیون پرداخت گردد.

۱-   نامه شماره ۳۵۴۷۵ مورخ ۲/۱۱/۹۷ شهرداری با موضوع واگذاری یک قطعه زمین به ابعاد ۱۰* ۲۰ به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در پارک یعقوب لیث برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده به منظور ایجاد و راه اندازی قطار برقی بصورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال بغیر در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با موضوع ذکر شده موافقت و مقرر گردید صرفه و صلاح و قوانین مالی و اداری شهرداری رعایت گردید .

۱-نامه شماره ۳۶۳۸۵ مورخ ۱۱/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص خرید یکصد تن قیر (از طریق سازمان بورس) و سایر مصالح مورد نیاز آسفالت با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و ضرورت لکه گیری و ترمیم و آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر از محل عمران شهری در جلسه علنی شورا مطرح و مصوب گردید مبلغ پانزده میلیارد ریال از محل فروش قسمتی از اسناد خزانه (اوراق قرضه) مربوط به شهرداری زابل موافقت گردید..

-نامه شماره ۳۸۰۴۹ مورخ ۲۸/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و تقدیر از زحمات بانوان شاغل در شهرداری در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیون ریال) به هر نفر از بانوان به تعداد ۳۴ نفر (لیست پیوست) از محل فصل دوم هزینه های اداری و خدمات شهری ماده ۵ ردیف ۲۰۵۰۵ موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۳۸۰۰۱ مورخ ۲۸/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص خرید یکدستگاه بالابر ۲۶ متری از طریق سازمان همیاریهای شهرداری های استان به منظور بهره برداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل در بحث امداد و نجات و اطفاء حریق در ساختمان های چند طبقه در صحن  علنی شورا مطرح و  با رعایت قوانین اداری و مالی باتفاق آراء مصوب گردید.

۲-۱-با توجه به وضعیت بد بهداشتی روبروی اداره مخابرات شهرستان زابل مقرر گردید شهرداری با همکاری سایر ارگان های ذیربط نسبت به جمع آوری دست فروشان طیور و ماهی در محل فوق اقدام و نسبت به نظافت و شستشوی آن اقدام تا چهره خیابان فوق از وضعیت موجود درآمده و تغییرات در آن محل مشاهده گردد.

۱-نامه شماره ۳۶۱۵۱ مورخ ۲/۱۲/۹۷ شهرداری بانضمام نامه شماره ۳۵/ت/الف مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ مدیر انجمن تالاسمی شهرستان زابل در خصوص درخواست دو عدد دکه در سطح شهر مبنی بر حمایت از بیماران تالاسمی جهت ایجاد شغل در صحن علنی شورا مطرح و باتفاق آراء با واگذاری دکه موافقت گردید.

تبصره : مقرر گردید محل دکه ها به این شورا اعلام شود.

۲-۱-در خصوص نهر آب روستای فتح اله که از مسیر خیابان هیرمند ۸۸ می گذرد با توجه به وضعیت خشکسالی ، نهر مذکور محل جمع زباله و آب و فاضلاب منازل مقرر گردید شهرداری ناحیه یک نسبت به جمع آوری زباله ها نهر با همکاری بهداشت محیط اقدام و همچنین لوله های فاضلاب که به نهر ریخته می شود مسدود و به مالکین اخطار گردد تا چهره کوچه فوق از وضعیت موجود درآمده و تغییرات در آن مشاهده گردد.

۱-نامه شماره ۳۷۵۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص درآمد پایدار شهرداری نسبت به راه اندازی کارگاه تولید سنگ مصنوعی بهمراه متعلقات و سرمایه در گردش از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان مطابق با ماده ۱۹ آئین نامه مالی شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید از فروش اسناد خزانه اسلامی به تاریخ سررسید ۲۷/۱۲/۹۷ به مبلغ پانزده میلیارد ریال از محل سرفصل ۵۳۱۰۰۸۰۰۹ خرید دستگاه بچینگ تولید جدول و بتن پروژه طرح تولید سنگ مصنوعی با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری اقدام گردد.

۲-۱-مقرر گردید مکان باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زابل جهت پیاده روی دو چرخه سواری بانوان در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ در اختیار بانوان محترم قرار گیرد و اقدامات لازم توسط شهرداری محترم صورت پذیرد.

۱-نامه شماره ۳۹۰۳۰ مورخ ۵/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص تعمیر موتور بیل بکهور و غلطک ویبره از طریق نماینده خدمات پس از فروش در صحن علنی شورا بررسی گردید و با توجه به اینکه شرکت هپکو تنها وارد کننده و تامین کننده قطعات در کشور می باشد باتفاق آراء به منظور تعمیر با شرکت فوق مصوب گردید.

۲-نامه شماره ۲۸۷۱۷ مورخ ۲/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص پرداخت کارکرد خاور کمپرسی شخصی در شش ماهه اول سال ۹۷ در صحن علنی شورا بررسی گردید و با توجه به دلیل کمبود ماشین آلات جمع آوری زباله و نخاله ۴ دستگاه خاور کمپرسی شخصی از سال ۹۴ با شهرداری قرارداد بصورت اجاره در واحدهای فضای سبز و نواحی دوگانه مشغول بکار بوده اند که با اتمام قرارداد آنها در پایان سال ۹۶ و به جهت حساسیت جمع آوری به موقع زباله های خانگی و نخاله ها معاونت خدمات شهری درخواست تمدید قرارداد که به دلیل حسابرسی پرونده ها از طرف سازمان بازرسی در اوایل سال ۹۷ و مشکلات بوجود آمده انعقاد به موقع قراردادها محقق نشده باتفاق آراء با پرداخت حق الزحمه مالکین خودروهای مذکور طبق قرارداد های سال ۹۶  موافقت گردید.

ضمنا” مستندات به پیوست ارسال می گردد.

۱-بازگشت بنامه شماره ۳۷۰۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص تعیین تکلیف پلاک ۹۹۱ فرعی از یک اصلی در صحن علنی شورا مطرح باتفاق آراء مصوب گردید شهرداری و دیگر مالکین مشاعی پس از تعیین تکلیف مالکیت شان بر پلاک موصوف برابر کروکی تفکیکی و اسناد رسمی برابر سهم مالکانه با توجه به اینکه کلیه اراضی در محدود آرامستان در حق مالکانه شهرداری از محل مازاد که ثبت بنام شهرداری گردیده میباشد تعیین تکلیف نهایی به ارائه کروکی تفکیکی میباشد که قبلا” در راستای ماده واحده ۱۳۴۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اداره ثبت به تائید و مهر اداره  توسعه و نوسازی شهرداری اقدام لازم قانونی انجام گردد.

۲-نامه شماره ۳۶۲۸۱ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص بیمه تکمیلی درمان کلیه پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت نکات ذیل مصوب گردید:

۲-۱-موضوع از طریق برگزاری مناقصه اقدام گردد.

۲-۲-مقرر گردید که ۵۰ % مبلغ توسط شهرداری از محل برنامه خدمات شهری و اداری ماده ۵ ردیف اعتباری ۲۰۵۱۶ کمک رفاهی ، تامین اعتبار و ۵۰ % باقیمانده از حقوق ماهیانه پرسنل کسر و به حساب بیمه تکمیلی درمان پرداخت شود.

۲-۳-در مورد سازمان ها توابع شهرداری مقرر گردید ۵۰ % سهم سازمانها از محل کمکهای شهرداری پرداخت گردد.

۲-۴-مقرر گردید بیمه تکمیلی درمانی برای شاغلین در شهرداری و سازمانهای تابعه انجام و بیمه افراد تبعی بصورت اختیاری می باشد.

۱- نامه شماره ۳۶۴۸۹ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ شهرداری با موضوع مناقصه پاکات جمع آوری حمل زباله های شهری در سطح شهر در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به دو نوبت آگهی در تاریخ های ۲۷/۹/۹۷ و۱۸/۱۰/۹۷ و عدم استقبال به اتفاق آراء با ترک تشریفات موافقت گردید.

تبصره: ۱ قرارداد نهایی به شورا جهت بررسی ارسال گردد.

تبصره ۲-در قرارداد صرف و صلاح شهرداری رعایت گردد.

۲-نامه شماره ۳۸۸۳۶ مورخ ۴/۱۲/۹۷ شهرداری زابل مبنی بر بدهی شهرداری نسبت به آقایان معین افشار و داور به موضوعیت بازگشایی بلوار کارگر شمالی در صحن علنی شورا مطرح گردید و با توجه به بند (۲) صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۹۷ فی مابین اقایان معین افشار وداور در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید مبلغ یکصد میلیون تومان ماهیانه به نامبردگان پرداخت گردد.

تبصره: و پس از پرداخت بدهی مالکین موظف بر انتقال سند به شهرداری زابل اقدام نمایند.  

۳-نامه شماره ۵/ب مورخ ۳/۱۱/۹۷ رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۵ مورخ ۱/۱۱/۹۷کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۳-۱-مقرر گردید شهرداری با هماهنگی سایر دستگاههای اداری ذیربط نسبت به نظارت و کنترل قصابانی که در محل نامناسب و بدون کنترل مرکز بهداشت در منزل خصوصا خیابان فرهنگ نسبت به ذبح دام اقدام می نمایند جلوگیری بعمل آید امید است که چهره خیابان فوق با این کار آراستگی گذشته را بدست آورد.

۱- نامه شماره ۳۷۰۳۹ مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ شهرداری مبنی بر اضافه کار به کاربرهای سوخت در صحن علنی شورا مطرح و بر اساس نامه شماره ۵۴۴۲۸ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به اتفاق آراء با پرداخت اضافه کار موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۳۷۷۱۵ مورخ ۲۵/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص درخواست آقای اسماعیل کوهکن نیا جهت واگذاری امتیاز نانوایی شهرداری بصورت استیجاری در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء واگذاری بصورت مزایده برابر ضوابط اداری و مالی شهرداری اقدام گردد.

۳-۱-نامه شماره ۳۶۸۲۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۷ شهرداری با موضوع حسابرسی سالهای ۹۶/۹۷ شهرداری و سازمانها تابعه از طریق شرکت حسابرسی بهنود حساب در صحن علنی شورا بررسی و با اتفاق آراء مصوب گردید برابر قوانین مالی و اداری شهرداری اقدام گردد.

۴-۱-نامه شماره ۳۹۴۸۵ مورخ ۷/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص ساخت و نصب المان ورزشی کبدی در جلسه کمیسیون مطرح مقرر گردید به پاس ارج نهادن و شناساندن منطقه به این ویژگی شاخص به شهروندان و گردشگران در یکی از مناطق پر تردد شهر نسبت به نصب آن اقدام گردد.

 

۱-۱- نامه شماره ۳۶۳۵۲ مورخ۱۲/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص منزل آقای هادی رضائی به استناد و سوابق مدارک موجود به اطلاع میرساند:

شهرداری با مقدار ۲۲۰۰۰ متر مربع پلاک۱۱۰۳/۱ –شهرداری ا صلی واقع در بخش دو به استناد وکالتنامه شماره ۱۷۸۷۹ مورخ ۲۳/۱۰/۵۷ (تصویر پیوست ) در راستای نامه شماره ۷۵۱۴ مورخه ۹/۱۱/۵۷ به آقای علی آرمند واگذار نموده است .

-آقای آرمند براساس قولنامه محلی کلیه حق السهم خود را به افراد غیر واگذار نموده است.

-برابر صورت مجلس تفکیکی برخی از قطعات فروخته شده در حق السهم شهرداری قرار گرفته است ( صورتجلسه تفکیکی پیوست ) از آن جمله ملک آقای هادی رضائی .

-آقای رضائی به  جهت بنا ی قدیمی ساخت و مجوز آب و برق در خواست انتقال سند را درراستای موارد اعلامی و مبایعه نامه که چندین دست تغییر مالک یافته از شهرداری نموده است

-اقدام در راستای ضوابط و مقررات می بایستی با توجه به اعیانات و مستحدثات و فیش آب و برق و بنا که قبل از سال ۶۶ میباشد به مجوز صدور سند بنام مشارالیه پس از دریافت ملک برابر نرخ کارشناسی صادر می نموده است .

 -شهرداری اشتباها” از طریق مالک صاحب اعیان سند بنام خود صادر و در انتقال بنام اعیانی با مشکل مواجعه میگردد که موضوع به شورای اسلامی شهر ارسال و مصوبه شورای اسلامی شهر مخالفت از طریق کمیسیون تلفیق قرار می گیرد و اعلام میگردد املاک شهردری فقط از طریق مزایده امکان پذیر میباشد لذا موضوع با توجه به مواد ماده واحد سال ۱۳۴۳ و ائین نامه اجرایی آن و ماده ۱۰۱ ش پاسخ نامبرده می بایستی بصورت مجوز ثبتی صورت میگرفته که نگرفته است پیشنهاد میگردد ارزش ملک به قیمت روز با توجه به ساخت و ساز قبل از سال ۶۶ و همچنین وکالتنامه رسمی و قبض آب و برق برابر نظریه کارشناسی رسمی در یافت و سند صادره بنام شهرداری بنام مشارالیه اقاله گردد. 

تبصره:در صورت مراجعه افراد از این پلاک طبق مصوب فوق الذکر اقدام گردد.

۲-۱- نامه شماره ۳۶۴۱ مورخ ۹/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص در خواست آقای غلام پریشاندل به استناد سوابق سوابق و مدارک موجود به اطلاع میرساند :

– آقای غلام پریشاندل در سال ۸۰ از طریق مزایده مقدار ۵۰/۳۴ متر مربع از محل پلاک  ۰۰۲/۱ –اصلی برابر کروکی پیوست از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۸۰/۱ ریال برنده شده است .

-نامبرده نسبت به نیمی از کل مبلغ ارزش قطعه ملک فوق الذ کر برابر فیشهای تصویر پیوست اقدام نموده است.

-نامبرده  ازآن تاریخ تاکنون نسبت به پرداخت باقیمانده ارزش ملک اقدام ننموده است .

-مشارالیه در خواست ثبت و دریافت الباقی ارزش ملک را از شهرداری دارد.

-شهرداری به لحاظ اینکه موضوع حل شود از بابت نیمی که ارزش ملک دریافت داشته با سود بانکی تا حال محاسبه نماید ونیم دیگر دیگر برابر نظریه کارشناسی مجدد محاسبه و از سوی خریداری پرداخت گردد سپس شهرداری نسبت به انتقال سند پس از طی تشریفات قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید .

تبصره:مابقی زمین به نرخ کارشناسی به نامبرده واگذار گردد.

 

۱-نامه شماره ۳۷۵۷۲ مورخ ۲۴/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص عقد قرارداد با پیمانکار حمل زباله به محل دفن رامشار در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به شرایط و مشکلات خاص و حساسیت موضوع حمل زباله های خانگی به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی از ایستگاه موقت به محل دفن (رامشار )شهرداری و استعلام از باربری سیستان گواه دراین خصوص و باتفاق آراء با ۱۰ درصد(ده درصد) افزایش نسبت به قرارداد قبلی موافقت گردید.

تبصره: این قرارداد تا پایان مرداد ماه ۹۸ اعتبار دارد.

۱-۱-نامه شماره ۴۰۳۷۴ مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ شهرداری بانضمام یک جلد بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری زابل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۶۴۲ ریال در جلسه شورا مطرح و ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص درآمد و طرحهای پیش نهادی و طرحهای درآمدی باتفاق آراء مصوب گردید.

۱-نامه شماره ۴۲۵۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شهرداری زابل مبنی بر واگذاری سالن سر پوشیده واقع در پارک ملت به افراد حقیقی یا حقوقی در صحن علنی شورا بررسی و با کلیات موضوع موافقت گردید.

تبصره:

الف: صرفه و صلاح و رعایت قوانین مالی و اداری شهرداری در نظر گرفته شود.

ب:قرار داد نهایی به منظور بررسی و تائید به این شورا ارسال گردد.

۲-نامه شماره ۱۱۰۰ مورخ ۱۹/۱/۹۸ شهرداری زابل در خصوص معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقایان گلزار سرگلزایی و احمد میر انتخاب و معرفی گردیدند.

 

۱-نامه شماره ۱۳۲ مورخ ۶/۱/۹۸ شهرداری زابل مبنی بر بیمه اموال منقول و غیر منقول شهرداری و سازمانهای وابسته در برابر خطرات آتش سوزی و حوادث طبیعی و همچنین بیمه مسئولیت پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته در صحن علنی شورا بررسی و به اتفاق آراء با رعایت قوانین مالی و اداری وبرگزاری مناقصه موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۸/۱/۹۸ شهرداری زابل مبنی بر درخواست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به منظور اجاره استرابوردهای در سطح شهر به مدت ۳ ماه در صحن علنی شورا مطرح ضمن موافقت مقرر گردید رعایت قوانین مالی و اداری شهرداری در قرارداد منظور گردد.

 

۱- نامه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۸/۱/۹۸ شهرداری در خصوص اخذ مبلغ ۷۵۰۰ ریال بابت حق شرکت پژوهشی ناجا در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به نامه شماره ۲۷ مورخ ۷/۱/۹۸ سازمان مدیریت حمل ونقل و نامه شماره ۶۳۴۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ مدیر کل محترم دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ۸۵۵۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ مدیر کل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری س و ب باتفاق آراء با پرداخت مبلغ فوق موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۱۰۸۶۶ مورخ ۲۰/۱/۹۸ شهرداری مبنی بر اجرای ماده ۴۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و اطلاعات بعدی آن در خصوص دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به نامه شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۲۰/۲/۹۶ وزیر محترم کشور با اجرای دستورالعمل و افتتاح حساب بااتفاق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۴۲۴۶۱ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شهرداری زابل بانضمام یک نسخه از بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال در جلسه شورا مطرح  و باتفاق آراء مصوب گردید.

۲-نامه شماره ۴۲۴۶۱ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شهرداری زابل بانضمام یک نسخه از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل در جلسه شورا  مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید.

۱-نامه شماره ۱۹۳۳ مورخ ۲۷/۱/۹۸ شهرداری محترم در خصوص شهروندانی که اقدام به زیبا سازی و کاشت و نگهداری نهال در محل سکونت خود نموده اند در جلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید به جهت تشویق و ترغیب سایر شهروندان و تقدیر و تشکر از شهروندان محترمی که در محل سکونت خود اقدام به کاشت و نگهداری نهال در ، کوچه و پیاده رو نموده اند چنانچه در سال جاری (۹۸) به جهت عوارض نوسازی به شهرداری مراجعه نمایند با ارائه مستندات از تخفیف پنجاه درصدی عوارض نوسازی سال ۹۸ بهره مند گردند.

۱- نامه شماره ۴۲۰۱۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ شهرداری با موضوع درخواست آقای محمد امین قویدل شهرکی و درخواست نامبرده به منظور تمدید اجاره غرفه واقع در پارک یعقوب لیث به مدت ۴ ماه در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت گردید برابرآئین نامه مالی و اداری شهرداری اقدام گردد.

۲-نامه شماره ۴۰۹۱۵ مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ شهرداری موضوع پرداخت حقوق و مزایای حمیداله چشم نور گرگیچ بعنوان مکانیک خودرو سنگین در صحن علنی شورا مطرح گردید نامبرده بر اساس قرارداد شماره ۴۷۲۶۵/۱۲۸ مورخ ۲۵/۱۱/۹۷ از طریق سازمان آتش نشانی از مورخ ۳/۸/۹۶ لغایت پایان ۲۹/۱۲/۹۶ فعالیت داشته و تمامی حقوق و مزایای خویش را دریافت نموده با توجه به اینکه بعد از قرارداد از تاریخ ۱/۱/۹۷ لغایت ۶/۴/۹۷ بر اساس لیست کارکرد فعالیت داشته به اتفاق آراء با پرداخت دستمزد نامبرده موافقت گردید.

۱- نامه شماره ۱۶۹۵ مورخ ۲۵/۱/۹۸ شهرداری مبنی بر اجاره غرفه های واقع در خیابان شهید پهلوان در صحن علنی شورا بررسی باتفاق آراء با رعایت نکات قید شده ذیل موافقت گردید:

الف-مبلغ ودیعه یکصد میلیون ریال برای هر غرفه

ب-اجاره بهای برابرنرخ کارشناسی

ج-افزایش بهای سالانه اجاره طبق شاخص نرخ تورم

د-اجاره غرفه ها به مدت یکسال و تا پنج سال قابل تمدید می باشد.

۲- نامه شماره ۱۸۷ مورخ ۶/۱/۹۸ شهرداری با موضوع میزان طلب آقایان محسن بزی به مبلغ۰۰۰/ ۰۰۰/۴۸ میلیون ریال ، سلطان سراوانی ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ میلیون ریال و دادخدا بروته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ میلیون ریال بابت حمل زباله از محل ایستگاه موقت به محل دفن در اراضی رامشار بررسی گردید و با توجه به مستندات پیوستی با پرداخت مبالغ فوق الذکر از محل ردیف اعتباری ۵۳۱۰۰۵۰۰۱ طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز به اتفاق آراء موافقت گردید.

 

۱- نامه شماره ۳۴ مورخ ۵/۱/۹۸ شهرداری با موضوع نرخنامه و کدهای درآمدی و تخلفات تاکسی وانت بارها و تعرفه خودروهای دیزلی باری مسافر بری پیشنهادی ۹۸ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در جلسه کمیسیون مطرح و با اتفاق آراء با تعرفه پیشنهادی موافقت گردید.

۲- نامه شماره ۴۱۳۸۸ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص افراز ملک خانم عفت رضایی واقع در خیابان امام خمینی ۴۸ و پلاک ثبتی ۱۰۰۳- اصلی ،

۳-نامه شماره ۴۱۳۸۷ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص افراز ملک آسیه رضایی واقع در خیابان امام خمینی ۴۸ و پلاک ثبتی ۱۰۰۳- اصلی و

در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری    به اتفاق آراء موافقت گردید.

 

۱-نامه شماره ۲۳۵۸ مورخ ۳۱/۱/۹۸ شهرداری در خصوص افراز ملک آقای علیرضا میرشکار واقع در خیابان سام شرقی ۱۷ و پلاک ثبتی ۲۲۶۱ و

۲-نامه شماره ۳۶۳۲۴ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ شهرداری در خصوص افراز ملک خانم عصمت نجاری واقع در خیابان بختیاری ۸ و پلاک ثبتی ۲۶/۱- اصلی و

در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری    به اتفاق آراء موافقت گردید.

۳-نامه شماره ۳۲۴۴/۹۸ مورخ ۸/۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه ۷/۲/۹۸ و پیرو صورتجلسه ۷/۱۲/۹۶ و بند ۲ تفاهم نامه شماره ۱۱۸۴۷ مورخ ۴/۴/۹۷ بند یک و تبصره ذیل آن با توجه به توضیحات مسئول محترم واحد موتوری شهرداری در خصوص صرفه وصلاح در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت تبصره بند ۲ صورتجلسه موضوع استرداد ۷ دستگاه موجود در شرکت مبارز به شهرداری اجازه داده میشود برابر قانون وصرفه وصلاح شهرداری از شرکتهای موجود استعلام و نسبت به باسازی و تعمیرات و غیره اقدام نماید.

 

۱- نامه شماره ۴۲۹۴۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ شهرداری درخصوص افراز ملک آقای غلامرضا زینلی واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی شمالی روبروی جوشکاری نظری وپلاک ۱۰۰۱ فرعی ،

۲-نامه شماره ۴۲۸۰۹ مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص افراز ملک آقای حسینعلی سارانی واقع در شهر زابل میدان امام رضا (ع) کوچه امام رضا (۴) ،

۳-نامه شماره ۴۲۸۱۰ مورخ ۲۸/۱۲/۸۷ شهرداری در خصوص افراز ملک آقای ناصر قادر سارانی واقع در شهر زابل پلاک ثبتی شماره ۱۸۷-اصلی و

در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری    به اتفاق آراء موافقت گردید.

 

۱-نامه شماره ۴۱۴۱۷ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ شهرداری زابل موضوع قرارداد شماره ۴۱۳۷  مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ فی مابین شهرداری زابل و آقای محمدرضا عارفی درصورت ارائه کروکی تفکیکی از سوی مالک و اعمال ماده ۱۰۱ ق ش و برآورد بودجه در راستای طرح مصوب در جلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت ضوابط و مقررات مالی قانون شهرداریها با ارزش قبل ازاجرای  طرح  موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۴۱۴۹۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۷  شهرداری زابل با موضوع درخواست شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری شهرستان زابل با صدور مجوز انتقال اعیان به مساحت ۸۲۰۰ متر مربع از مساحت ۰۰۰/۲۰ متر مربع از پلاک ۲/۱۳۸۵-اصلی قبل از اعمال دریافت حق سرانه در راستای ماده ۱۰۱  و ارزش عرصه در راستای ماده واحده سال ۱۳۴۳ درصورتیکه تعهد نامه محضری مبنی براینکه پس ازدریافت سند اعیانی نسبت به خرید عرصه و پرداخت سرانه اقدام نمایند درجلسه علنی شورا  مطرح و به اتفاق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۳۲۰۱/۹۸ مورخ ۷/۲/۹۸ شهرداری زابل به مناسبت گرامیداشت روزشهید و نکوداشت این روز عزیز و تجلیل از مقام شامخ شهیدان بزرگواردرراستای پاسداشت صبرو شکیبایی خانواده شهیدان و جانبازان شاغل درشهرداری زابل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال درجلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت گردیدازمحل هزینه های اداری وخدمات شهری ماده ۵ ردیف  ۲۰۵۰۵ تجلیل بعمل آید.

۲-نامه شماره ۳۱۹۸/۹۸ مورخ ۷/۲/۹۸ شهرداری درخصوص گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز و تجلیل از جانبازان شاغل در شهرداری آقایان علیرضا ضابطی و داودجانی پوربا اهدای مبلغ پانزده میلیون ریال در  جلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت  گردید.

۳-نامه شماره ۳۱۱۲ مورخ ۷/۲/۹۸ شهرداری زابل موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهردرخصوص قرارداد  شماره ۱۱ مورخ ۵/۱/۹۸ فی مابین شهرداری زابل و آقای رضاژاسمی درخصوص جمع آوری زباله شهر زابل و حمل تا ایستگاه انتقال(تصویرقرارداد پیوست)درجلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با  قرارداد مذکور موافقت  گردید.

۴-نامه شماره ۳۶۸۱/۹۸ مورخ ۱۱/۲/۹۸ شهرداری زابل موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهردرخصوص قرارداد شماره ۳۶۸۱/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۹۸ فی مابین شهرداری وآقای محمدپودینه ابراهیمی در خصوص جمع آوری زباله شهر زابل و حمل تا محل ایستگاه انتقال (تصویرقراردادپیوست)درجلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با قرارداد مذکور موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۳۹۹۸/۹۸ مورخ ۱۲/۲/۹۸ شهرداری بانضمام یک جلد بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان حمل ونقل و بار مسافر شهرداری زابل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۱۴/۳۹ ریال در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید.

-نامه شماره  ۲۷۷۳ مورخ ۲۲/۲/۹۸ شرکت آب و فاضلاب زابل موضوع برآورد تبصره ۳ آب بهاء در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء بمدت یک سال از تاریخ مصوبه بشرح ذیل که قابلیت اجرایی بعد از مراحل قانونی دارد موافقت گردید.

تبصره۱-کسانیکه قبض آب مصرفی آن تا مبلغ پانصد هزار ریال مصرف آب در بازه زمانی ۴۵ روزه باشد مبلغ ۰۰۰/۳۰ ریال بابت تبصره آبفا اضافه گردد.

تبصره۲-کسانیکه قبض آب مصرفی آنان از ۰۰۰/۵۰۰ ریال به بالا در بازه زمانی ۴۵ روزه باشد مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال بابت تبصره ۳ آبفا اضافه گردد.

تبصره۳-برای اماکن آموزشی ، عمومی ، اداری ، آب آزاد ، ایستگاه RO آب شیرین مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت تبصره ۳ آبفا اضافه گردد.

تبصره۴- بابت اماکن فرهنگی ، خیریه ، نانوایی ، گرمابه ، تجاری مصارف اشتراکی بابت تبصره ۳ آبفا مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال اضافه گردد.

تبصره ۵- بابت اماکن صنعتی از قبیل کارواش و یا کارخانه یخ و غیره بابت تبصره ۳ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال اضافه گردد.

تبصره ۶- مقرر گردید در پایان هر سال هزینه های دریافت شده با نظارت شورای شهر طی موافقت نامه ای در خصوص رفع مشکلات آب و فاضلاب هزینه و گزارش آن نیز به شورای شهر ارائه گردد.

۱

۱-نامه شماره ۴۹۹۱۳/۹۸ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای محسن صادقی واقع در شهر زابل خیابان قلنبر ۳ داخل کوچه سمت راست و پلاک ثبتی ۶۴۹/۱- اصلی

۲-نامه شماره ۴۹۹۱۵/۹۸ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک خانم اعظم قنبری واقع در شهر زابل خیابان قلنبر ۳ داخل کوچه سمت راست و پلاک ثبتی ۶۴۹/۱- اصلی

در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری با اتفاق آراء موافقت گردید.

 

۱-نامه شماره ۴۹۱۴/۹۸ مورخ ۱۹/۲/۹۸ شهرداری در خصوص افراز ملک خانم حمیده فیروزی جهانتیغ واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی شمالی و پلاک ۱۰۰۱- اصلی

۲-نامه شماره ۴۹۱۷/۹۸ مورخ ۱۹/۲/۹۸ شهرداری در خصوص افراز ملک خانم حمیده فیروزی جهانتیغ واقع در شهر زابل خیابان امام خمینی شمالی پلاک ۱۰۰۱- اصلی

در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری با اتفاق آراء موافقت گردید.

-نامه شماره ۶۴۶۸/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ شهرداری زابل در خصوص خرید لوازم یدکی در سالهای ۹۶ و۹۷ به ارزش ریالی ۰۰۰/۴۵۸/۵۸۱ ریال به تعداد ۱۷ فقره فاکتور از آقای میثم اله وردی زاده ممقانی  (فروشگاه لوازم یدکی بنز) نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک پیوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گردید.

تبصره: باستناد برگ درخواست خرید مورخ ۴/۱۱/۹۶ واحد اعتبارات از محل خدمات عمرانی ایجاد تاسیسات درآمد زا با کد ۳۸۱۱۰۷۸ پرداخت گردد.

۲-نامه شماره ۶۴۶۹/۸۹ مورخ ۳۰/۲/۹۸ شهرداری زابل در خصوص خرید روغن موتور در سال ۹۷ به ارزش ریالی ۲۵۰/۳۴۱/۲۴۳ ریال به تعداد ۱۳ فقره فاکتور از آقای مزدک سرگلزایی نموه در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک پیوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گردید.

تبصره: باستناد برگ درخواست خرید مورخ ۵/۷/۹۷ واحد اعتبارات از محل خدمات اداری خرید لوازم یدکی ماشین آلات با کد ۲۰۷۰۳ پرداخت گردد.

-نامه شماره ۶۴۷۱/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ شهرداری زابل در خصوص خرید ۱۳۰۰ تن شن بادامی در مورخ ۱/۹/۹۶ به ارزش ریالی ۸۰۰/۵۳۳/۲۲۱ به پیمانکاری آقای محمد پودینه که از مورخ ۲/۲/۹۷ لغایت ۲۹/۲/۹۷ تخلیه بار صورت گرفته در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک پیوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گردید.

تبصره: باستناد برگ درخواست خرید مورخ ۱/۹/۹۶ واحداعتبارات از محل خدمات عمرانی حمل ونقل و بهبود امور شهری با کد ۳۳۰۱۰۴۱ پرداخت گردد.

۲-نامه شماره ۶۴۷۴/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ شهرداری با موضوع تعمیر ماشین آلات راهسازی (لودر۱۲۰ ، گریدرتایتان و غلطک ویبره در جلسه علنی شورا مطرح گردید و با توجه به نیاز مبرم و صرفه و صلاح شهرداری باتفاق آراء با درخواست شهرداری   موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۶۴۷۳/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ شهرداری زابل در خصوص متمم قرارداد شماره ۲۲۷۵۵ مورخ ۱۲/۷/۹۶ موضوع حمل و تخلیه آسفالت در معابر شهری به پیمانکاری آقای محمد پودینه درسال ۹۶ به ارزش ۸۲۰/۰۲۲/۸ ریال در جلسه رسمی شورا مطرح و با توجه به مدارک پیوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گردید.

تبصره: باستناد دستور واحد اعتبارات شهرداری از محل خدمات عمرانی حمل و نقل و بهبود عبور ومرور شهری با کد ۳۳۰۱۰۲۹ پرداخت گردد.

-نامه شماره ۷۷۰۵/۹۸ مورخ ۸/۳/۹۸ شهرداری زابل با موضوع تعمیر و بازسازی تعداد پنج دستگاه مزدا ۲۰۰۰ در خارج از استان در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با توجه به عدم نمایندگی مجاز در استان با تعمیر و بازسازی خودروها    موافقت گردید.

-نامه شماره ۴۰۸۴/۹۸ مورخ ۱۲/۳/۹۸ شهرداری با موضوع قرارداد شهرداری زابل با سازمان پسماند سیستان به منظور دفن زباله در سال ۹۸ در صحن علنی شورا مطرح و با اتفاق آراء با انعقاد قرارداد موافقت گردید و مقرر گردید قرارداد نهایی به منظور بررسی و تایید نهایی به این شورا ارسال گردد .

– نامه شماره ۷۶۸۸/۹۸ مورخ ۷/۳/۹۸ شهرداری با موضوع تبدیل دو دستگاه ایسوز ۶ و۲/۵ تن به کمپرسی و نصب یکدستگاه لجن کش روی شاسی ایسوز در صحن علنی شورا مطرح گردید با توجه به اینکه در سطح شهرستان امکانات برای تغییر و تعمیر ماشین آلات موصوف وجود ندارد با رعایت صرفه و صلاح شهرداری به اتفاق آراء با موضوع مطروحه موافقت گردید.

نامه شماره ۷۸۷۵/۹۸ مورخ ۹/۳/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای امیرحمزه نارویی واقع در شهر زابل خیابان شهید باقری ۳۳ و پلاک  ثبتی ۱۱۲۴- اصلی

 در جلسه شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها وحقوق مالکانه ملک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری بااتفاق آراء      موافقت گردید.

-نامه شماره ۹۵۳۰/۹۸ مورخ ۲۵/۳/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای حبیب اله قادر آتشگر واقع در شهر زابل میدان یعقوب لیث بطرف ترمینال و پلاک ثبتی ۴۱۹۳/۱- اصلی

۲-نامه  شماره ۹۷۹۸/۹۸ مورخ ۲۶/۳/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای براتعلی رنجور واقع در شهر زابل بلوار کارگر شمالی و پلاک ۹۹۱/۱- اصلی

در جلسه شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه ملک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

-نامه شماره۹۶۱۴/۹۸ مورخ ۲۵/۳/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای پرویز خدادادی قاسمی واقع در شهر زابل بلوار ارتش – ارتش ۷ تقاضای افراز از پلاک ثبتی ۹۲۵/۹- اصلی.

۲-نامه شماره ۹۸۷۲/۹۸ مورخ ۲۷/۳/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای ملک مهران پودینه واقع در شهر زابل خیابان مطهری روبروی استادیوم ورزشی تقاضای افراز پلاک ثبتی ۱۱۳۵- اصلی.

در جلسه شورا مطرح و باعنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه ملک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

۱-ابتدا درخصوص انتخاب هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر زابل  بحث و تبادل نظر گرديد و باتفاق آراء آقاي احمد میر بعنوان رئيس شورا و آقای گلزار سرگلزایی بعنوان نائب رئيس ، آقای مهدی سرگلزایی بعنوان منشي تعيين شدند.

۱-نامه شماره ۱۳۲۱۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ شهرداری زابل با موضوع خرید لوازم و تعمیر ماشین آلات شهرداری و اتش نشانی و پرداخت بدهی به مبلغ ۰۰۰/۱۸۷/۳۶ مربوط به سال ۹۷ به آقای قلی پور در بیرجند در صحن علنی شورا مطرح گردید و با توجه به مستندات و فاکتورهای معتبر موجود به نام شهرداری و آتش نشانی با پرداخت بدهی به مبلغ ۰۰۰/۱۸۷/۳۶ در وجه آقای قلی پور به اتفاق آراء موافقت گردید ضمنا” مدارک بپیوست ایفاد می گردد.

۱-نامه شماره ۱۱۰۱۱/۹۸ مورخ ۴/۴/۹۸ شهرداری زابل با موضوع تهاتر عوارض آقای مهدی دهمرده با توجه به اینکه نامبرده قبلا” مبلغ ۰۰۰/۹۴۵/۳۸ را بابت صدور پروانه پرداخت نموده و پرونده وی بعد از پرداخت به کمیسیون ماده صد ارجاع و مبلغ ۰۰۰/۸۱۲/۶۱ جریمه گردیده با توجه به درخواست نامبرده موضوع از طریق شهرداری به شورا ارسال که در جلسه علنی مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید الباقی مابه التفاوت بابت کمیسیون ماده صد تهاتر وپرداخت گردد .(مدارک بپیوست ارسال می گردد)

۱-نامه شماره۹۹۴۶/۹۸ مورخ ۲۷/۳/۹۸ شهرداری زابل موضوع خرید لوازم میز وصندلی جهت راه اندازی سازمان سیما و منظر شهر درجلسه مطرح و با توجه به اینکه در سال قبل خریداری شده از طریق ردیف بودجه ۴۲۰۰۴ تعهدات و ماده ۲ ۰برنامه خدمات شهری در جلسه مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۱۱۷۷۸/۹۸ مورخ ۹/۴/۹۸ شهرداری زابل در خصوص درخواست آقای میثم خزاعی موضوع قرارداد ارسالی از شهرداری در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مخالفت گردید.

۳- نامه شماره ۱۲۱۰۷/۹۸ مورخ ۱۱/۴/۹۸ شهرداری زابل موضوع درخواست شهردار بنجار در خصوص عقد قرارداد جهت انتقال زباله بصورت روزانه به محل دپوی شهر زابل در جلسه مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۱۱۹۳۷ /۹۸ مورخه ۱۰/ ۴/ ۹۸ شهرداری زابل در خصوص درخواست حوزه علمیه خواهران الزهرا (س) واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پلاک ۲۲۰۹- اصلی

در جلسه شورا مطرح و با عنایت به تبصره ۴ ذیل  ماده ۱۰۱ ق ش و رعایت تبصره ۳ ذیل ماده ۲۶ نوسازی و عمران شهری و قانون استفساریه ماده (۲۶) قانون فوق الذکر مصوب ۱۶ /۱/۱۳۹۷ و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۶۷ با اصلاحات بعدی بلامانع می باشد .با اتفاق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۱۶۸۹۶/۹۷مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای فریدون آزادمهر واقع در شهر زابل به آدرس بلوار شهید جهانتیغ-جهانتیغ ۵ از پلاک ثبتی ۶۶۱/۱– اصلی

۲-نامه شماره ۱۶۸۹۷/۹۷مورخه۲۰/۵/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای فریدون آزادمهر واقع در شهر زابل به آدرس بلوار شهید جهانتیغ-جهانتیغ ۵ از پلاک ثبتی ۶۶۱/۱– اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ ق ش برابر با نرخ کارشناسی رسمی روز مشروط به اینکه مساحت کمتر پانصد متر باشد با حفظ کاربری در راستای ماده واحد قانون تعیین و ضعیت املاک  واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی بلامانع می باشد. با اتفاق آراء  موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲۶۸۶مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز آقای سلطان سارانی واقع در شهر زابل تقاضای افراز پلاک ۱۸۷ – اصلی

۲-نامه شماره ۱۳۹۸/ ۱۲۰۷۰ مورخه ۱۱/ ۴/ ۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز آقای رضا اکبری واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پلاک ۸۴۴- اصلی

۳-نامه شماره ۹۸۷۲/۹۸ مورخ ۲۷/۳/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای ملک مهران پودینه واقع در شهر زابل خیابان مطهری روبروی استادیوم ورزشی تقاضای افراز پلاک ثبتی ۱۱۳۵- اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ ق ش برابر با نرخ کارشناسی رسمی روز مشروط به اینکه مساحت کمتر پانصد متر باشد با حفظ کاربری در راستای ماده واحد قانون تعیین و ضعیت املاک  واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی بلامانع می باشد. با اتفاق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۱۷۶۵۸ مورخه۳۰/ ۵/ ۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز آقای سجاد ابراهیمی مقدم واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پلاک یک فرعی از ۱۳۸۳ ا صلی

۲-نامه شماره ۱۶۸۹۸ مورخه۲۰/ ۵/ ۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز آقای سالار اسد کیخا نژاد واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پلاک ۱۰/۱۱۷۶ ا صلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ ق ش برابر با نرخ کارشناسی رسمی روز مشروط به اینکه مساحت کمتر پانصد متر باشد با حفظ کاربری در راستای ماده واحد قانون تعیین و ضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی بلامانع می باشد. با اتفاق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۱۳۵۴۸ مورخ ۲۳/۴/۹۸ شهرداری بانضمام یک جلد (اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۹/۴۱۲ ریال و یک جلد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۷/۴۱۲ ریال در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید.

۱-نامه شماره ۱۱۵۲۸/۹۸ مورخ ۶/۴/۹۸ شهرداری زابل جهت ایجاد مجتمع رفاهی وفرهنگی خدمات و فروشگاه زنجیره ای و رستوران در محل سوله واقع در پارک ملت در جلسه علنی مطرح و باتفاق آراء با رعایت صرفه و صلاح شهرداری بصورت مزایده و رعایت سایر مقررات و آیین نامه مالی و اداری با کلیات موافقت گردید و مقرر شد جهت تصمیم نهایی نتیجه به شورا اعلام گردد.

۲-نامه شماره ۱۱۱۲۱/۹۸ مورخ ۵/۴/۹۸ شهرداری زابل در جلسه شورا مطرح که با افزایش توان کاری و بازدهی مطلوب جهت متوقف نمودن ساخت و سازهای غیر مجاز و رفع سد معبر نسبت به تامین نیروی نظامی از منطقه انتظامی بصورت روزانه و بطور ثابت در قبال پرداخت وجه در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

۳-نامه شماره ۱۰۹۰۸/۹۸ مورخ ۳/۴/۹۸ شهرداری در خصوص خرید شن و ماسه طی قرارداد شماره ۳۸۸۷۹ مورخ ۴/۱۱/۹۶ به پیمانکاری آقای صادق بزی و با توجه به صورت وضعیت های سال ۱۳۹۷ و بسته شدن دفاتر مالی سالیانه شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به مستندات پیوست با پرداخت آن موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۱۳۴۶۸ مورخ ۲۲/۴/۹۸ شهرداری با موضوع درخواست واگذاری یک قطعه زمین جهت ساخت کتابخانه در محله اسلام آباد از سوی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زابل در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به اینکه در طرح ستاد باز آفرینی قبلا محل کتابخانه فرهنگ سرا جانمایی شده با موضوع مطروحه باتفاق آراء مخالفت گردید.

۲-نامه شماره ۱۹۳۸۱/۹۸ مورخ ۱۶/۶/۹۸ شهرداری با موضوع درخواست آقای عباس شهرکی مبنی براینکه دو سال قبل از شهرداری زابل ۶ حفره قبر تحویل گرفته و نسبت به پرداخت وجوه آنها اقدام ننموده ودر صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با درخواست پرداخت وجوه به ارزش نرخ زمان تحویلی مخالفت گردید.

۱-نامه شماره ۱۵۰۱۷/۹۸ مورخ ۳/۵/۹۸ شهرداری با موضوع لایحه تقسیط و تخفیف عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۸ و در صحن علنی شورا مطرح گردید با توجه به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمطرح گردید و به اتفاق آراء مصوب گردید طبق جدول ذیل اقدام نمایند .

الف – در خصوص تخفیف عوارض صدور پروانه

ردیف

شرح

میزان تخفیف

سال مورد نظر

۱ پرداخت ۱۰۰درصد عوارض محاسبه شده تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ۱۰درصد ۱۳۹۸
۲ پرداخت ۱۰۰درصد عوارض محاسبه شده تاسقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال ۱۵ درصد ۱۳۹۸
۳ پرداخت ۱۰۰درصد عوارض محاسبه شده از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به بالا ۲۰ درصد ۱۳۹۸

 

۱-نامه شماره ۱۹۳۸۳/۹۸ مورخ ۱۶/۶/۹۸ شهرداری با موضوع تمدید قرارداد شماره ۳۷۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ فی مابین شهرداری و مرحوم جهانگیر راشکی از طرف فرزندایشان به نام حسینعلی راشکی در صحن علنی شورا مطرح گردید از آنجائیکه طبق ضوابط و مقررات شهرداری هر گونه واگذاری و اجاره از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد و از جهتی واگذاری قبلی بدون شرایط مزایده به نامبرده انجام و نیز از طرف دوم قرارداد فوت نموده است باتفاق آراء مصوب گردید که واگذاری از طریق مزایده و رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری بلامانع می باشد.

۱-نامه شماره ۲۱۴۷۵/۹۸ مورخ ۶/۷/۹۸ شهرداری زابل با موضوع تامین نیروی فنی مورد نیاز (تعمیر کار سبک و سنگین و برقکار خودرو) از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به نیاز و بازنشستگی نیروهای فنی واحد موتوری (شهرداری) با اتفااق آراء موافقت گردید.

۱-نامه شماره ۲۱۷۸۹/۹۸ مورخ ۹/۷/۹۸شهرداری با موضوع تامین مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال برای خرید و تهیه هدیه به منظور برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در صحن علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء با پرداخت مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال از محل ردیف اعتباری ماده ۱۷ ردیف ۱۷۰۲ مزایا و تشویق به منظور خرید و تهیه هدایا موافقت گردید.

۱- نامه شماره۲۱۶۵۳/۹۸ مورخ ۸/۷/۹۸ شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای یاسین سارانی واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پلاک ۱۰۸۵/۱- اصلی و باستناد نامه شماره ۹۴۹۲/ ز مورخ ۲/۶/۹۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زابل در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ ق ش مشروط بر اینکه با طرح تفضیلی و جامع شهری مغایرتی نداشته باشد موافقت گردید.

ضمنا” در صورتیکه مغایرتی با کاربری طرح داشته باشد وفق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مردم در طرحهای دولتی با اخذ تعهد اقدام گردد.

۱-نامه شماره ۱۲۹۹۳/۹۸ مورخ ۱۷/۴/۹۸ شهرداری زابل با موضوع بدهی شهرداری به آقای محمد پودینه بابت خرید ۱۳۰۰ تن شن نخودی در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به مستندات موجود از جمله:

۱-۱-درخواست خرید مورخ ۲۷/۸/۹۶

۲-۱-تخلیه مصالح بر اساس صورت وضعیت ارائه شده از سوی مسئول عمران از مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ لغایت ۲/۲/۹۷ جمعا به مبلغ ۷۹۰/۷۹۴/۱۸۳

۳-۱-بار نامه های موجود و دیگر مستندات با پرداخت مبلغ ۷۹۰/۷۹۴/۱۸۳ در وجه آقای محمد پودینه از محل ماده خدمات عمرانی با کد ۳۸۰۹۰۷۷ باتفاق آراء موافقت گردید.